Paraiškos
Problemos
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Leidinyje spausdinami originalūs moksliniai ir apžvalginiai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Mielai skelbiame ir recenzijas bei filosofinio gyvenimo kroniką. Straipsnius įvertina (anonimiškai) du moksliniai recenzentai. Straipsnius publikuojame lietuvių ir anglų kalbomis. Prašome autorių atsižvelgti į mokslinių tekstų reikalavimus: straipsnyje turi būti suformuluotas tyrimo uždavinys, padarytos išvados, nurodyta cituojama ar aptarinėjama literatūra. Rekomenduojama straipsnio apimtis – ne daugiau vieno autorinio lanko (40.000 spaudos ženklų). 

Pateikiamo straipsnio struktūra:
1. Antraštė.
2. Autoriaus vardas ir pavardė.
3.Mokslo įstaigos pavadinimas, adresas ir autoriaus elektroninio pašto adresas.
4. Straipsnio santrauka (600–800 spaudos ženklų), kursyvu.
5. Pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 5), kursyvu.
6. Pagrindinis tekstas.
7. Literatūros sąrašas.
8. Straipsnio santrauka anglų kalba (antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, ne trumpesnis kaip 600 spaudos ženklų tekstas).
9. Pagrindiniai žodžiai anglų kalba.
10. Pastabos pateikiamos kaip išnašos – atitinkamo puslapio apačioje. 

Nuorodos ir Literatūros sąrašas
Prašome cituojant ir nurodant šaltinius vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Autoriaus pavardės galima neminėti, jeigu iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas.

Pvz.: Jonas Petraitis (1997b: 86–87) pritarė žymaus Lietuvos filosofijos istoriko pareikštai nuomonei, kad „Juozas Erlickas buvo pirmasis filosofas postmodernistas Lietuvoje“ (Jonaitis 1993: 131).

Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė (Crazy et al. 1999: 233). Jeigu literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu.

Pvz.: Į tarptautinę diskusiją aktyviai įsitraukė lietuvių filosofai (Petraitis 1997a; Kazlauskas, P. 1996; Kazlauskas, S. 1997). 

Literatūros sąrašas pateikiamas lotyniškais rašmenimis, pagal abėcėlę (pavadinimai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami). Šaltiniai literatūros sąraše nurodomi pagal šiuos pavyzdžius:

Monografijos:
Brutish, J., 1993. Sense and Nonsense. Kaunas: Kazlauskas Publishers.
Nasty, P.; Blinkevičienė, E., 1998. Transcendentalinio solipsizmo pagrindai. 2 leid. Varniai: Karvelija.

Straipsniai iš žurnalų:
Crazy, S. P.; Ivanovas, T. E.; Blinkevičienė, H., 1999. Teaching Philosophy in Tahiti, in Journal of Samogitian Philosophy 33(2): 231–245.

Straipsniai rinkiniuose:
Short, B. S., 1997., Psychosurfing: Multicultural Perspective, in Contrast and Controversy in Modern Heterology, ed. D. P. Timble. Chicago: Frank Crook, 471–523.
Jeigu tas pats autorius tais pačiais metais paskelbė daugiau nei vieną cituojamą ar nurodomą šaltinį, jie žymimi raidėmis a, b, c, ..., priduriamomis prie leidimo metų, pvz.:
Petraitis, J., 1997a. Philosophische Zwischenbetrachtungen. Heidekrug: Schmalz und Salz Verlag.

Petraitis, J. 1997b. Poleminės pastabos, in Dzūkų godos 8(3): 987–991.
Išsamiau apie Harvardo citavimo sistemą (kaip cituoti elektroninius šaltinius ir kt.) žr. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm                     

Straipsnių įteikimas
Straipsniai, recenzijos, kronikos apžvalgos pateikiami skaitmeniniu pavidalu (Winword formatu) el. paštu Redakcija.problemos@fsf.vu.lt. Pateikiant straipsnio rankraštį e-laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas, t.y. tai, kad straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publikavimui kitame leidinyje. 

 

Redkolegija, net ir naudodamasi patyrusių recenzentų pagalba, neturi galimybės sulyginti pateikiamų straipsnių su didžiuliu paskelbtų filosofijos tekstų visetu, todėl straipsnių originalumas ir kitų autorių teisių paisymas cituojant ar kitaip panaudojant kitų kūrinių dalis yra publikuojamų autorių atsakomybės objektas. Plagiato atveju Redakcija skelbia straipsnio atšaukimą. 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.