http://www.zurnalai.vu.lt/teise/issue/feed Teisė 2019-09-24T13:42:35+03:00 Gintaras Švedas gintaras.svedas@tf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14476 Redakcinė kolegija ir turinys 2019-09-23T19:42:09+03:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14477 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys 2019-09-23T19:42:08+03:00 Gintaras Švedas Teises_fakultetas@tf.vu.lt 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14478 Kelios pastabos dėl Sąjungos teisėjo atliekamos teisminės kontrolės apimties 2019-09-24T13:42:35+03:00 Virgilijus Valančius v.valancius@gmail.com <p>Straipsnyje apžvelgiami kai kurie Europos Sąjungos Teisingumo Teismo atliekamos teisminės kontrolės apimties aspektai ir jos ypatumai konkurencijos (tyrimas apima bylas, susijusias su konkurenciją ribojančiais susitarimais ir piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi) bei viešosios tarnybos bylose. Kadangi Europos Sąjungos teisės aktai tiksliai neapibrėžia teisminės kontrolės apimties, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) jurisprudencija yra vienas iš pagrindinių informacijos šaltinių šiuo klausimu. Atsižvelgiant į tai, straipsnyje pristatoma aktuali analizuojama tema ESTT praktika ir atspindima teismo požiūrio raida minėtose konkurencijos ir viešosios tarnybos bylose.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14479 Komercinių paslapčių apsaugos ypatumai viešųjų pirkimų santykiuose 2019-09-24T13:42:34+03:00 Ramūnas Birštonas ramunas.birstonas@tf.vu.lt Karolis Šimanskis k.simanskis@lat.lt <p>Straipsnyje nagrinėjamas pareigos užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą viešųjų pirkimų procedūroje teisinis reguliavimas ir komercinės paslapties taikymo šiuose santykiuose ypatumai.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14480 Prokurorų patiriamo streso ir jo įveikos ypatumai: dviejų tyrimų duomenys 2019-09-24T13:42:33+03:00 Gintautas Valickas gintautas.valickas@fsf.vu.lt Kristina Vanagaitė kristina.vanagaite@fsf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojamas mūsų šalies prokurorų (2013 m. buvo apklausta 349, o 2017 m.&nbsp;– 274 prokurorai) dėl darbo specifikos patiriamas stresas, svarbiausi jo šaltiniai, taikomos streso įveikos strategijos, streso, įveikos strategijų ir prokurorų sociodemografinių charakteristikų sąsajos, taip pat lyginami 2013 ir 2017 metų duomenys.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14481 Konstitucinio Teismo nutarimų padariniai laiko aspektu 2019-09-24T13:42:32+03:00 Dovilė Pūraitė-Andrikienė dovile.puraite@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjama Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimų teisinė galia laiko požiūriu, t. y.&nbsp;<em>ex tunc, ex nunc</em>&nbsp;ir&nbsp;<em>pro futuro</em>&nbsp;sprendimų teisinės galios elementai Lietuvos konstitucinės justicijos modelyje. Straipsnyje siekiama atskleisti Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia yra nukreipiama į ateitį, išimčių doktrinos raidą Konstitucinio Teismo jurisprudencijoje, ir tolesnes šio instituto raidos perspektyvas,&nbsp;<em>inter alia,</em>&nbsp;atsižvelgiant į 2019 m. priimtą Konstitucijos pataisą dėl individualaus konstitucinio skundo įtvirtinimo.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14482 Teisės mokslo tarpdiscipliniškumas empiriniu požiūriu 2019-09-24T13:42:31+03:00 Dovilė Valančienė dovile.valanciene@tf.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojami pagrindiniai tarpdiscipliniškumo bruožai ir atliekamas tarpdiscipliniškumo apraiškų teisės moksle empirinis tyrimas.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14483 Hibridinių grėsmių Arkties regione teisiniai iššūkiai 2019-09-24T13:42:30+03:00 Alaa Al-Aridi Alaa_G_Aridi@Hotmail.co.uk <p>Straipsnyje daugiausia dėmesio skiriama teisinei sistemai, sutartims ir kitiems teisės aktams, kurie taikomi Arkties vandenyno teritorijai bei pilkųjų zonų apibrėžimui, taip pat nustatyti, kur būtų galima taikyti hibridinę taktiką ir operacijas nepažeidžiant tarptautinės jūrų teisės ir teisės, reguliuojančios jėgos draudimą.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14484 Laidavimas Lietuvos baudžiamojoje teisėje 2019-09-24T13:42:29+03:00 Justinas Bagdžius justinas.bagdzius@tf.stud.vu.lt <p>Straipsnyje pateikiama Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse įtvirtinto atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą istorinė analizė, mėginant suvokti šio instituto susiformavimo Lietuvos baudžiamojoje teisėje priežastis. Laidavimo už nusikaltimus padariusius asmenis apraiškų mėginama ieškoti dar ankstyvaisiais Lietuvos valstybės laikais.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/14485 Testatoriaus laisvė ir jos ribos tarptautinio paveldėjimo byloje 2019-09-24T13:42:28+03:00 Simona Bronušienė simona.bronusiene@tf.stud.vu.lt <p>Straipsnyje analizuojami teisiniai žingsniai tarptautinio paveldėjimo byloje, kai yra paveldima pagal testamentą, t. y. kuris teismas yra kompetentingas spręsti dėl testamento ir jo sąlygų galiojimo ir pagal kurios valstybės teisę. Nustatyti taikytiną teisę yra vienas iš svarbiausių klausimų vertinant testatoriaus valią, t. y. kiek jis galėjo būti laisvas pasirinkti dėl savo turto pomirtinio paskirstymo. Testatoriaus laisvę skirtingose valstybėse geriausiai atspindi jos ribojimai, pavyzdžiui, privalomoji palikimo dalis. Šiame straipsnyje yra pristatomos keturios skirtingos paveldėjimo teisės sistemos vertinant testatoriaus laisvę ir jos ribas.</p> 2019-09-23T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors