http://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2018-10-25T09:51:41+03:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11963 Redakcinė kolegija ir turinys 2018-10-25T08:46:37+03:00 Teisė T. 109 vigintas.stancelis@kf.vu.lt <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11964 Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: specialaus teisinio reguliavimo esminiai aspektai 2018-10-25T08:51:56+03:00 Laura Paškevičienė laura.paskevicienen@tf.vu.lt <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje analizuojamos administracinių ginčų nagrinėjimą ne teisme reguliuojančios specialiųjų teisės aktų normos, siekiant įvertinti jų aiškumą ir sąsajumą su ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo bendrojo teisinio reguliavimo nuostatomis. Nagrinėjant minėtų specialiųjų normų pobūdį teisės hierarchijos požiūriu ir nustatant šiuo reguliavimu įtvirtinto administracinių aktų apskundimo tvarkos reguliavimo modelius pagal subjektus ir apskundimo etapus bei jų privalomumą, kiekybiniu ir kokybiniu požiūriu vertinamas šių specialių teisinių nuostatų aiškumas jose nustatytos apskundimo tvarkos priskirtinumo ikiteisminei ginčų nagrinėjimo tvarkai ar administracinei procedūrai požiūriu.</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11965 Administracinio teismo įstatymo projektai tarpukario Lietuvoje 2018-10-25T08:58:22+03:00 Ieva Deviatnikovaitė ieva@mruni.eu <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Lietuvoje pirmas įstatymas, kurio pagrindu įsteigti administraciniai teismai, buvo priimtas 1999 metais. Tačiau trečiame XX amžiaus dešimtmetyje buvo steigiami administracinio teismo pirmtakai (Ministerijų juriskonsultų komisija, Steigiamojo Seimo skundų ir tardymo komisija, Valstybės Taryba). Vis dėlto šios institucijos negalėjo prilygti teisminei viešosios administracijos veiklos kontrolei. Todėl ketvirtame dešimtmetyje buvo rengiami pirmieji Administracinio teismo įstatymo projektai. Tokių projektų buvo parengta per dešimt, tačiau išlikusių tėra tik du. Šio straipsnio tikslas – atskleisti 1932 ir 1940 metais parengtų projektų, rastų Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje, turinį ir rengimo aplinkybes.</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11966 Europos Sąjungos teisės taikymo tipai Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje 2018-10-25T09:08:56+03:00 Paulius Griciūnas paulius.griciunas@gmail.com <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Europos Sąjungos teisės taikymo reikšmė Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudencijai yra skirtinga.&nbsp;Šiame straipsnyje, tiriant Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo jurisprudenciją, pasiūloma Europos Sąjungos&nbsp;teisės taikymo tipologija ir kategorijos bei nagrinėjami kiekvienos kategorijos būdingi bruožai.</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11967 Jüri Uluots (1890–1945) in seiner und unserer Zeit 2018-10-25T09:13:42+03:00 Peeter Järvelaid peeter.jarvelaid@tlu.ee <p>[straipsnis vokiečių kalba; santrauka rusų kalba]</p> <p>Профессор Jüri Uluots (1890–1945) принадлежит к тем европейским историкам права XX в., которые&nbsp;не только сыграли важную роль как историки права и юристы, но и помогли создать национальную&nbsp;правовую идеологию своей страны. J. Uluots стал и политиком, премьер-министром Эстонии. Научное&nbsp;наследие профессора J. Uluots дает возможность лучшего изучения истории права Латвии, стран&nbsp;Балтийского региона и всей Европы. Статья написана на основе публичной лекции, прочитанной&nbsp;13 января 2000 г. в Тартусском университете.</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11968 Das Frühwerk Ilmar Tammelos: Der Weg zum Wissenschaftler 2018-10-25T09:28:26+03:00 Peeter Järvelaid peeter.jarvelaid@tlu.ee <p>[straipsnis vokiečių kalba]</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11969 Profesinės advokato paslapties apsaugos priemonės pagal Ukrainos įstatymus 2018-10-25T09:34:59+03:00 Виктор Викторович Заборовский zaborovskyviktor@gmail.com <p>[straipsnis rusų kalba; santrauka anglų kalba]</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11970 Knygos paminklų statusas pagal nacionalinę ir tarptautinę teisę 2018-10-25T09:44:09+03:00 Игорь Мартыненко martinenko@tut.by <p>[straipsnis rusų kalba; santrauka rusų kalba]</p> <p>В современном обществе библиотекам как хранилищам культурных ценностей отводится важная&nbsp;роль в формировании личности, воспитании патриотизма и чувства национальной гордости, укреплении авторитета страны на международной арене. Главная общественная миссия библиотек – быть&nbsp;собирателями и хранителями национальной памяти государств, депозитариями сокровищ знаний и&nbsp;обеспечивать доступ к этой информации новым поколениям. В числе задач, решаемых библиотеками,&nbsp;принципов их деятельности является обеспечение доступности культурных благ, содействие охране&nbsp;историко-культурного и археологического наследия. В предлагаемой статье анализируется современное состояние законодательства об охране историко-культурного наследия, составной частью которого являются библиотечный фонд, включающий книжные памятники.&nbsp;<br>Автор впервые в науке международного права предлагает новый подход: принять конвенцию&nbsp;ЮНЕСКО «Об охране книжных памятников».</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11971 Klasės ieškinys kaip bylos šalių daugybiškumo valdymo metodas civiliniame procese 2018-10-25T09:49:15+03:00 Татьяна Андреевна Васильева vasileva_tatyana@mail.ru <p>[straipsnis rusų kalba; santrauka anglų kalba]</p> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/11972 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2018-10-25T09:51:41+03:00 Teisė T. 109 vigintas.stancelis@kf.vu.lt <div> <p>[tekstas lietuvių kalba]</p> </div> 2018-10-25T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2018 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press