https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/issue/feed Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika 2020-02-05T14:57:12+02:00 Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus.&nbsp;</p> https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15791 Pelningumo rodiklių įmonių veiklos finansiniams rezultatams vertinti pasirinkimo problematika 2020-01-27T09:51:25+02:00 Vilius Savickas vilius.savickas@evaf.vu.lt <p>Straipsnyje nagrinėjamas pelningumo rodiklių įmonių finansiniams veiklos rezultatams vertinti pasirinkimo klausimas. Kadangi teorijoje ir praktikoje egzistuoja daug įvairių pelningumo rodiklių, svarbu suvokti jų teikiamos informacijos panaudojimo galimybes, gebėti identifikuoti galimas rodiklių reikšmių nukrypimų priežastis bei įvertinti sąlygas, kada šių rodiklių pagrindu atlikta analizė gali teikti nepilną ar nepatikimą informaciją. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti pagrindinius pelningumo rodiklius, jų galimus trūkumus ir potencialias analizės bei interpretavimo problemas. Straipsnyje taikyti mokslinės literatūros loginė ir lyginamoji analizė, sintezė ir apibendrinimas, statistinių duomenų analizė ir interpretavimas. Remiantis analizės rezultatais teigiama, kad nėra vieno universalaus visus įmonės veiklos aspektus atspindinčio pelningumo rodiklio, nes jų patikimumui ir palyginimo su analogiškais kitų ūkio subjektų objektyvumui didelę įtaką daro nacionaliniai apskaitos standartai, įmonėse taikomi skirtingi savikainos kalkuliavimo, ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo, atsargų vertinimo ir kiti metodai.</p> 2020-01-24T11:20:08+02:00 Autorinės teisės (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15904 Finansinės analizės informacijos vertė: teorinis aspektas 2020-02-05T14:57:12+02:00 Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt Daiva Raziūnienė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt Romualdas Valkauskas romualdas.valkauskas@evaf.vu.lt <p>Finansinės analizės informacijos vertę lemia jos naudingumas, naudojimo galimybės ir laikas tokiai vertei sukurti ir daugelis kitų dimensijų. Šios ir kitos finansinės analizės informacijos dimensijos iki šiol tyrinėtos nesistemiškai, neformuota jų pasireiškimo bei įvertinimo metodika. Straipsnio tikslas – išnagrinėti finansinės analizės informacijos vertės dimensijas, parengti jų pasireiškimo bei nustatymo metodikos teorinį modelį. Tikslui pasiekti taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, informacijos rinkimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo. Straipsnyje yra nagrinėjamas finansinės analizės perdavimo, finansinės analizės vertės parametrų ir finansinės informacijos vertės ryšys. Pasiūlytas finansinės analizės informacijos perdavimo vartotojams išlaidų ir jos vertės parametrų nustatymo metodikos teorinis modelis. Pateikiamas finansinės analizės informacijos vertės parametrų vaidmens jos vertei pasireiškimo vertinimas.</p> 2020-01-22T10:21:18+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15903 Atsakingojo audito partnerio įsitraukimas į auditą, kaip audito kokybės indikatorius 2020-01-22T09:02:08+02:00 Darius Vaicekauskas Darius.Vaicekauskas88@gmail.com <p>Audito kokybę lemia audito įmonės ir audito užduoties grupės kriterijai. Vienas svarbiausių audito kokybę lemiančių audito užduoties grupės kriterijų – atsakingojo užduoties partnerio (toliau – partnerio) įsitraukimas į auditą. Partneris, būdamas aukščiausio lygio audito įmonės administracijos vadovu, yra atsakingas už kokybės kontrolės sistemą audito įmonėje, sudarydamas vadinamąjį ,,toną iš viršaus“, bei pateikdamas save ir savo elgesį, įskaitant ir įsitraukimą į audito procesą, kaip pavyzdį kitiems mažiau patyrusiems audito užduoties grupės nariams. Šiame straipsnyje yra nagrinėjamas partnerio vaidmuo audito užduoties grupės struktūroje siekiant audito kokybės, pristatoma partnerio įsitraukimo į audito procesą problematika, pateikiami siūlomi rodikliai, galintys padėti vertinti partnerio įsitraukimo į audito užduotį lygį audito kokybės kontrolės vykdytojams.</p> 2019-12-20T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15476 The family business in new EU countries: the spread and agency conflicts they face 2019-12-18T08:58:56+02:00 Alfreda Sapkauskiene alfreda.sapkauskiene@evaf.vu.lt Liliana Sileikiene liliana.sileikiene@lt.ey.com <p>Capital financing is vital for the development of the new EU countries. Investors base their economic and financial decisions on the information available in the financial reports that listed EU companies must prepare following International Financial Reporting Standards (IFRS). Studies show that the majority of listed companies worldwide are family owned and face Type II agency problem - the conflict between minority shareholders and large controlling shareholders (family), i.e. controlling family may seek to extract private benefits at the expense of minority shareholders and disclose information in financial reports for self-interested purposes to avoid minority contests. The research of Type II agency conflict effects on mandatory IFRS disclosure levels in the new EU countries is limited, however, with the reference to existing research literature and legal systems in the new EU countries, we find that minority protection is strongest in Malta, and weakest in Latvia. The biggest number of family controlled firms are in Poland and Romania, whilst family business in Poland, Estonia, Croatia, Cyprus, Romania and Bulgaria enjoy the largest market capitalisation. Nationally, the highest market capitalisation of family controlled firms are in Estonia, Cyprus, Latvia and Poland. This paper shows, that due to moderate minority protection in the new EU countries Type II agency conflict is important, and therefore, it is suggested further the research related to mandatory IFRS disclosure levels.</p> 2019-12-17T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/15103 Produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje (1918 – 2019 m.) 2019-11-27T08:53:54+02:00 Daiva Tamulevičienė daiva.tamuleviciene@evaf.vu.lt Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt <p>Tinkamas produkcijos savikainos kalkuliavimas padeda ne tik teisingai apskaičiuoti produkcijos savikainą, bet ir įvertinti veiklos rezultatus, prognozuoti produktų kainas, priimti pagrįstus ekonominius sprendimus. Straipsnyje nagrinėjama produkcijos savikainos kalkuliavimo raida Lietuvoje 1918–2019 metais. Išskirti šie produkcijos savikainos kalkuliavimo raidos etapai: 1) tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje ir Antrojo pasaulinio karo metais (1918–1944), 2) sovietinės okupacijos laikotarpiu (1944–1990) ir 3) atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990–2019). Kiekviename raidos etape ištirtos normatyvinių dokumentų, susijusių su produkcijos savikainos kalkuliavimu, svarbiausios nuostatos, įvertintos įvairių lietuvių autorių nuomonės, teiginiai ir pasiūlymai produkcijos savikainos kalkuliavimui tobulinti.</p> 2019-11-26T00:00:00+02:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/14571 Finansinės atskaitomybės dokumentų auditas: reikšmingumo nustatymo proceso analizė 2019-11-06T08:54:40+02:00 Gerda Jurkonienė gerda.jurkoniene@evaf.vu.lt Justina Stašaitytė stasaityte.justina@gmail.com <p>Įmonių finansinės atskaitomybės dokumentų audito metu, auditoriai nustatydami procedūrų apimtį ir klaidų poveikį finansinių ataskaitų tikro ir teisingo vaizdo atvaizdavimui, vadovaujasi tam tikru nustatytu reikšmingumo lygiu. Tarptautiniuose audito standartuose yra paliktos plačios reikšmingumo nustatymo proceso interpretavimo galimybės, todėl dažnai kyla klausimas, kaip auditoriai nustato reikšmingumą. Tyrimo tikslas yra išanalizuoti reikšmingumo nustatymo procesą ir sukurti reikšmingumo nustatymo proceso modelį. Straipsnyje taikyti informacijos rinkimo, Lietuvos ir užsienio mokslinės literatūros ir auditą reglamentuojančių norminių aktų lyginamosios analizės, kritinio vertinimo, sisteminimo, interpretavimo metodai. Išanalizavus reikšmingumo nustatymo procesą, nustatyta, kad reikšmingumo procesą sudaro keturi etapai: reikšmingumo ribų nustatymo veiksnių įvertinimas, planinio reikšmingumo nustatymas, darbinio reikšmingumo nustatymas ir aiškiai trivialaus iškraipymo nustatymas. Remiantis nagrinėta literatūra buvo sudarytas reikšmingumo nustatymo proceso modelis.</p> 2019-10-09T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12973 Aktuali ir naudinga monografija apie PVM 2019-11-06T08:54:50+02:00 Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt 2019-07-01T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12974 Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę 2019-11-06T08:54:45+02:00 Jonas Mackevičius jonas.mackevicius@evaf.vu.lt Daiva Tamulevičienė daiva.tamuleviciene@evaf.vu.lt Romualdas Valkauskas romualdas.valkauskas@evaf.vu.lt <p>Atliekant įmonių finansinės būklės analizę naudojami bendri ekonominiai, matematiniai ir euristiniai tyrimo būdai. Iš bendrų ekonominių tyrimo būdų praktikoje plačiausiai naudojamas lyginimo būdas. Jį taikant faktiniai rodikliai (absoliutiniai ir santykiniai) lyginami su planiniais įmonės viduje; įmonės rodikliai lyginami su vidutiniais šakos ar geriausiais kitų įmonių rodikliais; lyginami įvairių laikotarpių rodikliai. Tačiau iki šiol praktikoje beveik netaikomas lyginimo būdo metodas naudojant tam tikrų rodiklių vidurkius ir ypač daugiamačius. Straipsnio tikslas - parengti statistinio lyginimo būdo taikymo metodiką, pagrįstą daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir vertinimu. Tikslui pasiekti taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, informacijos rinkimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo. Straipsnyje nagrinėjama tradicinio lyginimo būdo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Pasiūlyta lyginimo būdo taikymo metodika, pagrįsta daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir jų lyginimu. Pateikiamas konkretus pavyzdys, kaip reikia taikyti lyginimo būdą naudojant daugiamačių vidurkių skaičiavimo metodą įmonių finansinei būklei įvertinti.</p> 2019-07-01T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Vilniaus universiteto leidykla / Vilnius University Press https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12912 Kūrybinės apskaitos įtaka apskaitos politikos formavimui ir apskaitos rezultatui 2019-11-06T08:54:55+02:00 Diana Bachtijeva diana.bachtijeva@gmail.com <p>Apskaitos politikos pasirinkimui ir kūrimui įtakos turi apskaitos teorijos, aplinkos įtakos veiksniai, įmonės tikslai. Teisės aktai, kuriant įmonės apskaitos politiką leidžia pasirinkti tokius apskaitos būdus ir metodus, kurie geriausiai atskleidžia įmonės veiklos aspektus.Tais atvejais, kai situacijos negalima tiksliai reglamentuoti yra paliekama vieta kūrybiškumui. Atsiranda poreikis taikyti kūrybinę apskaitą, kuris identifikuojamas kaip veiksnys darantis įtaką apskaitos politikos pasirinkimui. Kūrybinė apskaita, atsižvelgiant į įmonės aplinkos veiksnius, taikoma skirtingose apskaitos srityse ir skirtingomis apimtimis, sudarant apskaitos politikos struktūrą. Pagrindinis informacijos šaltinis apie įmonės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus yra finansinės ataskaitos, kurių duomenimis remiantis informacijos vartotojai priima sprendimus. Norint daryti įtaką vartotojų priimamiems sprendimams, apskaitos metu taikant kūrybinę apskaitą pradedama manipuliuoti finansiniais duomenimis, dėl ko gaunamas didesnis arba mažesnis įmonės pelnas, iškreipiama kita finansinė informacija.Klaidinančių duomenų pagrindu sudarytos finansinės ataskaitos neatspindi tikro ir teisingo vaizdo apie įmonę, tačiau tokių iškraipymo masto ir įtakos finansinių ataskaitų kokybei tyrimai Lietuvoje neatliekami. Tyrimo tikslas - išanalizuoti kūrybinės apskaitos ir apskaitos politikos ryšį ir nustatyti, kokią įtaką kūrybinė apskaita turi apskaitos politikos formavimui ir apskaitos rezultatams. Tyrimo metu naudoti analizės, duomenų sisteminimo, lyginamieji, grupavimo, modeliavimo metodai.</p> <p><strong>JEL klasifikacija:</strong>&nbsp;M41</p> 2019-06-12T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Diana Bachtijeva https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12762 Kriptovaliuta: privalumai ir trūkumai 2019-11-06T08:55:20+02:00 Augustas Subačius subacius.augustas@gmail.com Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt <p>[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]</p> <p>Dvidešimt pirmo amžiaus pagrindiniu požymiu galima būtų įvardinti nuolatinę transformaciją, apimančią visas sritis. Ypatingai greitai tobulėja ir keičiasi atsiskaitymų ir pinigų sritis. Technologijų evoliucija ir tobulėjimas lėmė naujų transakcijų būdų atsiradimą, internete, mobiliuosiuose telefonuose, skaitmeninėse kortelėse. Įvairios mokėjimo/pavedimo sistemos nepaprastai praplėtė atsiskaitymų alternatyvas ir galimybes. O tokios sąlygos suformavo galimybes kriptovaliutos atsiradimui. Tyrimo tikslas – išnagrinėti kriptovaliutą, jos sampratą, naudojimo privalumus ir trūkumus. Tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė, informacijos sisteminimas, lyginimas, interpretavimas ir apibendrinimas. Įvertinus kriptovaliutų atsiradimo priežastis, galima teigti, jog kriptovaliutų atsiradimui didžiausią įtaką padarė technologinė pažanga bei siekis surasti greitesnes, pigesnes bei konfidencialesnes atsiskaitymo priemones. Kriptovaliuta galėtų būti apibrėžta, kaip skaitmeniniai pinigai ar turtas, išreikštas el. būdu. Ši valiuta pasižymi decentralizacijos, nekontroliuojamumo bei didesnės jos valdymo rizikos savybėmis. Svarbiausi kriptovaliutos naudojimo privalumai galėtų būti: atsiskaitymų konfidencialumas; atsiskaitymų greitumas; pigesnės finansinės paslaugos; papildomos investicijų galimybės. Trūkumai - sunkiai prognozuojama, svyruojanti vertė; galimi sukčiavimo atvejai; galimybė kriptovaliutas naudoti nelegaliai veiklai.</p> 2019-05-14T00:00:00+03:00 Autorinės teisės (c) 2019 Autoriai