Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika http://www.zurnalai.vu.lt/BATP <p>Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus.&nbsp;</p> Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press lt-LT Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika 1822-8682 <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> Turinys http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11793 2018 17-18 BATP Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 5 6 Viršelis ir redakcinė kolegija http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11794 2018 17-18 BATP Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 1 4 Training of High Qualifications in the Accounting, Statistics Direction in Accordance with Professional Standards http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11795 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba]</p> <p>The human potential of science is the basis for the formation of the scientific elite, which has declined significantly in recent decades in Russia. The process of forming the human resources potential of a higher school science must begin with the qualitative organization of research activities of students. Then it is necessary to conduct training of scientific personnel in postgraduate study. At the final stage after graduation from the graduate school, it is necessary to carry out measures to secure the trained scientific personnel in higher education with the replacement of a certain post.</p> <p>The human resources potential of science should be considered as an integral characteristic of the available capabilities of each employee. It is important not only to properly assess this potential, but be able to form it. The training of highly qualified personnel is an important strategic stage in the formation of the human potential of science and increasing the competitiveness of the university, taking into account the presence of such negative factors as the aging of scientific personnel, the transfer of scientific and teaching staff to other spheres of the economy, etc.&nbsp; The competitiveness of a higher educational institution largely depends on postgraduate education, which significantly affects the rating indicators of the university.</p> <p>Objective of this research is carrying out a complex author’s research of the current state of training of the top skills in the Accounting, Statistics direction taking into account application of professional standards and also definition of positive and negative sides in the course of their interface. The research is conducted by means of the system analysis. The retrospective analysis of development of system of the higher education in Russia is also applied. The drawn conclusions confirm need of improvement of the existing system of the higher education in a number of the directions. It is necessary to understand that the personnel potential of science is the multidimensional category more difficult according to the contents, than the personnel capacity of the organization.</p> Svetlana Bychkova Svetlana Timoshenko Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 7 17 10.15388/batp.v0i1.11948 Intelektinis kapitalas verslo strateginės plėtros kontekste http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11796 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Dinamiška ir sudėtinga aplinka, siekis įsitvirtinti joje skatina organizacijas ieškoti naujovių, kurios darytų poveikį verslo plėtrai. Organizacijos priverstos nuolat kurti ir tobulinti naujas strategijas, kaip pasiekti didesnį konkurencinį pranašumą, būti lanksčiomis ir inovatyviomis. Siekis įsitvirtinti sudėtingoje ir įvairialypėje aplinkoje lemia naują požiūrį, kad pagrindinis organizacijos išteklius yra jos nematerialus turtas, tai darbuotojų žinios ir gebėjimai, kurių palaikymas ir integravimas į organizacijos veiklas tampa kritinius svertu, užtikrinančiu verslo strateginę plėtrą. Šio tyrimo teorinis pagrindas ir esminė nuostata - nematerialūs ištekliai yra strateginis turtas, kuris atlieka pagrindinį vaidmenį kuriant ilgalaikį konkurencinį pranašumą. Straipsnio tikslas - atskleisti intelektinio kapitalo svarbą bei įtaką verslo strateginei plėtrai. Straipsnyje formuojama nauja organizacijų verslo plėtros ilgalaikėje strateginėje perspektyvoje suvoktis akcentuojant intelektinio kapitalo , verslo aplinkos ir kompetencijų grįstų naujausiomis žiniomis tarpusavio sąveikos reikšmę, organizacijų efektyviai veiklai užtikrinti. Ryškinama strateginio požiūrio svarba valdant nematerialiuosius organizacijos išteklius kaip visumą, siekiant organizacijos veiklos rezultatyvumo ir strateginės plėtros. Straipsnyje naudoti metodai: mokslinės literatūros analizė, lyginamoji analizė, sisteminimas ir apibendrinimas.</p> Romualdas Broniukaitis Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 18 28 10.15388/batp.v0i1.11950 Finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo beieškant: nuo bendrų principų iki neuroapskaitos http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11798 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Finansinių ataskaitų teikiamos informacijos kokybės užtikrinimas yra viena pagrindinių finansinės apskaitos užduočių. Finansinių ataskaitų informacijos kokybės reikalavimas nustatytas teisės aktuose, kurie reglamentuoja šių ataskaitų parengimą. Tačiau informacijos kokybės užtikrinimas ataskaitų parengimo metu yra nemenkas iššūkis, nes, pirma, nėra bendro „apskaitos informacijos kokybės“ apibrėžimo, antra, nėra finansinių ataskaitų parengimo metodų ar būdų, kurie užtikrintų pateikiamos informacijos kokybę, trečia, moksliniuose tyrimuose, nagrinėjančiuose finansinių ataskaitų kokybės jų (ataskaitų) parengimo metu užtikrinimo problemą, beveik nekreipiama dėmesio į tokį svarbų veiksnį kaip žmogaus, rengiančio finansines ataskaitas, sprendimų priėmimo procesus, t. y. kiek sprendimus priimantis asmuo laisvas interpretuoti, kur jo laisvės ribos, ar, priimdamas subjektyvius sprendimus apie informacijos kokybę, jis gali pasiekti objektyvią kokybę. Šiuolaikiniuose tyrimuose dažniausiai nagrinėjama, kaip įvertinti jau parengtų finansinių ataskaitų kokybę, tačiau šiandien taip pat nėra bendros nuomonės, koks finansinių ataskaitų kokybės matavimo metodas yra geriausias. Be to, atlikta visai nedaug tyrimų, skirtų finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo ataskaitų parengimo procese metodų paieškai. Šiuolaikiniai neuromokslo pasiekimai leidžia giliau suprasti sprendimų priėmimo ištakas įvairiose srityse, tarp jų ir finansinėje apskaitoje.</p> <p>Straipsnio tikslas – išnagrinėti neuromokslo ir finansinės apskaitos ryšį, bendrus sprendimų priėmimo ir apskaitos specialistų sprendimų priėmimo iš neuromokslo perspektyvų aspektus. Taikomi metodai: konceptuali, kritinė, sisteminė mokslinės literatūros analizė, lyginimas ir apibendrinimas. Straipsnyje nagrinėjama finansinių ataskaitų kokybės užtikrinimo, taikant tradicinius kokybės užtikrinimo būdus, problematika. Taip pat aptariama keletas bendrų neuromokslo įžvalgų apie sprendimų priėmimą ir apskaitos specialistų sprendimų priėmimą. Šiai dienai nėra vienos ir universalios finansinių ataskaitų informacijos kokybės užtikrinimo metodikos. Pastaraisiais metais vis dažniau kreipiamas dėmesys į neuromoksle naudojamus metodus sprendimų priėmimui tirti. Tai gali padėti kurti metodus, skirtus finansinių ataskaitų informacijos kokybei gerinti.</p> Marina Guptor Kristina Rudžionienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 29 42 10.15388/batp.v0i1.11951 Preparation and Audit of Consolidated Statements in Belarus: Status, Problems, Prospects http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11844 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba]</p> <p>The study purpose is development of a methodology for preparation of consolidated financial statements in the context of harmonization of the national system of accounting and preparation of statements with IFRS norms and principles. Study objectives: a) analysis of normative legal acts governing the preparation of consolidated financial statements in Belarus; b) identification of problematic issues arising during preparation of consolidated financial statements in accordance with the national legislation; c) development of specific proposals for improving the methodology for preparation of consolidated statements; d) analysis of the practice of audit of consolidated financial statements prepared in accordance with the national legislation and IFRS. In order to achieve tasks assigned, the author analyzes national normative legal acts that regulate the preparation of consolidated financial statements, examines specific consolidation mechanisms that raise questions among authors of statements, identifies approaches to resolving problematic consolidation issues, identifies reasons that prevent the preparation of reliable statements, as well as reasons for their non-preparation. Investigation of issues related to preparation of consolidated statements is linked to problematic issues of audit of such statements. The conclusion includes proposals for improvement of organization and clarification of the methodology for preparation of consolidated statements, as well as proposals for amending the legislation on audit activities on issues related to the audit of consolidated accounting statements.</p> Sergey Korotaev Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 43 56 10.15388/batp.v0i1.11952 Buhalterinės apskaitos teorijos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11845 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Buhalterinės apskaitos teorija yra tam tikrų teiginių, liečiančių ūkinių operacijų apskaitą, sistema ir jų abstraktus mokslinis aiškinimas. Straipsnio tikslas – ištirti lietuvių autorių nuomones ir jų suformuluotus teiginius svarbiausiais buhalterinės apskaitos teorijos klausimais. Straipsnyje tiriama, kaip lietuvių autoriai savo darbuose nagrinėja svarbiausius buhalterinės apskaitos teorijos klausimus. Atlikta lietuvių autorių vadovėlių ir mokomųjų knygų, kuriose nagrinėjami buhalterinės apskaitos teorijos temos ir klausimai, analizė parodė, kad šių temų ir klausimų įvardijimai, apimtis, dėstymo nuoseklumas ir kita skiriasi. Dažniausiai nagrinėjami buhalterinės apskaitos reikšmės, rūšių, principų, politikos klausimai. Šiais klausimais lietuvių autoriai yra pareiškę nemažai naujų ir originalių minčių ir idėjų, praturtinančių buhalterinės apskaitos teoriją. Iš jų pažymėtinas naujų buhalterinės apskaitos principų įtraukimas, finansinės ir valdymo apskaitos išsamesnis apibrėžimas, buhalterinės apskaitos reikšmės ne tik įmonės, bet ir visos visuomenės reikmėms platesnis įvardijimas ir kt. Šie skirtumai paaiškintini ne tiek autorių skirtingais požiūriais į buhalterinės apskaitos teoriją, o daugiau to laikmečio, kurio metu buvo rašomos knygos, aktualijomis ir turima informacija. Buhalterinės apskaitos klausimų nagrinėjimas lietuvių autorių darbuose yra svarbus, nes metodiškai pagrįstas jų esmės atskleidimas vadovėliuose ir mokomosiose knygose turi svarbią reikšmę rengiant aukštos kvalifikacijos buhalterinės apskaitos specialistus. Tyrimo metodai – mokslinės ir mokomosios literatūros analizė, turinio analizė, loginė analizė, informacijos rinkimo, lyginimo, sisteminimo ir apibendrinimo būdai.</p> Jonas Mackevičius Rasa Subačienė Daiva Tamulevičienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 57 69 10.15388/batp.v0i1.11953 Įgimtos audito rizikos veiksnių kiekybinio vertinimo metodika http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11846 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje nagrinėjama įgimtos audito rizikos esminiai bruožai ir jos vieta bendroje audito rizikų sistemoje. Nustatyti veiksniai, turintys įtakos įgimtai audito rizikai ir išryškinta jų įvertinimo svarba. Pasiūlyta įgimtos audito rizikos kiekybinio vertinimo metodika. Metodiką sudaro keturios pakopos – skaičiavimų etapai: pirmame etape atrenkami veiksniai, turintys įtakos audito įgimtai rizikai, antrajame – atliekamas veiksnių įvertinimas, trečiajame – nustatomas maksimalios įgimtos audito rizikos dydis ir ketvirtajame nustatomas faktinis įgimtos audito rizikos lygis. Ši metodika gali būti naudojamas šalia kitų audito rizikos vertinimo būdų ir modelių, kaip priemonė kuo tiksliau įvertinti įgimtą audito riziką ir jos veiksnius.</p> Jonas Mackevičius Romualdas Valkauskas Daiva Tamulevičienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 70 84 10.15388/batp.v0i1.11954 The Evaluation of Methodological Aspects of the Trade Enterprises Financial Stability Analysis http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11847 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba]</p> <p>Modern world trade trends put forward additional requirements for the trade enterprises to ensure efficient functioning and achieve a high level of competition. Considering this, it becomes actual to form and implement substantiated organizational and economic mechanism of financial stability analysis. The aim of the article is to substantiate the methodical aspects of the trade enterprises financial stability analysis in order to ensure the improvement of the economic assessment mechanism of its level. Research methods: generalization, analysis and synthesis. Key findings: the existing trends in the usage of the trade enterprises analytical apparatus are indicated the need for modernization of many methodical aspects of financial stability analysis. The author justified that it is advisable to adapt and implement in practice the structures of performance indicators in specific activity areas and structural divisions, to determine their impact significance on the integral indicator of the trade enterprise effectiveness.</p> <p>Prerequisites for improvement of the trade enterprises financial stability analysis system are revealed. Based on the scientific approaches evaluation the author developed methodological provisions of the complex analysis of the trade enterprises financial stability and highlighted the conceptual directions of the development and adaptation of existing methods to the real economy conditions. The main problems of ensuring the trade enterprises financial stability are revealed and ways of their solution are suggested. The theoretical provisions and methodological approaches discussed in the article can be used as the specific recommendations on the assessment of the trade enterprises financial stability and to develop an integrated model of such assessment. The scientific and methodological recommendations of the trade enterprises financial stability assessment that will contribute to the economic mechanism improvement for provision are proposed.</p> Illia Savchenko Iryna Nagorna Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 85 96 10.15388/batp.v0i1.11955 Pelno mokesčio surinkimą lemiantys veiksniai: Baltijos šalių atvejo analizė http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/11848 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Stabili ir gerai struktūrizuota mokesčių sistema yra vienas svarbiausių veiksnių, lemiančių ekonomikos augimą bei investicijų pritraukimą, užtikrinanti lėšas valstybės funkcijų vykdymui. Vis dėlto valstybių mokesčių sistemos dažnai kritikuojamos, o ypač daug kritikos sulaukia vienas sudėtingiausių verslo įmonių mokamų mokesčių – pelno mokestis. Straipsnio tikslas - identifikuoti ekonominius veiksnius, turinčius įtakos pelno mokesčio surinkimui Baltijos šalyse, šios įtakos stiprumą ir kryptį. Straipsnyje analizuojama pelno mokesčio tarifų kaita ESBO ir Baltijos šalyse, mokesčio surinkimo ir jį veikiančių veiksnių - BVP, tiesioginių užsienio investicijų, eksporto, importo, užimtumo, dinamika Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje bei šių veiksnių įtakos pelno mokesčio surinkimui pobūdis. Atlikus tyrimą nustatyta, kad visose tirtose šalyse pelno mokesčio surinkimas yra stipriai arba labai stipriai susijęs su BVP, Latvijoje pelno mokesčio surinkimas stipriai koreliuoja ir su importu, Estijoje – labai stipriai su tiesioginėmis užsienio investicijomis. Mažiausia koreliacija visose šalyse pastebėta tarp pelno mokesčio surinkimo ir užimtumo. Straipsnyje pateikti regresijos modeliai, atspindintys tiriamų veiksnių įtaką pelno mokesčio surinkimui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros, teisės aktų analizė ir apibendrinimas, statistinė duomenų analizė, lyginimo, grupavimo, grafinio vaizdavimo metodai, koreliacinė – regresinė analizė.</p> Kamilė Snitkienė Kastytis Senkus Ramunė Budrionytė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 2018-10-01 2018-10-01 17-18 97 115 10.15388/batp.v0i1.11956