Acta Paedagogica Vilnensia http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia <p>Įkurtas 1991 m. Nagrinėja teorinius ir metodologinius švietimo ir ugdymo bei švietimo politikos ir kultūros analizės klausimus.&nbsp;</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> irena.stonkuviene@fsf.vu.lt (Irena Stonkuvienė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Fri, 28 Dec 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12381 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12381 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Pratarmė http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12382 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12382 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Kad ugdymas nebūtų vienakojis: dvasingumas kaip svarbi dedamoji http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12371 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje atskleidžiama dvasingumo svarba akademiniame diskurse, kuriame raginama siekti mokslo ir dvasingumo sintezės atsisakant klaidingo epistemologinio žemėlapio ir ugdant išskirtines intelektines savybes, bendrai vadinamas dvasiniu intelektu (SQ). Pristatomos dvasingumo sampratos ugdymo moksle – čia dvasingumas dažnai implikuoja autentiškumą, transcendavimą ir susietumą arba kritinį požiūrį kaip atsvarą tradiciniam religingumui bei transracionalias patirtis. Aptariami dvasingumo ugdymo aukštojo mokslo institucijose būdai.</p> Simona Kontrimienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12371 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Veiklos tyrimo dalyvaujant metodo taikymas mokant bendruomenės praktikos post-veritas epochoje http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12372 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Straipsnyje analizuojamos socialinio darbo magistrantūros programos studentų mokymosi patirtys Bendruomenės praktikų pažengusiems kurso metu. Pagrindinis kurso metu taikytas mokymo metodas – veiklos tyrimo dalyvaujant (angl. participatory action research) atmaina fotobalsas. Studentai atliko numatytas fotobalso užduotis apie seksualinį smurtą studentų miesteliuose, kurių dalyviai buvo kiti studentai.&nbsp;Kaip kurso užduotis studentai rašė refleksijas, atsakymus į skaitytus tekstus ir pastabas apie atrinktųjų grupių interviu, visi šie artefaktai sudarė šio projekto duomenis. Duomenys analizuoti taikant grindžiamosios teorijos metodus ir post-veritas politikos (angl. post-truth politics) prieigą. Iš viso buvo išskirtos trys kategorijos: a) kultūrinės kompetencijos palaikymas, b) savimonės skatinimas ir c) tiesos daugialypiškumo suvokimas.</p> M. Candace Christensen, Inci Yilmazli Trout, Beatrix Perez Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12372 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Post-tyrimas ugdymo moksluose: ontologinės ir epistemologinės įžvalgos http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12373 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Šiuo straipsniu siekiama plėsti mokslinį diskursą post tyrimų metodologijos tema. Straipsnyje apžvelgiamos pagrindinės postmodernizmo, poststruktūralizmo ir posthumanizmo idėjos ir jų perkėlimas į mokslinius tyrimus ugdymo srityje, kintantis požiūris į duomenis, filosofijos svarbą, tyrimų atlikimo procedūras ir duomenų pristatymą. Pagrindinės idėjos iliustruojamos užsienio mokslininkų atliktų tyrimų pavyzdžiais.</p> Justina Garbauskaitė-Jakimovska Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12373 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Kaip kalba apibrėžia mokymąsi: vaizdas klasėje http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12374 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Mokymasis apibrėžiamas ir konstruojamas klasėse, mokytojų ir mokinių sąveikos vartojant kalbą metu. Todėl mokymasis yra situacinės kalbos praktikos. Šio darbo pagrindas – socialiai konstruojamos kalbos vartosenos ir sąveikos teorijos. Mūsų mikroetnografinio diskurso analizės radiniai atskleidė, kad mokytoja ir mokiniai konstruoja bendrus kultūrinius mokymosi modelius ir tikisi abipusės atsakomybės dėl akademinės ir pedagoginės praktikos bei mokslinės kalbos vartosenos. Mokytojos taikomos kalbinės strategijos išryškina ir įtraukia mokinius į akademinės kalbos ir mąstymo praktikas, kurios prilygsta mokymuisi.</p> Allison Wynhoff Olsen Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12374 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Romai pagrindinėje mokykloje: tarp selektyvios izoliacijos ir visiškos niveliacijos http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12375 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje pristatomas romų etninės grupės mokinių tapatumo mokyklos bendruomenei suvokimas ir raiška pagrindinės mokyklos kontekste. Svarstoma, kas yra tas romas mokinys pagrindinėje mokykloje? Ar tai, ką jis šiandien patiria mokykloje, turėtume manyti esant problema, ar per ilgą laiką pasiekto rezultato sėkme? Koks tapatumas formuojasi mokyklos bendruomenėje ir kokią įtaką daro elgesiui mokykloje? Ar galime šį procesą kontroliuoti ir ar turime tai daryti? Siekiant išsiaiškinti, kaip romai suvokia savo grupę, savo tapatumą, santykį su kita – mokyklos kultūra – ir to suvokimo raišką, pasitelktas etnografinis tyrimas. Mokiniai stebėti jų kasdienėje mokymosi ir bendravimo erdvėje – mokykloje.</p> Ingrida Žemaitėlytė-Ivanavičė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12375 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Apie mokytojų homunkulą, įsikūrusį mūsų mąstyme http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12376 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnis skirtas mokytojo vaizdiniui, įsisavintam paties mokytojo, ir vaizdiniui, paplitusiam bendrabūvyje – pačių mokytojų požiūriu – bei šio vaizdinio įtakai mokytojo profesinei veiklai nagrinėti. Straipsnyje mokytojo vaizdinys suvokiamas ne kaip psichologinis, bet kaip sociologinis konstruktas, besiformuojantis dėl egzogeninių veiksnių. Manytina, kad egzistuoja aiškus žinojimas, kas yra ,,tikras mokytojas“, paplitę diskursai, detalizuojantys, koks turįs būti geras mokytojas, kaip jis turi elgtis, atrodyti, bei kas yra geras ,,mokytojavimas“. Analizuojama sociologo Z. Norkaus pasiūlyta sąvoka ,,sociologinis homunkulas“ ir pagal ją konstruojama nauja – mokytojo homunkulo – sąvoka. Ji pasitelkiama mokytojo suvokiniui, paplitusiam tiek pačių mokytojų savivokoje, tiek apskritai bendrabūvyje, įvardyti. Pasitelkiant naujajai švietimo sociologijai priskiriamus mokslininkų darbus, aiškinamasi, kokios priežastys formuoja mokytojų homunkulą ir kaip tai atsiliepia profesinei veiklai. Remiantis 2017–2018 m. atliktu empiriniu tyrimu (jame dalyvavo 16 mokytojų ir 5 mokyklų direktoriai) nagrinėjama, koks yra mokytojo Lietuvoje homunkulas, kaip jis konstruoja patį mokytoją kaip patyrimą bei kitų socialinių agentų lūkesčius ir reikalavimus mokytojui. Straipsnis baigiamas išvada, kad mokytojo homunkulas labai veikia mokytojų savivoką ir turi įtakos mokytojų laikysenai kitų socialinių agentų atžvilgiu bei pastarųjų laikysenai mokytojų atžvilgiu ir jų profesinei veiklai vertinti.</p> Jūratė Litvinaitė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12376 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Lytiškumo ugdymas kaip galimybė dekonstruoti heteronormą: mokytojų turimo žinojimo ir nuostatų analizė http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12377 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Neheteroseksualios realybės galimybė Lietuvos istorijoje ir tradicijoje ilgą laiką buvo ignoruojama ir slopinama įstatymais, o pati tema yra virtusi tabu. Sisteminis vienos tiesos kultivavimas kuria normatyvią visuomenę ir nustumia alternatyvias buvimo žmogumi formas. Postmodernizmas problemina epistemologines struktūras ir hierarchijas, kviečiama mąstyti apie švietimą asmens ir struktūros lygmenimis. Šiame straipsnyje, pasitelkiant interviu su mokytojais analizę, siekiama ištirti mokytojų turimą žinojimą ir lytiškumo ugdymo nuostatas ir jomis perteikiamą žinojimą mokiniams lytiškumo temomis bei aptarti galimybę dekonstrukcijos metodą naudoti heteronormatyviai visuomenei .</p> Akvilė Giniotaitė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12377 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Apie Simonos Kontrimienės daktaro disertaciją „humanistinio dvasingumo ryšys su auklėjimo šeimoje patirtimis“ http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12379 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Vilija Targamadzė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12379 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Plaukiant vienoje valtyje: apie Sandros Kairės daktaro disertaciją http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12380 <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> Irena Stonkuvienė Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12380 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Informacija apie autorius http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12383 <p>[tekstas anglų ir lietuvių kalbomis]</p> Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12383 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12384 <p>[tekstas anglų ir lietuvių kalbomis]</p> Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/12384 Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200