ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρῳ: The Anagnorisis of Odysseus and His Dog Argos (Hom. Od. 17, 290–327)

Magnus Frisch

Santrauka


In the Odyssey, there is a description of Odysseus being recognized by his age-old and decrepit dog Argos, whom he had reared and trained himself before his departure for Troy. This so-called Argos episode (Od. 17.290–327) is still famous today. It has been continuously treated by generations of scholars from antiquity to our time and served as an inspiration to both the visual arts and literature.
The present article deals with the function and intended effects of the Argos scene. After a brief synopsis of the position of this scene within the Odyssey as well as of its content and structure, the author discusses the role of dogs in the Iliad and the Odyssey. The focus of this article lies on the interpretations of the Argos scene, suggested by scholars so far, and on their review by means of a close reading to check their plausibility.

ἦ μάλα θαῦμα κύων ὅδε κεῖτ᾽ ἐνὶ κόπρῳ: Odisėjo ir jo šuns Argo anagnorisis (Hom. Od. 17, 290–327) 

Odisėjoje aprašoma, kaip Odisėją atpažįsta susenęs ir apleistas šuo Argas, kurį Odisėjas pats augino ir auklėjo prieš išvykdamas į Troją. Vadinamasis Argo epizodas (Od. 17, 290–327), nuo senovės iki šių dienų ne kartą tyrinėtas mokslininkų, įkvėpęs daugelį poetų, rašytojų, dailininkų, reikšmingas ir šiandien.
Straipsnyje aptariama vadinamosios Argo scenos paskirtis ir numatytas poveikis. Glaustai aptarus šios scenos reikšmę, taip pat apžvelgus jos turinį ir struktūrą, įvertinta šuns svarba Iliadoje ir Odisėjoje. Straipsnio dėmesio centre – tyrėjų pasiūlytos Argo scenos interpretacijos ir šių interpretacijų įtikimumo verifikavimas atidžiu teksto skaitymu.


Raktiniai žodžiai


Greek epic, Homer, Odyssey, anagnorisis, animals in literature, dogs in literature

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Litera.2017.3.11830