Paraiškos
Problemos
Paraiškos
Norint įteikti straipsnį, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

Nurodymai autoriams

Žurnale spausdinami originalūs moksliniai straipsniai, gvildenantys įvairias filosofijos problemas. Mielai spausdiname vertimus, akademines recenzijas, diskusijas bei filosofinio gyvenimo kroniką. Straipsnius įvertina du moksliniai recenzentai laikantis dvigubo anonimiškumo tvarkos (recenzentams neatskleidžiama autoriaus pavardė, autoriui neatskleidžiamos recenzentų pavardės). Recenzuojami tik straipsniai, atitinkantys šioje Informacijoje autoriams išdėstytus žurnalo reikalavimus. Atmestų straipsnių autoriams recenzijos nesiunčiamos.

Pateikiamo straipsnio struktūra

Prašome autorių atsižvelgti į mokslinių tekstų reikalavimus: straipsnyje turi būti suformuluotas tyrimo uždavinys, tezė, padarytos išvados, nurodyta cituojama ar aptarinėjama literatūra. Maksimali straipsnio apimtis – ne daugiau kaip vienas autorinis lankas (40 000 spaudos ženklų, su tarpais).

Redakcijai turi būti pateikta tokia informacija:

  1. Antraštė.
  2. Autoriaus vardas ir pavardė.
  3. Mokslo įstaigos pavadinimas, adresas ir autoriaus elektroninio pašto adresas.
  4. Straipsnio santrauka (iki 130 žodžių).
  5. Pagrindiniai žodžiai (ne daugiau kaip 5).
  6. Pagrindinis tekstas.
  7. Literatūros sąrašas pagal žurnale „Problemos“ naudojamą stilių (žr. žemiau).
  8. Straipsnio santrauka (Abstract) anglų kalba (antraštė, autoriaus vardas ir pavardė, iki 130 žodžių).
  1. Pagrindiniai žodžiai (Keywords) anglų kalba (ne daugiau kaip 5).
  1. Pastabos pateikiamos kaip išnašos – atitinkamo puslapio apačioje.

Nuorodos ir Literatūros sąrašas

Prašome cituojant ir nurodant šaltinius vadovautis Harvardo nuorodų sistema: skliaustuose rašoma šaltinio autoriaus pavardė, leidimo metai, puslapis ar puslapiai. Pvz.: Jonas Petraitis (1997b: 86–87) pritarė žymaus Lietuvos filosofijos istoriko pareikštai nuomonei, kad „Juozas Erlickas buvo pirmasis filosofas postmodernistas Lietuvoje“ (Jonaitis 1993: 131).

Jeigu šaltinis turi daugiau negu du autorius, nurodoma tik pirmo autoriaus pavardė, pvz. (Crazy et al. 1999: 233).

Jeigu literatūros sąraše du ar daugiau autorių yra bendrapavardžiai, autoriaus pavardė nuorodoje papildoma vardo inicialu. Pvz.: Į tarptautinę diskusiją aktyviai įsitraukė lietuvių filosofai (Petraitis 1997a; Kazlauskas, P. 1996; Kazlauskas, S. 1997). 

Nuorodoje autoriaus pavardės galima neminėti, jeigu iš konteksto visiškai aišku, kuriam autoriui priklauso nurodomas darbas.

Prašome didesnes citatas (4 ir daugiau teksto eilučių) išskirti atskira pastraipa, atitraukta nuo kairiojo krašto. Tokiu atveju nereikalingos kabutės, nuoroda pateikiama po paskutinio citatos skyrybos ženklo arba įterpiama sakinyje, kurio dalis yra didžioji citata.

Literatūros sąrašas pateikiamas lotyniškais rašmenimis, pagal abėcėlę, nenumeruojamas. Pavadinimai kalbomis, vartojančiomis nelotyniškus rašmenis, transliteruojami. Aktualiausi Literatūros sąrašo sudarymo ir nuorodų praktikos pavyzdžiai – žurnale nuo Nr. 93 (2018). Išsamiau apie Harvardo citavimo stilių žr. http://libweb.anglia.ac.uk/referencing/harvard.htm.

Pagal humanitariniuose moksluose vyraujančią tradiciją angliškuose kūrinių pavadinimuose prašome reikšminius žodžius rašyti didžiosiomis raidėmis, žr. http://grammar.yourdictionary.com/capitalization/rules-for-capitalization-in-titles.html.

Straipsnių įteikimas

Straipsniai, recenzijos, kronikos apžvalgos pateikiami skaitmeniniu pavidalu (Winword formatu) prisiregistravus žurnalo tinklalapyje (http://www.zurnalai.vu.lt/problemos) per OJS sistemą arba e. paštu Redakcija.problemos@fsf.vu.lt. Tais atvejais, kai straipsnis teikiamas kelių autorių, e. laiškas (CC) privalo būti adresuojamas ir bendraautoriams. Pateikiant straipsnio rankraštį e. paštu, laiške turi būti deklaruotas straipsnio originalumas (straipsnis nebuvo publikuotas jokiame kitame leidinyje ir nėra pateiktas ar teikiamas publikuoti kitame leidinyje). Pakartotinis atmesto ir pataisyto straipsnio teikimas turi būti deklaruojamas.

 „Problemos“ – atvirosios prieigos žurnalas ir remiasi Kūrybinių bendrijų licencija – Priskyrimas (kategorija CC BY). Tai reiškia, kad autoriaus teisės (©) garantuojamos teksto autoriui, tačiau pagal CC BY licenciją kūrinį leidžiama laisvai ir neribotai naudoti, be kita ko, kopijuoti, daryti pakeitimus ir kurti išvestinius kūrinius, naudoti komerciniais ir nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad nurodomas pradinis informacijos šaltinis ir autorius. Plačiau apie licencijos sąlygas žr. https://creativecommons.org/licenses/?lang=lt . 

N.B. Pateiktų rankraščių ar jų dalių sutapties tikrinimas ir autorystės nustatymas atliekamas naudojant Crossref Similarity Check/ iThenticate. Tačiau redakcinė kolegija, net ir naudodamasi šiuolaikinėmis elektroninės patikros sistemomis bei patyrusių recenzentų pagalba, neturi galimybės sulyginti pateikiamų straipsnių su didžiuliu paskelbtų filosofijos tekstų visetu, todėl straipsnių originalumas ir kitų autorių teisių paisymas cituojant ar perfrazuojant kitų idėjas ar svetimo kūrinio dalį yra publikuojamų autorių atsakomybės objektas. Plagiato atveju Redakcija skelbia straipsnio atšaukimą.

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Šiame žurnalo tinklalapyje pateikti vardai, pavardės ir elektroninio pašto adresai bus naudojami tik nurodytais, su šiuo žurnalu susijusiais tikslais ir nebus viešinami jokiais kitais tikslais ar perduodami bet kokioms trečiosioms šalims.