Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

ISSN: 1392–1517
eISSN: 2029–8315

Tarptautinis žurnalas Kalbotyra skirtas įvairių kalbų aspektų (taip pat ir tarpkalbinių) sinchroniniams ir diachroniniams tyrimams. Jame spausdinami mokslo straipsniai, knygų recenzijos, pranešimai apie konferencijas. Gali būti spausdinama ir konferencijų medžiaga. Visada išleidžiamas vienas numeris per metus. Žurnale publikuojami straipsniai parašyti anglų, lietuvių, prancūzų ar vokiečių kalbomis. Kiekvieną straipsnį recenzuoja bent du anoniminiai recenzentai, jiems pateikiami nuasmeninti rankraščiai.

Žurnalo Kalbotyra turinys yra pasiekiamas per šias duomenų bazes / direktorijas:

 • Bibliography of Linguistic Literature
 • CEEOL
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals)
 • EBSCO Communication & Mass Media Complete
 • EBSCO Communication Source
 • ERIH PLUS
 • Gale
 • HEAL link (Hellenic Academic Libraries Link)
 • Linguistic Bibliography (Online) BRILL
 • Linguistics Abstracts Online
 • Lituanistika
 • MLA International Bibliography
 • MLA Directory of Periodicals
 • National Institute of Standards and Technology Virtual Library
 • Primo Central (ExLibris)
 • ProQuest
 • Russian Academy of Sciences Bibliographies (EBSCO)
 • TOC Premier (EBSCO)
 • Ulrichs Web
 • Universitatsbibliothek Regensburg
 • WorldCat

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, nes taip užtikrinama mokslinių tyrimų sklaida pasauliniu mastu. Kalbotyra suteikia teisę neribotai naudoti portale esančius straipsnius ar jų dalis išimtinai nekomerciniais tikslais, nurodant autorių ir pirminį šaltinį pagal Kūrybinių bendrijų (Creative Commons) licenciją (CC BY-NC 4.0). Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

Žurnalo redkolegija ir recenzentai vadovaujasi COPE (the Committee on Publication Ethics) skelbiamais mokslo žurnalų leidybos etikos principais. Autoriai, norintys publikuoti straipsnius žurnale Kalbotyra, taip pat skatinami vadovautis COPE skelbiamais etikos ir sąžiningumo principais.

Žurnalas leidžiamas nuo 1958 m.

Straipsniai į Kalbotyros 71-ąjį numerį priimami iki 2018 m. gegužės 31 d. 

2015 m. 67-ojo Kalbotyros numerio leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba (reg. Nr. LEI-15085).

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

Žurnalo tematika

„Knygotyra“ yra mokslinis žurnalas, skirtas tarpdisciplininiams knygos ir skaitmeninių medijų kultūros, įvairių rašytinės komunikacijos aspektų tyrimams. Žurnalo tematika apima knygos mokslų teoriją ir metodologiją, knygos istoriją, istoriografiją ir šaltiniotyrą, tradicinės ir skaitmeninės leidybos, medijų raštingumo ir skaitymo, knygos meno, bibliofilijos, knygos paveldo tyrimus, knygos sociologiją, taip pat artimas knygotyrai giminingų humanitarinių ir socialinių mokslų šakas (epigrafiką, kodikologiją, bibliotekų ir bibliotekininkystės istoriją, bibliografiją, archyvistiką, dokumentotyrą ir kt.).
„Knygotyroje“ skelbiami originalūs moksliniai straipsniai (publikuojami pirmą kartą), mokslinės istorinių šaltinių publikacijos, analitinės knygų recenzijos, knygotyrai aktualių įvykių kronika. Žurnale spausdinamų tekstų kalbos – lietuvių ir anglų, dėl tekstų kitomis kalbomis reikėtų tartis su redkolegija.

Žurnalo istorija

„Knygotyra“ nepertraukiamai leidžiama nuo 1961 metų (1961–1969 metais pavadinimu „Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai“, nuo 1970 m. – „Knygotyra“). Žurnalas savo pobūdį (Lietuvos ir Baltijos regiono bei kitų šalių knygos tyrimai) išlaikė visą gyvavimo laiką, kartu stengėsi operatyviai reaguoti į aktualias šiandienos pasaulio knygotyros problemas. Iš pradžių žurnalas ėjo dviem sąsiuviniais: vienas buvo skirtas knygos istorijai ir leidybai, antras – bibliotekininkystei, bibliografijai, informatikai. 1990 metais antrasis sąsiuvinis įgijo savarankiško leidinio pavidalą ir nuo 1994 metų iki šiol leidžiamas „Informacijos mokslų“ pavadinimu. 1990–2002 m. „Knygotyra“ buvo leidžiama vienu metiniu tomu, nuo 2002 metų – dviem tomais, išeinančiais birželio–liepos ir spalio–lapkričio mėnesiais.

Recenzavimas

„Knygotyrai“ teikiami straipsniai yra recenzuojami laikantis dvigubo aklo recenzavimo principo, kai ir autoriaus, ir recenzento tapatybė neatskleidžiama. Esant interesų konfliktui, autoriai ir recenzentai turėtų kreiptis į žurnalo redaktorių kolegiją. Autoriui susipažinus su recenzija, per tam tikrą laiką jis turi tekstą pataisyti. Atkreiptinas dėmesys, kad žurnalui teikiami straipsnių rankraščiai yra tikrinami iThenticate (CrossCheck) programa plagijavimo atvejams išvengti. Straipsniai nepriimami skelbti, jeigu juose yra plagijavimo požymių. Autoriai, kurių straipsniai buvo atmesti dėl tekstų kokybės, pašalinę trūkumus tekstus gali teikti pakartotiniam svarstymui.

Publikavimo etika

„Knygotyros“ žurnalo redaktorių kolegijos nariai ir recenzentai remiasi Publikavimo etikos komiteto etikos kodeksu (The Committee on Publication Ethics, COPE) bei geriausios praktikos tradicijomis. Autoriai, teikiantys straipsnius „Knygotyrai“, turi laikytis Lietuvos mokslų akademijos Mokslininko etikos kodekso ir Europos mokslininkų etikos kodekso (The European Code of Conduct for Research Integrity).

Atviroji prieiga ir autorių teisė

„Knygotyra“ yra atvirosios prieigos žurnalas. Tai reiškia, kad visas žurnalo turinys nemokamai prieinamas internete. Vartotojams leidžiama skaityti, atsisiųsti, naudoti straipsnius, atlikti juose paiešką arba teikti nuorodas į juos šiame žurnale be atskiro leidėjo ar autoriaus leidimo. Ši praktika atitinka atvirosios prieigos sampratą pagal Budapešto atvirosios prieigos iniciatyvą (The Budapest Open Access Initiative, BOAI). Jokie mokesčiai straipsniams publikuoti nėra renkami.

Prieiga prie „Knygotyroje“ skelbtų straipsnių teikiama remiantis Nekomercine kūrybinių bendrijų licencija (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 License, CC BY-NC 4.0). Pagal ją autoriai išlaiko autorių teises į tekstą, suteikia žurnalui teisę jį publikuoti pirmajam, leidžia kitiems jį perspausdinti ir cituoti nurodant autorystę ir faktą, kad tekstas pirmą kartą publikuotas „Knygotyros“ žurnale.

Autoriams leidžiama viešinti savo straipsnius internete (pavyzdžiui, institucinėse saugyklose ar internetinėse svetainėse) juos jau publikavus ir raginama tai daryti, nes tai gali paskatinti produktyvius mokslinius mainus, o taip pat greitesnius ir aukštesnius publikuoto teksto citavimo rodiklius (žr. The Effect of Open Access).


,,Knygotyra“ referuojama šiose tarptautinėse duomenų bazėse: 

Lituanistika
http://www.lituanistikadb.lt/lt

Book History Online (BHO)
http://bibliographies.brillonline.com/browse/book-history-online

EBSCO Electronic Journals Service
http://ejournals.ebsco.com/Login.asp?Researcher=1

Library, Information Science et Technology Abstracts (LISTA) https://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-and-technology-abstracts

Modern Language Association International Bibliography
https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography

Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB): Electronic Journals

Library
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/

Ulrich’s Web
http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

SCOPUS

Įteikimas

Pirmajam kasmetiniam „Knygotyros“ tomui straipsniai įteikiami iki vasario 1 dienos, antrajam – iki rugsėjo 1 d. 

Puslapio logo

Peržiūra | Naujausias numeris

„Kriminologijos studijos“ – tai akademinis žurnalas, kurio pagrindiniai tikslai yra stiprinti kriminologų bendradarbiavimą Lietuvoje ir informuoti mokslo atstovus, kurie domisi kriminologija, apie vykdomus mokslinius darbus ir tų darbų rezultatus bei supažindinti Lietuvos mokslo bendruomenę su naujausiais užsienio šalių kriminologų darbais. Žurnalas siekia, kad skirtingų sričių ir krypčių (pvz., psichologijos, sociologijos, teisės) mokslininkai bendradarbiautų bei plėtotų tarpdisciplininius mokslinius tyrimus.
„Kriminologijos studijų“ žurnalas pasirodo du kartus metuose: liepos ir gruodžio mėnesiais. Žurnalą leidžia trys institucijos: Vilniaus universitetas, Teisės institutas ir Lietuvos kriminologų asociacija.
„Kriminologijos studijų“ redakcija priima įvairios tematikos empirinius, analitinius apžvalginius ir teorinius mokslinius straipsnius, monografijų bei kitų mokslinių leidinių recenzijas, apžvalgines publikacijas iš mokslinių renginių (pvz., mokslinių konferencijų) parašytas lietuvių arba anglų kalba.
1 - 3, iš viso 3
Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos