http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/issue/feed Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika 2019-10-16T18:49:04+03:00 Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus.&nbsp;</p> http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/14571 Finansinės atskaitomybės dokumentų auditas: reikšmingumo nustatymo proceso analizė 2019-10-16T18:48:56+03:00 Gerda Jurkonienė gerda.jurkoniene@evaf.vu.lt Justina Stašaitytė stasaityte.justina@gmail.com <p>Įmonių finansinės atskaitomybės dokumentų audito metu, auditoriai nustatydami procedūrų apimtį ir klaidų poveikį finansinių ataskaitų tikro ir teisingo vaizdo atvaizdavimui, vadovaujasi tam tikru nustatytu reikšmingumo lygiu. Tarptautiniuose audito standartuose yra paliktos plačios reikšmingumo nustatymo proceso interpretavimo galimybės, todėl dažnai kyla klausimas, kaip auditoriai nustato reikšmingumą. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti reikšmingumo nustatymo procesą ir sukurti reikšmingumo nustatymo proceso modelį. Straipsnyje taikyti informacijos rinkimo, Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros ir auditą reglamentuojančių norminių aktų lyginamosios analizės, kritinio vertinimo, sisteminimo, interpretavimo metodai. Išanalizavus reikšmingumo nustatymo procesą, nustatyta, kad reikšmingumo procesą sudaro keturi etapai: reikšmingumo ribų nustatymo veiksnių įvertinimas, planinio reikšmingumo nustatymas, darbinio reikšmingumo nustatymas ir aiškiai trivialaus iškraipymo nustatymas. Remiantis nagrinėta literatūra buvo sudarytas reikšmingumo nustatymo proceso modelis.</p> 2019-10-09T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12973 Aktuali ir naudinga monografija apie PVM 2019-10-16T18:48:58+03:00 Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt 2019-07-01T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12974 Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę 2019-10-16T18:48:57+03:00 Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt Daiva Tamulevičienė daiva.tamuleviciene@evaf.vu.lt Romualdas Valkauskas romualdas.valkauskas@evaf.vu.lt <p>Atliekant įmonių finansinės būklės analizę naudojami bendri ekonominiai, matematiniai ir euristiniai tyrimo būdai. Iš bendrų ekonominių tyrimo būdų praktikoje plačiausiai naudojamas lyginimo būdas. Jį taikant faktiniai rodikliai (absoliutiniai ir santykiniai) lyginami su planiniais įmonės viduje; įmonės rodikliai lyginami su vidutiniais šakos ar geriausiais kitų įmonių rodikliais; lyginami įvairių laikotarpių rodikliai. Tačiau iki šiol praktikoje beveik netaikomas lyginimo būdo metodas naudojant tam tikrų rodiklių vidurkius ir ypač daugiamačius. Straipsnio tikslas - parengti statistinio lyginimo būdo taikymo metodiką, pagrįstą daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir vertinimu. Tikslui pasiekti taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, informacijos rinkimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo. Straipsnyje nagrinėjama tradicinio lyginimo būdo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Pasiūlyta lyginimo būdo taikymo metodika, pagrįsta daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir jų lyginimu. Pateikiamas konkretus pavyzdys, kaip reikia taikyti lyginimo būdą naudojant daugiamačių vidurkių skaičiavimo metodą įmonių finansinei būklei įvertinti.</p> 2019-07-01T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12912 Kūrybinės apskaitos įtaka apskaitos politikos formavimui ir apskaitos rezultatui 2019-10-16T18:48:59+03:00 Diana Bachtijeva diana.bachtijeva@gmail.com <p>Apskaitos politikos pasirinkimui ir kūrimui įtakos turi apskaitos teorijos, aplinkos įtakos veiksniai, įmonės tikslai. Teisės aktai, kuriant įmonės apskaitos politiką leidžia pasirinkti tokius apskaitos būdus ir metodus, kurie geriausiai atskleidžia įmonės veiklos aspektus.Tais atvejais, kai situacijos negalima tiksliai reglamentuoti yra paliekama vieta kūrybiškumui. Atsiranda poreikis taikyti kūrybinę apskaitą, kuris identifikuojamas kaip veiksnys darantis įtaką apskaitos politikos pasirinkimui. Kūrybinė apskaita, atsižvelgiant į įmonės aplinkos veiksnius, taikoma skirtingose apskaitos srityse ir skirtingomis apimtimis, sudarant apskaitos politikos struktūrą. Pagrindinis informacijos šaltinis apie įmonės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus yra finansinės ataskaitos, kurių duomenimis remiantis informacijos vartotojai priima sprendimus. Norint daryti įtaką vartotojų priimamiems sprendimams, apskaitos metu taikant kūrybinę apskaitą pradedama manipuliuoti finansiniais duomenimis, dėl ko gaunamas didesnis arba mažesnis įmonės pelnas, iškreipiama kita finansinė informacija.Klaidinančių duomenų pagrindu sudarytos finansinės ataskaitos neatspindi tikro ir teisingo vaizdo apie įmonę, tačiau tokių iškraipymo masto ir įtakos finansinių ataskaitų kokybei tyrimai Lietuvoje neatliekami. Tyrimo tikslas - išanalizuoti kūrybinės apskaitos ir apskaitos politikos ryšį ir nustatyti, kokią įtaką kūrybinė apskaita turi apskaitos politikos formavimui ir apskaitos rezultatams. Tyrimo metu naudoti analizės, duomenų sisteminimo, lyginamieji, grupavimo, modeliavimo metodai.</p> <p><strong>JEL klasifikacija:</strong>&nbsp;M41</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Diana Bachtijeva http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12762 Kriptovaliuta: privalumai ir trūkumai 2019-10-16T18:49:04+03:00 Augustas Subačius subacius.augustas@gmail.com Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Dvidešimt pirmo amžiaus pagrindiniu požymiu galima būtų įvardinti nuolatinę transformaciją, apimančią visas sritis. Ypatingai greitai tobulėja ir keičiasi atsiskaitymų ir pinigų sritis. Technologijų evoliucija ir tobulėjimas lėmė naujų transakcijų būdų atsiradimą, internete, mobiliuosiuose telefonuose, skaitmeninėse kortelėse. Įvairios mokėjimo/pavedimo sistemos nepaprastai praplėtė atsiskaitymų alternatyvas ir galimybes. O tokios sąlygos suformavo galimybes kriptovaliutos atsiradimui. Tyrimo tikslas – išnagrinėti kriptovaliutą, jos sampratą, naudojimo privalumus ir trūkumus. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, informacijos sisteminimas, lyginimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Įvertinus kriptovaliutų atsiradimo priežastis, galima teigti, jog kriptovaliutų atsiradimui didžiausią įtaką padarė technologinė pažanga bei siekis surasti greitesnes, pigesnes bei konfidencialesnes atsiskaitymo priemones. Kriptovaliuta galėtų būti apibrėžta, kaip skaitmeniniai pinigai ar turtas, išreikštas el. būdu. Ši valiuta pasižymi decentralizacijos, nekontroliuojamumo bei didesnės jos valdymo rizikos savybėmis. Svarbiausi kriptovaliutos naudojimo privalumai galėtų būti: atsiskaitymų konfidencialumas; atsiskaitymų greitumas; pigesnės finansinės paslaugos; papildomos investicijų galimybės. Trūkumai - sunkiai prognozuojama, svyruojanti vertė; galimi sukčiavimo atvejai; galimybė kriptovaliutas naudoti nelegaliai veiklai.</p> 2019-05-14T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Autoriai http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12840 Dividend Policy Trend: A Comprehensive Study on the Listed Industrial Sector of Bangladesh 2019-10-16T18:49:03+03:00 Mohammad Shahidul Islam mohammadshahidulislam@buft.edu.bd Adnan Atm atmadnan@buft.edu.bd <p>The financial decision is rotated around the dividend decision. The objective is to identify the dividend pattern and the management’ views of dividend policy for revealing the present scenario of dividend practices in the capital market of Bangladesh. The parametric test, non-parametric test and percentile are used for inferring the result. In the manufacturing sector, the miscellaneous sector provides the highest payout. The DPS, EPS, MPS of the large size firm is better than small and medium size firms. The payout of the older firms is more than the newly listed firms. The highest payouts are in medium leveraged firm, low risk’s firm, medium PE ratio’s firm. The survey results reveal that the both shareholders and companies prefer the cash dividend most because of majority shareholders’ expectation. The most of the companies pay cash dividend with stable payout. The majority companies follow increasing trend in dividend payment but there is no satisfactory research to justify the investors’ preference. The capital market related stakeholders should follow these findings.</p> 2019-05-14T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12841 Bankroto prognozavimo modeliai Europos bankų sektoriui 2019-10-16T18:49:02+03:00 Goda Kazakevičiūtė goda.kazakeviciute@gmail.com Ramunė Budrionytė ramune.budrionyte@evaf.vu.lt <p>Prieš dešimtmetį vykusi Pasaulinė finansų krizė skaudžiai paveikė pasaulio verslą bei visuomenę ir sukėlė nepasitikėjimą vykdoma bankų sektoriaus stebėsena ir kontrole. Šis nepasitikėjimas paskatino priežiūros institucijas sustiprinti bankų bankrotų prevencines priemones, kurios vis tobulinamos siekiant išvengti ar sušvelninti naujos krizės neigiamus padarinius.&nbsp;<span lang="en-US">Viena iš tokių prevencinių priemonių – patikimų banko bankroto prognozavimo modelių kūrimas ir nuolatinis taikymas vertinant ir prognozuojant bankų veiklą. Tyrimo tikslas – ištyrus bankų veiklą apibūdinančius finansinius rodiklius pateikti Europoje veikiantiems bankams lengvai pritaikomą bankų bankroto prognozavimo modelį. Darbe taikyti teoriniai mokslinės literatūros lyginamosios analizės, kritinio vertinimo, sisteminimo, apibendrinimo metodai. Empiriniam tyrimui naudoti bankų finansinių ataskaitų analizė, ekspertinio vertinimo metodas, duomenų rinkimas ir sisteminimas, duomenų modifikavimas, modeliavimas, dvinarė logistinė regresija, koreliacija, grafinis duomenų atvaizdavimas, ROC kreivė. Atrinkus 24 kintamuosius rodiklius sukurti penki dvinarės logistinės regresijos bankroto prognozavimo modeliai. Modelių tikslumas buvo vertinamas pagal sugeneruotų II rūšies klaidų kiekį, prognozuojant bankų žlugimą likus vieniems ir dvejiems metams iki žlugimo įvykio, ir ROC kreivės pagrindu. Įvertinus modelių prognozavimo kokybę nustatyta, kad modelis Z<sub>5</sub>- tinkamiausias Europos bankų bankrotui prognozuoti ir 78,57% tikslumu identifikuoja žlungančius Europos bankus likus vieniems metams iki žlugimo.</span></p> <p><span lang="en-US"><strong>JEL klasifikacija:</strong>&nbsp;F 37, G2, G3</span></p> 2019-05-14T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12913 Apskaitos ir analitinių valdymo sistemų formavimo tendencijos skaitmeninėje ekonomikoje 2019-10-16T18:49:01+03:00 Serhii Hushko dep.director_edu@kneu.edu.ua Volodymyr Kulishov kulishov_vv@kneu.dp.ua Yaroslav Izmaylov izmaylov_yo@kneu.dp.ua Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt <p>Naujausios visa apimančios skaitmenizacijos tendencijos kelia iššūkius, ieškant naujų būdų taikant ir tobulinant informacijos formavimo sistemas įvairiose srityse. Šios tendencijos taip pat daro įtaką įprastų stereotipų apie apskaitos metodus, apskaitos procedūras, finansinių ataskaitų formas ir t.t. vystymosi tendencijai, kuri galėtų būti įvardinama solidirizavimusi. Apskaitos sistemų solidirizavimasis iš esmės yra apskaitos tarptautiniame lygmenyje harmonizavimo problemos sprendimas, nors reikėtų atsižvelgti į tai, jog, greičiausia, neįmanoma pasiekti visiško solidarizavimosi. Tačiau viskas, kas yra daroma šia kryptimi nacionaliniame lygmenyje apskaitos sistemose (atskaitomybės standartizavimas, nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų harmonizavimas, vertinimo ir kontrolės sistemų konvergencija ir t.t.) atspindi teigiamas tendencijas apskaitos sistemų solidarizavimo ir harmonizavimo procesuose. Tyrimo tikslas – įvertinti apskaitos ir analitinių valdymo sistemų (AAVS) formavimo tendencijas skaitmeninėje ekonomikoje. Tyrimo metodai: informacijos palyginimas, sisteminimas ir apibendrinimas. Straipsnyje nustatyti pagrindiniai organizacijos apskaitos sistemos elementai tokie, kaip apskaitos organizavimo ir vykdymo algoritmas, apskaitos ir vidaus kontrolės formavimo metodologija. Išskirtas poreikis generalizuoti šiuolaikinius pasiekimus AAVS konstravimui, formuoti organizacijos vystymosi strategiją, atsižvelgiant į darbo skaitmeninėje ekonomikoje ypatybes. Straipsnyje taip pat įvertinta taikomos organizacijos apskaitos sistemos modifikavimas ir modernizavimas, atsižvelgiant į naujus, besikeičiančius apskaitos informacijos vartotojų poreikius. Nustatyta, jog organizacijos AAVS tobulinimas padidintų jos ekonominės veiklos efektyvumą bei produktyvumą.</p> <p><strong>JEL klasifikacija:</strong>&nbsp;M40</p> 2019-05-14T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Autoriai http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12914 Kokybiniai reikšmingumo veiksniai 2019-10-16T18:49:00+03:00 Daiva Raziūnienė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt Gintarė Verbickaitė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt <p>Audito įrodymų rinkimo procese, auditorius naudojasi prielaidų rinkiniu apie audito rizikos veiksnius ir nustato reikšmingų klaidų ir iškraipymų lygį. Praktikoje kyla klausimai, kaip auditorius turėtų vengti klaidų formuodamas savo požiūrį į finansinių ataskaitų vartotojams reikšmingą informaciją. Tyrimo tikslas atskleisti pagrindines kokybinio reikšmingumo reguliavimo nuostatas. Tyrimo uždaviniai – išnagrinėti tarptautinių audito standartų nurodymus, reguliuojančius reikšmingumo vertinimą, identifikuoti dažniausiai kylančius klausimus dėl kokybinių reikšmingumo veiksnių vertinimo ir įtakos auditorių sprendimo priėmimui. Straipsnyje taikomi literatūros analizės, sisteminimo, abstrahavimo ir grupavimo analizės metodai. Mokslinės ir profesinės literatūros analizė parodė, kad kokybiniai reikšmingumo veiksniai nėra tiksliai detalizuojami reguliavimo nuostatose, todėl auditoriams paliekama plačios kokybinio reikšmingumo interpretavimo ribos. Kokybiniai reikšmingumo veiksniai gali iš esmės pakeisti auditoriaus sprendimus dėl nuomonės formavimo ir audito procedūrų pasirinkimo. Auditorius turi visaapimančiai vertinti kokybinius duomenis ir informaciją bei gebėti identifikuoti kokybinių reikšmingumo veiksnių požymius.</p> <p><strong>JEL klasifikacija:</strong>&nbsp;M42</p> 2019-05-14T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Autoriai http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12618 2007, Nr.1, Turinys 2019-07-21T19:36:23+03:00 Žurnalo Archyvas vigintas.stancelis@kf.vu.lt <p>Redkolegijos žodis, 7</p> <p><strong>Buhalterinės apskaitos raida</strong></p> <p><em>Romualdas Bartaška</em><strong><em>, </em></strong>Vidaus audito sistema Lietuvoje: raida, &nbsp;funkcionavimas ir perspektyvos, 9</p> <p><em>Jonas Mackevičius</em><strong><em>, </em></strong>Buhalterinės apskaitos reglamentavimas per pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo (1918 – 1928 m.) ir atkūrimo (1990 – 2000 m.) dešimtmetį<strong>, </strong>15</p> <p><em>Romualdas Valkauskas</em><strong><em>, </em></strong>Nacionalinė sąskaityba. Sąnaudų – išeigos metodas: istorinė raida<strong>, </strong>19</p> <p><strong>Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika</strong></p> <p><em>Borisas Jefimovas</em><strong><em>, </em></strong>Metodologiniai apskaitos pokyčių aspektai<strong>, </strong>23</p> <p><em>Rasa Kanapickienė, Kristina Rudžionienė, </em>Finansinės apskaitos reglamentavimo pokyčiai, 26</p> <p><em>Laimutė Kazlauskienė</em><strong><em>, </em></strong>1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ ir Tarptautinių apskaitos standartų finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo pagrindų lyginamoji analizė<strong>, </strong>33</p> <p><em>Renata Legenzova </em><strong><em>, </em></strong>Lietuvos buhalterinės apskaitos reglamentavimo pokyčių vertinimas ES apskaitos harmonizacijos procesų kontekste<strong>, </strong>38</p> <p><em>Kristina Rudžionienė, Rasa Kanapickienė</em><strong><em>, </em></strong>Požiūrių į apskaitos teoriją tyrimas Lietuvos mokslininkų darbuose<strong>, </strong>42</p> <p><em>Rasa Subačienė</em><strong><em>, </em></strong>Ilgalaikio materialiojo turto finansinės ir mokestinės apskaitos skirtumai<strong>, </strong>48</p> <p><em>Kostas Valužis</em><strong><em>, </em></strong>Veiklos rezultatų ataskaitų sudarymo ypatumai skirtingų veiklos sričių įstaigose bei įmonėse<strong>, </strong>52</p> <p><strong>Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas</strong></p> <p><em>Danutė Binkienė</em><strong><em>, </em></strong>Buhalterinės apskaitos studijų programos įgyvendinimas Kauno kolegijoje: patirtis ir tobulinimo galimybės<strong>, </strong>56</p> <p><em>Irena Černiauskienė, Lina Striaukaitė</em><strong><em>, </em></strong>Žemaitijos kolegijos buhalterinės apskaitos specialybės studentų profesijos pasirinkimo motyvacija<strong>, </strong>61</p> <p><em>Nijolė Gedvilienė, Aušra Gabrevičienė, Virginija Giliuvienė</em><strong><em>, </em></strong>Studentų motyvacija pasirenkant buhalterio specialybę Marijampolės kolegijoje<strong>, </strong>67</p> <p><em>Emilė Grigalevičienė, Marytė Zenkevičienė</em><strong><em>, </em></strong>Vidurinės mokyklos matematikos žinių įtaka buhalterinės apskaitos programos studijoms kolegijoje<strong>, </strong>74</p> <p><em>Vida Holšanskienė</em><strong><em>, </em></strong>Buhalterinės apskaitos specialistų mokymo turinio pokyčiai laiko kontekste<strong>, </strong>80</p> <p><em>Birutė Petrošienė, Danguolė Šidlauskienė</em><strong><em>, </em></strong>Studentų savarankiškas darbas – jo dalykinių gebėjimų atspindys<strong>, </strong>84</p> <p><em>Asta Pikelienė</em><strong><em>, </em></strong>Buhalterinės apskaitos studijų organizavimo kokybės tyrimas Vilniaus kolegijoje<strong>, </strong>89</p> <p><em>Arūna Plytnikienė</em><strong><em>, </em></strong>Buhalterinės apskaitos specialistų rengimo raida Alytaus rajone, 97</p> <p><em>Alma Skujienė</em><strong><em>, </em></strong>Buhalterinės apskaitos studijų programos tobulinimas siekiant tenkinti darbo rinkos poreikius, 103</p> <p>&nbsp;</p> 2019-03-26T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press