Teisė http://www.zurnalai.vu.lt/teise <p>Įkurtas 1957 m. Publikuoja teorinius ir praktinius teises tematikos straipsnius.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/teise/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> gintaras.svedas@tf.vu.lt (Gintaras Švedas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Mon, 20 May 2019 16:29:58 +0300 OJS 3.1.1.2 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Redakcinė kolegija ir turinys http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12813 <p>[tekstas anglų ir lietuvių kalbomis]</p> Gintaras Švedas Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12813 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12814 <p>[tekstas anglų ir lietuvių kalbomis]</p> Gintaras Švedas Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12814 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Penki okupacijos dešimtmečiai šimtametėje Lietuvos teisės raidos panoramoje http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12816 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje mėginama apibendrinti sovietmečio Lietuvos teisės mokslo raidos praradimų (ir pasiekimų) rezultatus ir pasvarstyti apie išliekamąją šių rezultatų reikšmę.</p> Mindaugas Maksimaitis Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12816 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Pedofilija kaip liga ir kaip paskata nusikalsti http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12817 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka vokiečių kalba]</p> <p>Straipsnyje&nbsp;analizuojama pedofilijos ir seksualinės prievartos prieš vaikus problematika kriminologiniu, baudžiamuoju teisiniu ir medicininiu požiūriu. Pedofiliją pirmiausia svarbu suvokti kaip ligą, kuri gali būti paskata nusikalstamam elgesiui, tačiau įvairių tyrimų duomenimis, didžiąją dalį seksualinio smurto prieš vaikus atlieka ne pedofilai. Straipsnyje aptariama pedofilijos samprata, paplitimas, etiologija ir seksualinės prievartos prieš vaikus prevencijos priemonės.</p> Gintautas Sakalauskas Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12817 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Interesų konflikto koncepcija pagal Lietuvos ir Europos Sąjungos viešųjų pirkimų teisę ir teismų praktiką http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12818 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Iki tol, kol buvo įgyvendinta 2014 metų ES ir atitinkamai 2017 metų Lietuvos viešųjų pirkimų teisės reforma, interesų konfliktai viešuosiuose pirkimuose, jų samprata, požymiai, teisinis vertinimas, objektyvios praktinės apraiškos nebuvo plačiai analizuojamos nei teisės doktrinoje, nei teismų praktikoje. Iš esmės šiuo aspektu pasikeitus teisinei ekosistemai, nurodytas mokslinis tyrimas tapo aktualus. Mokslinis interesų konfliktų teisinis pagrindimas tapo ypač reikalingas, kai teismai vienas po kito susidūrė su praktinėmis šio reiškinio situacijomis ir pradėjo kelti susijusius klausimus ne tik nacionalinėje teismų praktikoje, bet ir, bent jau Lietuvos teismų atveju, adresavo klausimus ES teisminėms institucijoms. Atitinkamai ši publikacija yra skirta išspręsti minėtą akademinės analizės poreikį ir atsakyti į klausimus, kas yra laikoma intersų konfliktu bei kaip jį vertina ES ir Lietuvos teismai, nagrinėdami viešųjų pirkimų ginčus.</p> Deividas Soloveičik, Karolis Šimanskis Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12818 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme institutas Lietuvoje: teisinio reguliavimo aiškinimo problematika http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12819 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje analizuojama Lietuvos teismų praktika, susiklosčiusi išankstinio administracinių ginčų nagrinėjimo ne teisme vertinimo srityje, siekiant patikrinti prielaidą dėl šios jurisprudencijos nenuoseklumo, vertinant administracinių ginčų nagrinėjimą kaip ikiteisminį instituciniu ir funkciniu požiūriu. Autorė stengiasi ištirti, kokios teisės aiškinimo taisyklės yra įtvirtintos šioje jurisprudencijoje ir kokiais teisiniais argumentais asmenų ginčų ir skundų nagrinėjimas konkrečiose administracinėse srityse teismuose kvalifikuojamas ikiteisminiu administracinių ginčų nagrinėjimu, bei įvertinti šios teismų praktikos nuostatų įtaką šio ginčų nagrinėjimo instituto formavimui ir asmens teisės į veiksmingą teisinę gynybą jame apimčiai.</p> Laura Paškevičienė Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12819 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Konstitucinio Teismo įgaliojimai aiškinti savo nutarimus, išvadas, sprendimus: teisinio reguliavimo problemos ir tobulinimo galimybės http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12820 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Šiame straipsnyje bandoma atskleisti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados, sprendimo aiškinimo institutą reglamentuojančių nuostatų problemas ir pateikti jų sprendimo galimybes, t. y. siūlymus, kaip būtų galima tobulinti šį institutą reglamentuojančias Konstitucinio Teismo įstatymo nuostatas. Daugiausiai dėmesio šiame darbe skiriama trims šio instituto probleminiams aspektams: sprendimų dėl Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados, sprendimo aiškinimo teisinei galiai; prašymų išaiškinti Konstitucinio Teismo nutarimą, išvadą, sprendimą nagrinėjimo objektams; subjektams, galintiems inicijuoti Konstitucinio Teismo nutarimo, išvados, sprendimo aiškinimą.</p> Dovilė Pūraitė-Andrikienė Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12820 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12821 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje „Baudinės netesybos ir kitos savo prigimtimi artimos lupikiškos sumos Lietuvos Respublikos sutarčių teisėje“ autorė tiria baudinių netesybų sampratą, pateikiamą teisės doktrinoje ir teismų praktikoje. Straipsnyje taip pat analizuojamas užsienio arbitražų teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje klausimas, kai viena iš šalių prašo nepripažinti ir neleisti vykdyti sprendimo, kuriuo priteista sutartimi sulygta suma, mokėtina dėl sutarties pažeidimo, remdamasi tuo argumentu, kad suma yra baudinė savo prigimtimi (lupikiška), todėl prieštaraujanti viešajai tvarkai. Pateikiami teismų praktikos pavyzdžiai leidžia atskleisti su baudinių netesybų ir savo prigimtimi artimų sumų kvalifikavimu susijusią problematiką.</p> Viktorija Budreckienė Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12821 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Transporto priemonių valdytojų civilinė atsakomybė po 103/2009/EB direktyvos ESTT išaiškinimo VNUK bylos sprendime http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12822 <p>[straipsnis ir santrauka anglų kalba, santrauka lietuvių kalba]</p> <p>Šio straipsnio tikslas&nbsp;– įvertinti sąvokų „transporto priemonė“ ir „transporto priemonės naudojimas“ aiškinimo pasekmes, atsižvelgiant į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimą byloje&nbsp;<em>Damijan Vnuk v Zavarovalnica Trigalev</em>&nbsp;(C-162/13) ir Europos Sąjungos transporto priemonių draudimo direktyvoje siekiamus tikslus.</p> Olga Shevchenko Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12822 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300 Jungtinių Tautų tikslinės finansinės priemonės: peržiūros procedūrų atitiktis teisės į teisingą procesą standartams http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12823 <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Straipsnyje ginčijama, kad Jungtinės Tautos, nustatydamos individualizuotas finansines ribojančias priemones, privalo veikti suderinamai su fundamentalių žmogaus teisių, konkrečiai&nbsp;– teisės į teisingą procesą&nbsp;– reikalavimais. Atsižvelgiant į tai ir į, kaip ginčijama, aktualias teisės į teisingą procesą garantijas, ginčijama, kad šiuo metu užtikrinami peržiūros mechanizmai tikslinių finansinių ribojančių priemonių adresatams Jungtinių Tautų lygmeniu negali būti laikomi atitinkantys teisės į teisingą procesą reikalavimus, atitinkamai šiuo metu susiklosčiusi padėtis Jungtinių Tautų lygmeniu vertintina kaip nesuderinama su fundamentalių žmogaus teisių reikalavimais.</p> Viltė Kristina Steponėnaitė Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 http://www.zurnalai.vu.lt/teise/article/view/12823 Mon, 20 May 2019 00:00:00 +0300