STUDENTŲ AKADEMINĖS MOTYVACIJOS SKALĖS (SAMS-21) STRUKTŪRA

Antanas Kairys, Audronė Liniauskaitė, Liana Brazdeikienė, Laimis Bakševičius, Ramutė Čepienė, Žieda Mažeikaitė-Gylienė, Mindaugas Rugevičius, Aldona Žakaitienė, Povilas Žakaitis

Santrauka


Straipsnyje pristatoma Studentų akademinės motyvacijos skalė (SAMS-21), rengta remiantis svarbiausiomis hierarchinio savideterminacijos teorijos modelio prielaidomis ir siekiant išlaikyti jos siūlomą motyvacijos tipų struktūrą. Tyrimo tikslas – sukurti trumpą akademinės motyvacijos vertinimo skalę ir ištirti jos struktūrą bei psichometrines charakteristikas studentų imtyje. Tyrimas vyko dviem etapais, iš viso jame dalyvavo 621 dviejų universitetų įvairias studijų programas studijuojantis studentas. Akademinė motyvacija tirta SAMS-21 skale, siekiant įvertinti konvergentinį ir divergentinį skalės validumą, naudota Bendrosios motyvacijos skalė (GMS-28; Guay, Mageau, & Vallerand, 2003; Urbanaviciute, Kairys, Juodkune, & Liniauskaite, 2013), taip pat studentų klausta apie jų semestro pažymių vidurkį ir pasitenkinimą studijų programa. Gauti rezultatai leidžia išskirti septynis motyvacijos tipus, minimus hierarchiniame motyvacijos modelyje. Atlikta analizė rodo, kad skalė patikima, taip pat surinkta jos validumo įrodymų.

Raktiniai žodžiai


savideterminacijos teorija, Studentų akademinės motyvacijos skalė, akademinė motyvacija

Pilnas tekstas:

PDF

DOI: https://doi.org/10.15388/Psichol.2017.55.10735