More of a Father, or More of an Employee? The Conditions of Working Men Raising Children in Poland
Straipsniai
Olga Kotowska-Wójcik
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Marta Luty-Michalak
Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw
Publikuota 2018-12-28
https://doi.org/10.15388/Im.2018.82.5
PDF

Kaip cituoti

Kotowska-Wójcik, O. ir Luty-Michalak, M. (2018) „More of a Father, or More of an Employee? The Conditions of Working Men Raising Children in Polan“d, Informacijos mokslai, 82, p. 69-85. doi: 10.15388/Im.2018.82.5.

Santrauka

[straipsnis ir santrauka anglų kalba]

PDF

Nuorodos

ARCIMOWICZ K. (2003). Obraz mężczyzny w polskich mediach. Prawda – fałsz, stereotyp (The Male Image in Polish Media. Truth – Untruth, Stereotype), GWP, Gdańsk.
BIELECKA-PRUS J. (2015). Transkrypcja jako działanie interpretacyjne, [in:] Rocznik Lubuski, volume 41, part 1, Badania jakościowe. W poszukiwaniu dróg i interpretacji, pp. 41–55.
BIELIŃSKI J., IWIŃSKA K., ROSIŃSKA-KORDASIEWICZ A. (2007). Analiza danych jakościowych przy użyciu programów komputerowych (Analysing Qualitative Data with the Use of Computer Software), [in:] ASK, 2007, No. 16, pp. 89–114.
BORKOWSKA S. (2010) Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, No. 240, pp. 5–44.
BRENT, E.E. (1984). Qualitative computing: approaches and issues, Qualitative Sociology, vol. 7, Nos. 1–2, pp. 36–60.
BRYDA G. (2014) CAQDAS a badania jakościo85
we w praktyce (CAQDAS v. Qualitative Research in Practice), [in:] PSJ, volume X, No. 2, pp. 12–19.
CHMURA-RUTKOWSKA I., OSTROUCH J. (2007) Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjologiczne, ‘Impuls’ Publishing House, Cracow.
GOTOWSKA M. (2014) Work Life Balance w modelu równowagi życia (bytu), [in:] R. Tomaszewska-Lipiec (ed.), Relacje praca – życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Publishing House of the Casimir the Great University, Bydgoszcz, pp. 61–71.
Central Statistical Office (2016) Kobiety i mężczyźni na rynku pracy (Women and Men on the Labour Market), Central Statistical Office, Warsaw.
GREENHOUSE, J.H., POWELL, G.N. (2003) When work and family collide: Deciding between competing role demands, Organisational Behaviour and the Human Decision Processes, No. 2 (90), pp. 291–303.
ISKRA-GOLEC I., OSIKOWSKA W., SIEMIGINIOWSKA P., PRZETACZNIK J. (2014) Relacja praca–rodzina, wypalenie zawodowe i zdrowie u pracujących na zmiany strażników miejskich, Czasopismo Psychologiczne Psychological Journal, No. 2 (20), pp. 2821–292.
KWIATKOWSKA A., NOWAKOWSKA A. (2006). Mężczyzna polski. Psychospołeczne czynniki warunkujące pełnienie ról zawodowych i rodzinnych, Publishing House of the Academy of Economics in Białystok, Białystok.
LACHOWSKA B. (2012). Konflikt i facylitacja między rolami rodzinnymi i zawodowymi a jakość życia pracujących rodziców, Psychologia Społeczna, No. 4 (23), pp. 353–371.
LACHOWSKA B. (2013). Osobowościowe predyktory konfliktu, facylitacji i zadowolenia z godzenia ról rodzinnych i zawodowych – analizy w grupie kobiet i mężczyzn, Przegląd Psychologiczny, No. 3, pp. 301–322.
MANDAL E. (2000) Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Publishing House of the Silesian University, Katowice.
NIEDBALSKI J. (2014). CAQDAS – nowoczesne narzędzia wspomagania komputerowego w badaniach jakościowych (CAQDAS – Modern Computer Assistance Tools in Qualitative Research), [in:] PSJ, volume X, No. 2, pp. 6–11.
NIEDBALSKI J., 2013, Odkrywanie CAQDAS. Wybrane bezpłatne programy komputerowe wspomagające analizę danych jakościowych (Discovering CAQDAS. Selected Freeware Supporting Qualitative Data Analysis), Łódź: Publishing House of the University of Łódź.
PLUTA A. (2014). Uwarunkowania kształtowania relacji praca–życie pozazawodowe współczesnych pracowników, [in:] R. Tomaszewska-Lipiec (ed.), Relacje praca– życie pozazawodowe drogą do zrównoważonego rozwoju jednostki, Publishing House of the Casimir the Great University, Bydgoszcz, pp. 178–193.
POLKOWSKA D. (2014). Mężczyzna w sferze prywatnej – fikcja czy rzeczywistość?, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, No. 4, pp. 365–378.
SUWADA K. (2015). Doświadczenie ojcostwa a znaturalizowany porządek płciowy w eliasowskiej perspektywie, Kultura i Społeczeństwo, No. 1, pp. 137–157.
TOMASZEWSKA-LIPIEC R. (2014). Równowaga praca-życie pozazawodowe czynnikiem wspomagającym rozwój zawodowy, Polityka społeczna, No. 3, pp. 17–22.

Databases:
Central Statistical Office: Local Data Bank
Kūrybinių bendrijų licencijos
Priskyrimas: Kūrybinių bendrijų licencijos (CC BY 4.0).

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.