https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/issue/feed Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika 2020-06-25T09:07:01+00:00 Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus.&nbsp;</p> https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/17751 Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika 2020-06-25T09:07:01+00:00 Daiva Tamulevičienė daiva.tamuleviciene@evaf.vu.lt Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt Lionius Gaižauskas lionius.gaizauskas@evaf.vu.lt <p>Tinkamas produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų pasirinkimas padeda ne tik teisingai apskaičiuoti produkcijos savikainą, bet ir teisingai nustatyti produktų kainas, pelną ir pelningumą, sudaryti biudžetus ir sąmatas, kontroliuoti išlaidas, priimti operatyvinius ir perspektyvinius valdymo sprendimus. Straipsnyje nagrinėjami iki šiol Lietuvos gamybos įmonėse per retai taikomi efektyvūs standartinių išlaidų ir normatyvinis metodai. Pateikiama trumpa metodų sukūrimo istorija. Ištirti šių metodų privalumai ir tikslai, jų panašumai ir skirtumai. Parengta standartinių išlaidų ir normatyvinio metodo taikymo gamybos įmonėse metodika. Šių metodikų taikymas padės įmonių vadovams ir buhalteriams greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis įdiegti šiuos metodus.</p> 2020-06-25T08:53:06+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius | Lionius Gaižauskas https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/17048 Apskaitos klaidų ir apgaulės nustatymas: atvejo analizė 2020-04-30T09:03:49+00:00 Daiva Raziūnienė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt Gintarė Juškaitė gintare.juskaite@ef.stud.vu.lt <p>Klaidas nuo apgaulių galima atskirti tik atmetimo būdu, kai naudojama apgaulių aptikimo metodika, tikrinant rastą netikslumą. Straipsnyje aptariamos trys metodikos: apgaulės trikampis, santykinių rodiklių analizė ir teismo ekspertizė. Apgaulės trikampis ir santykinių rodiklių analizė padeda identifikuoti apgaules lengviau nei teismo ekspertizė, tačiau šiems metodams reikalingi papildomi įrodymai, kad būtų galima patvirtinti apgaulę. Naudojant teismo ekspertizę naudojamas dokumentų patikrinimas, todėl šiam metodui nereikalingi papildomi įrodymai, teismo ekspertas pagal savo kompetenciją daro sprendimą dėl klaidos ir apgaulės. Straipsnio tikslas - atlikti atvejo analizę, kuria siekiama išnagrinėjus dokumentų klastojimo atvejį, nustatyti klaidų ir apgaulių tyrimo eigą ir taikomus neleistinus veiksmus. Atvejo analizėje, naudojant dokumentų tikrinimą, palyginimą, darbuotojų apklausas buvo nustatyta apgaulė įmonės apskaitoje. Tyrimui atlikti taikyti tokie tyrimo metodai: lyginamoji mokslinės literatūros analizė ir sintezė, interpretavimas, dedukcija, sisteminimas, apibendrinimas, atvejo analizė.</p> 2020-04-29T11:27:02+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Daiva Raziūnienė | Gintarė Juškaitė https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/16768 Nuotolinio darbo naudojimo intensyvumo poveikis darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansui 2020-03-27T09:03:16+00:00 Neringa Grincevičienė neringa.grinceviciene@evaf.vu.lt <p>Intensyvi informacinių ir komunikacinių technologijų skvarba į darbo rinką sąlygojo ir darbo organizavimo procesų modernizavimą. Informacijos skaitmeninimas bei telekomunikacijos sudarė sąlygas dauguma darbų atlikti ne tik darbovietės patalpose, bet ir kitose nuo pagrindinio biuro nutolusiose erdvėse. Technologijų revoliucijai palaipsniui išvaduojant modernų darbą nuo fizinės vietos suvaržymų nuotolinis darbas pasaulyje tampa vis stiprėjančia tendencija. Kartu su technologiniais pokyčiais, leidžiančiais pasiekti darbuotoją 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę, nuotoliniu būdu dirbantys darbuotojai susiduria su iššūkiu, siekdami sėkmingai suderinti darbo ir asmeninio gyvenimo sritis. Su šiuo iššūkiu susiduria įvairių profesijų, taip pat ir apskaitos, audito, finansų, analizės ir kitų sričių darbuotojai, užduotis atliekantys nuotoliniu būdu.<br>Straipsnyje formuluojamos mokslinės problemos aktualumą nulėmė tai, jog ligšioliniame moksliniame lauke stokojama tyrimų, kurie įvertintų nuotolinio darbo naudojimo intensyvumą, kaip svarbų veiksnį, darantį skirtingą poveikį darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansui. Straipsnio tikslas – atskleisti nuotolinio darbo naudojimo intensyvumo poveikį darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansui. Šiam tikslui pasiekti buvo atliktas kiekybinis tyrimas, kurio metu buvo analizuojami 320 nuotoliniu būdu dirbančių darbuotojų apklausos rezultatai. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad nuotolinio darbo naudojimo intensyvumas daro vienodai teigiamą poveikį dviem darbo ir asmeninio gyvenimo balanso dimensijoms – laikui, skirtam šeimai ir draugams, bei laikui, skirtam sau.</p> 2020-03-26T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/16769 15-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto ,,Pajamos pagal sutartis su klientais“ taikymas pirmąjį kartą: Lietuvos listinguojamų įmonių tyrimas 2020-03-27T09:03:16+00:00 Darius Vaicekauskas Darius.Vaicekauskas88@gmail.com <p>Pajamų apskaita yra viena svarbiausių finansinės apskaitos sričių. Pajamos yra vienas pagrindinių absoliutinių finansinių rodiklių, parodančių ūkio subjektų sugeneruojamą ekonominę naudą, dėl kurios didėja akcininkų nuosavybė. Šiame straipsnyje nagrinėjama naujojo – nuo 2018 m. sausio 1 d. privalomai taikomo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (toliau – TFAS) sistemoje – 15-ojo TFAS ,,Pajamos pagal sutartis su klientais“ (toliau – TFAS 15) – taikymo pirmą kartą problematika. Naujasis TFAS 15 pakeitė iki tol galiojusius pajamų pripažinimą reglamentavusius tarptautinius apskaitos standartus bei pristatė konceptualų penkių žingsnių pajamų pripažinimo modelį. Šio straipsnio tikslas – įvertinti naujojo TFAS 15 ,,Pajamos pagal sutartis su klientais“ taikymo pirmąjį kartą įtaką Lietuvos listinguojamų bendrovių finansinėms ataskaitoms. Šis tikslas yra pasiekiamas naudojant šiuos tyrimo metodus: tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) ir mokslinės literatūros analizę, finansinių ataskaitų turinio analizę. Atliktas empirinis tyrimas atskleidė, jog TFAS 15 taikymas pirmąjį kartą Lietuvos listinguojamų bendrovių finansinėms ataskaitoms reikšmingos įtakos neturėjo. Dauguma tirtų įmonių standartą pritaikė naudodamos supaprastintą – retrospektyvinį modifikuotąjį būdą bei neskyrė didelio dėmesio naujojo pajamų standarto pritaikymo pirmąjį kartą įtakos atskleidimui aiškinamajame rašte. Toms įmonėms, kurioms standartas turėjo įtakos, įtaka daugiausiai pasireiškė šiose srityse: komisinių ir tarpininkavimo mokesčių perklasifikavimai, pajamų pripažinimo principų pasikeitimas iš pajamų įvykdymo per laikotarpį į konkretų laiko momentą ir atvirkščiai.</p> 2020-03-26T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/16697 Finansinio audito įrodymai 2020-03-19T09:03:09+00:00 Daiva Raziūnienė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt Uršula Adaškevič ursula.adaskevic@ef.stud.vu.lt <p>Įrodymas – tai argumentas, kuriuo pagrindžiamas subjektyvios nuomonės ar tvirtinimo teisingumas ar klaidingumas. Finansinių ataskaitų audito srityje įrodymai turi ypatingą reikšmę, kadangi jie ne tik tiesiogiai lemia audito proceso eigą, bet ir nulemia galutinį audito sprendimą dėl finansinių ataskaitų teisingumo – auditoriaus išvadą. Tyrimo tikslas – nustatyti audito įrodymų vertinimo aspektus ir apibrėžti finansinių audito įrodymų sampratą. Straipsnyje taikyti tyrimo metodai – Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros lyginamoji analizė ir sintezė, finansinį auditą reglamentuojančių įstatymų ir norminių aktų interpretavimas, kritinis vertinimas ir sisteminimas. Remiantis išvardintais metodais, nagrinėjama finansinio audito įrodymų samprata, savybės, patikimumo vertinimo kriterijai. Atskleidžiamo esminių audito įrodymų savybės.</p> 2020-03-19T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15791 Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika 2020-02-26T09:33:13+00:00 Vilius Savickas vilius.savickas@evaf.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjamas pelningumo rodiklių įmonių finansiniams veiklos rezultatams vertinti pasirinkimo klausimas. Kadangi teorijoje ir praktikoje egzistuoja daug įvairių pelningumo rodiklių, svarbu suvokti jų teikiamos informacijos panaudojimo galimybes, gebėti identifikuoti galimas rodiklių reikšmių nukrypimų priežastis bei įvertinti sąlygas, kada šių rodiklių pagrindu atlikta analizė gali teikti nepilną ar nepatikimą informaciją. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti pagrindinius pelningumo rodiklius, jų galimus trūkumus ir potencialias analizės bei interpretavimo problemas. Straipsnyje taikyti mokslinės literatūros loginė ir lyginamoji analizė, sintezė ir apibendrinimas, statistinių duomenų analizė ir interpretavimas. Remiantis analizės rezultatais teigiama, kad nėra vieno universalaus visus įmonės veiklos aspektus atspindinčio pelningumo rodiklio, nes jų patikimumui ir palyginimo su analogiškais kitų ūkio subjektų objektyvumui didelę įtaką daro nacionaliniai apskaitos standartai, įmonėse taikomi skirtingi savikainos kalkuliavimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo, atsargų vertinimo ir kiti metodai.</p> 2020-01-24T11:20:08+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15904 Finansinės analizės informacijos vertė: teorinis aspektas 2020-02-05T14:57:12+00:00 Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt Daiva Raziūnienė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt Romualdas Valkauskas romualdas.valkauskas@evaf.vu.lt <p>Finansinės analizės informacijos vertę lemia jos naudingumas, naudojimo galimybės ir laikas tokiai vertei sukurti ir daugelis kitų dimensijų. Šios ir kitos finansinės analizės informacijos dimensijos iki šiol tyrinėtos nesistemiškai, neformuota jų pasireiškimo bei įvertinimo metodika. Straipsnio tikslas – išnagrinėti finansinės analizės informacijos vertės dimensijas, parengti jų pasireiškimo bei nustatymo metodikos teorinį modelį. Tikslui pasiekti taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, informacijos rinkimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo. Straipsnyje yra nagrinėjamas finansinės analizės perdavimo, finansinės analizės vertės parametrų ir finansinės informacijos vertės ryšys. Pasiūlytas finansinės analizės informacijos perdavimo vartotojams išlaidų ir jos vertės parametrų nustatymo metodikos teorinis modelis. Pateikiamas finansinės analizės informacijos vertės parametrų vaidmens jos vertei pasireiškimo vertinimas.</p> 2020-01-22T10:21:18+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15903 Atsakingojo audito partnerio įsitraukimas į auditą, kaip audito kokybės indikatorius 2020-01-22T09:02:08+00:00 Darius Vaicekauskas Darius.Vaicekauskas88@gmail.com <p>Audito kokybę lemia audito įmonės ir audito užduoties grupės kriterijai. Vienas svarbiausių audito kokybę lemiančių audito užduoties grupės kriterijų – atsakingojo užduoties partnerio (toliau – partnerio) įsitraukimas į auditą. Partneris, būdamas aukščiausio lygio audito įmonės administracijos vadovu, yra atsakingas už kokybės kontrolės sistemą audito įmonėje, sudarydamas vadinamąjį ,,toną iš viršaus“, bei pateikdamas save ir savo elgesį, įskaitant ir įsitraukimą į audito procesą, kaip pavyzdį kitiems mažiau patyrusiems audito užduoties grupės nariams. Šiame straipsnyje yra nagrinėjamas partnerio vaidmuo audito užduoties grupės struktūroje siekiant audito kokybės, pristatoma partnerio įsitraukimo į audito procesą problematika, pateikiami siūlomi rodikliai, galintys padėti vertinti partnerio įsitraukimo į audito užduotį lygį audito kokybės kontrolės vykdytojams.</p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15476 The family business in new EU countries: the spread and agency conflicts they face 2019-12-18T08:58:56+00:00 Alfreda Sapkauskiene alfreda.sapkauskiene@evaf.vu.lt Liliana Sileikiene liliana.sileikiene@lt.ey.com <p>Capital financing is vital for the development of the new EU countries. Investors base their economic and financial decisions on the information available in the financial reports that listed EU companies must prepare following International Financial Reporting Standards (IFRS). Studies show that the majority of listed companies worldwide are family owned and face Type II agency problem - the conflict between minority shareholders and large controlling shareholders (family), i.e. controlling family may seek to extract private benefits at the expense of minority shareholders and disclose information in financial reports for self-interested purposes to avoid minority contests. The research of Type II agency conflict effects on mandatory IFRS disclosure levels in the new EU countries is limited, however, with the reference to existing research literature and legal systems in the new EU countries, we find that minority protection is strongest in Malta, and weakest in Latvia. The biggest number of family controlled firms are in Poland and Romania, whilst family business in Poland, Estonia, Croatia, Cyprus, Romania and Bulgaria enjoy the largest market capitalisation. Nationally, the highest market capitalisation of family controlled firms are in Estonia, Cyprus, Latvia and Poland. This paper shows, that due to moderate minority protection in the new EU countries Type II agency conflict is important, and therefore, it is suggested further the research related to mandatory IFRS disclosure levels.</p> 2019-12-17T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15103 Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.) 2019-11-27T08:53:54+00:00 Daiva Tamulevičienė daiva.tamuleviciene@evaf.vu.lt Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt <p>Tinkamas produkcijos savikainos kalkuliavimas padeda ne tik teisingai apskaičiuoti produkcijos savikainą, bet ir įvertinti veiklos rezultatus, prognozuoti produktų kainas, priimti pagrįstus ekonominius sprendimus. Straipsnyje nagrinėjama produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje 1918–2019 metais. Išskirti šie produkcijos savikainos kalkuliavimo raidos etapai: 1) tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais (1918–1944), 2) sovietinės okupacijos laikotarpiu (1944–1990) ir 3) atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990–2019). Kiekviename raidos etape ištirtos normatyvinių dokumentų, susijusių su produkcijos savikainos kalkuliavimu, svarbiausios nuostatos, įvertintos įvairių lietuvių autorių nuomonės, teiginiai ir pasiūlymai produkcijos savikainos kalkuliavimui tobulinti.</p> 2019-11-26T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors