Redakcinė kolegija

Vyriausioji redaktorė (Editor-in-Chief)

Prof. dr. Zenona Atkočiūnienė
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 06 H)
Vilnius University, Lithuania (Communication and Information 06 H)

Vyriausiosios redaktorės pavaduotoja (Deputy Editor-in-Chief)

Prof. dr. Elena Macevičiūtė
Vilniaus universitetas, Lietuva; Švedijos bibliotekininkystės ir infor- macijos mokslų mokykla, Švedija (Komunikacija ir informacija 06 H)
Vilnius University, Lithuania; The Swedish School of Library and Information Studies Communication and Information, Sweden (Communication and Information 06 H)

Atsakingoji sekretorė (Executive Secretary)

Doc. dr. Renata Matkevičienė
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 06 H)
Vilnius University, Lithuania (Communication and Information 06 H)

Nariai (Editors):

Prof. dr. Arūnas Augustinaitis
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 06 H)
Mykolas Romeris University of Lithuania (Communication and Information 06 H)

Prof. dr. Auksė Balčytienė
Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 06 H)
Vytautas Magnus University, Lithuania (Communication and Information 06 H)

Prof. dr. Saulius Gudas
Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Lietuva (Informatikos inžinerija 07 T; Informatika 09 P)
Vilnius University, Kaunas Faculty of Humanities (Informatics Engineering 07 T; Informatic 09 P))

Prof. dr. Renaldas Gudauskas
Vilniaus pedagoginis universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 06 H)
Vilnius Pedagogical University, Lithuania (Communication and Information 06 H)

Prof. Cees J. Hamelink
Amsterdamo universiteto Komunikacijos ir žmogaus teisių centras, Nyderlandų Karalystė (Komunikacija ir informacija 06 H)
University of Amsterdam, Centre of Communication and Human Rights (Communicarion and Information 06 H)

Prof. Höglund Lars
Goteburgo universitetas, Švedija (Sociologija, socialiniai mokslai 05 S)
Göteburgs university, Sweden (Sociology, Social Sciences 05 S)

Prof. Epp Lauk
Tartu universitetas, Estija (Komunikacija ir informacija 06 H)
Tartu University, Estonia (Communication and Information 06 H)

Prof. Jaako Lehtonen
Juveskiulės universitetas, Suomija (Komunikacija ir informacija 06 H)
University of Jyväslylä, Finland (Communication and Information 06 H)

Prof. dr. Albinas Marčinskas
Vilniaus universitetas, Lietuva (Vadyba ir administravimas 03 S)
Vilnius University, Lithuania (Management and Administration 03 S)

Doc. dr. Audronė Nugaraitė
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 06 H)
Vilnius University, Lithuania (Communication and Information 06 H)

Doc. dr. Marija Prokopčik
Europos Tarybos Informacijos biuras, Lietuva (Edukologija 07 S)
Information Office of the Council of Europe, Lithuania (Educology 07 S)

Prof. dr. Marija Stonkienė
Vilniaus universitetas, Lietuva (Komunikacija ir informacija 06 H)
Vilnius University, Lithuania (Communication and Information 06 H)

Prof. dr. Marius Povilas Šaulauskas
Vilniaus universitetas, Lietuva (Filosofija 01 H)
Vilnius University, Lithuania (Philosophy 01 H)

Prof. habil. dr. Laimutis Telksnys
Matematikos ir informatikos institutas, Lietuva (Fiziniai mokslai, Informatika 09 P)
Institute of Mathematics and Informatics, Lithuania (Physical Sciences, Informatic 09 P)

Prof. Tom Wilson
Šefildo universitetas, Didžioji Britanija (Komunikacija ir informacija 06 H
Sheffield University, Great Britain (Communication and Information 06 H)

Prof. Minka Zlateva
Sofijos „Šv. K. Ohridskio“ universitetas, Bulgarija (Komunikacija ir informacija 06 H)
University of Sofia “St. Kl. Ohridski”, Bulgaria (Communication and Information 06 H)