TAPATUMO PROCESŲ IR NERIMASTINGUMO / DEPRESIŠKUMO SĄSAJOS TAPSMO SUAUGUSIU PERIODE

Rita Žukauskienė, Oksana Malinauskienė, Goda Kaniušonytė

Santrauka


Šio tyrimo* tikslas – atskleisti jaunuolių, esančių tapsmo suaugusiu periode, nerimastingumo / depre­siškumo ir tapatumo procesų (įsipareigojimo, išsamaus tyrinėjimo, įsipareigojimo persvarstymo) sąsa­jas, kontroliuojant lytį ir amžių. Tyrime dalyvavo 491 18–29 metų jaunuolis (74,7 proc. merginos). Buvo naudota Utrechto tapatumo skalė (U-MICS) bei Suaugusių emocijų ir elgesio sunkumų įvertinimo lapas (ASR). Rezultatų analizė atskleidė, kad kuo nerimastingesni / depresiškesni jaunuoliai, esantys tapsmo suaugusiu periode, tuo mažiau jie yra įsipareigojimo ir išsamaus tyrinėjimo bei tuo labiau – įsipareigoji­mo persvarstymo procese. Kontroliuojant sociodemografinius veiksnius, nerimastingumas / depresišku­mas yra susijęs su mažiau adaptyviu tapatumo formavimusi.


Raktiniai žodžiai


nerimastingumas / depresiškumas, tapatumas, tapsmo suaugusiu periodas

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Psichol.2016.54.10347