https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/issue/feed Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika 2022-05-05T09:37:21+00:00 Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus.&nbsp;</p> https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/26647 Pagrindinių kokybinių charakteristikų, taikytinų finansinėse ataskaitose nustatytų iškraipymų svarbai vertinti, identifikavimas 2022-05-05T09:37:21+00:00 Audrius Masiulevičius audrius.masiulevicius@evaf.vu.lt <p>Finansinės ataskaitos gali būti iškraipytos dėl kiekybinių priežasčių, tokių kaip matematiškai klaidingai nurodytas turtas, įsipareigojimai ar kita. Iškraipymai finansinėse ataskaitose taip pat gali būti ir kokybiniai. Būtent kokybinės iškraipymo charakteristikos atspindi iškraipymo reikšmę ne dėl iškraipymo matematinio dydžio, bet dėl kitų priežasčių, tokių kaip pasikeitusios pelningumo tendencijos ar neteisėta veikla. Iki šiol auditoriai didesnį dėmesį skyrė iškraipymų kiekybinėms savybėms, o kokybinės charakteristikos nebuvo pakankamai vertinamos. Ir nors ši problema mokslininkų bei praktikų visuomenėje žinoma, iki šiol buvo mažai veiksmų jai spręsti. Šiame straipsnyje atspindėto tyrimo tikslas – identifikuoti pagrindines kokybines charakteristikas, kurias auditoriai turėtų apsvarstyti spręsdami dėl finansinėse ataskaitose nustatytų iškraipymų svarbos. Tyrimo metu buvo sudarytas svarbiausių penkiolikos kokybinių charakteristikų sąrašas, kurio išsamumas buvo patvirtintas ekspertinės apklausos metu. Sudarytas pagrindinių kokybinių charakteristikų sąrašas ne tik pagelbės auditoriams sprendžiant dėl nustatytų iškraipymų reikšmingumo, bet ir galės būti taikomas tolesniuose moksliniuose tyrimuose gilinant kokybinių charakteristikų mokslo žinias.</p> 2022-05-04T10:37:05+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Audrius Masiulevičius https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/26238 Undergraduate Business Students’ Perceptions of Accounting Practices and Profession 2022-05-04T10:38:16+00:00 Aleksandra Pečiūrienė a.peciuriene@vvf.viko.lt <p>Attraction of advanced students interested in studying at HEIs for an accounting major degree internationally remains a constant challenge to the accounting profession since the 1990s. To meet the demands it faces, the profession needs to be attractive for students who have the potential to become both technically competent professionals with good analytical abilities and communicative team players, able to understand the expanding business environment and think creatively. Unfortunately, there is a risk that potential students may possess false perceptions of accounting practices and profession.&nbsp;<span lang="en-US">The aim of the research is to explore the perceptions of accounting of the students enrolled in the studies for non-accounting major degree of Professional Bachelor in Business Administration at Lithuanian HEIs. Foremost, the paper analyses the studied assessing approaches and tools used in the&nbsp;</span>notable prior research on the topic. This is followed by the revealed methodology and analysed findings for the research carried out. One of the more important discovers was that the female students assessed the accounting significantly as more definite, boring, precise, and compliance driven than male students. Even considering the abovementioned differences, the results of the perception factors’ analysis strongly suggest that the surveyed students despite their gender in the mass hold traditional stereotypical perceptions of accounting.&nbsp;<span lang="en-US">Due to sufficient number of the surveyed students, findings in overall are applicable to the target group of the research.&nbsp;</span>Finally, the paper provides conclusions, limitations and insights for feasible further research in the study area.</p> 2022-02-28T11:44:40+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Aleksandra Pečiūrienė https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/25428 Ar kūrybinė apskaita gali būti tapatinama su kūrybiškumu ir vadinama pozityviąja? 2022-01-27T09:33:40+00:00 Diana Bachtijeva diana.bachtijeva@gmail.com <p>Kūrybinės apskaitos atsiradimas XX a. viduryje sukėlė didelį mokslininkų ir praktikų susidomėjimą. Tiek užsienio, tiek lietuvių mokslininkų darbuose šis reiškinys yra plačiai tiriamas ir apibrėžiamas kaip gebėjimas pasinaudoti teisės aktų lankstumu, siekiant finansinėje atskaitomybėje atvaizduoti subjektyvią informaciją. Tačiau priešingai nei užsienio, lietuviškoje literatūroje atsirado lingvistinės termino „kūrybinė apskaita“ interpretacijos, kurios šiam reiškiniui suteikė teigiamą prasmę, siejamos su kūrybiškumu ir įvardinamos kaip pozityvioji kūrybinė apskaita. Straipsnyje nagrinėjama kūrybiškumo koncepcija, jo santykis su apskaita, vertinamas kūrybiškumo suderinamumas su kūrybine apskaita. Atliktos literatūros analizės pagrindu siūloma atsisakyti skirstyti kūrybinę apskaitą į pozityviąją ir manipuliacinę, nes toks skirstymas ne tik prieštarauja kūrybiškumo koncepcijai, bet ir menkina apskaitos esmę ir jos daugialypiškumą.</p> 2022-01-26T13:14:10+00:00 Autorių teisių (c) 2022 Diana Bachtijeva https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/25367 Vieningos viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės rodiklių sistemos modelio formavimas 2022-02-02T09:34:00+00:00 Irma Kamarauskienė irma.kamarauskiene@evaf.vu.lt <p>Finansinė analizė - tai ūkio subjekto finansinių rezultatų ir būklės tyrimas, skirtas įvertinti pasiekimus ir perspektyvas bei aprūpinti finansų valdytojus kokybiškai nauja informacija, kuri ateityje padės priimti teisingus sprendimus. Finansų analizė susijusi su tam tikros ūkinės veiklos prognozavimu, planavimu, apskaita ir kontrole. Vis tik finansinė analizė dažniausiai yra siejama su privataus sektoriaus subjektais. Viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės klausimai moksliniuose darbuose nagrinėjami fragmentiškai. Vis dar pasigendama ne tik mokslinių, bet ir praktinių darbų, kuriuose būtų analizuojami finansinės analizės viešajame sektoriuje klausimai.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Straipsnyje pristatomas modifikuotas finansinės analizės sistemos modelis, aptariami taikytini analizės rodikliai ir jų deriniai. Pristatyta sistema, greta tradicinių rodiklių, taip pat apima viešojo intereso bei plėtros rodiklius. Sistema gali būti naudojama analizuojant viešojo sektorių subjektų būklę. Jos rezultatai galėtų būti naudingi skirtingiems informacijos vartotojams priimant tinkamus sprendimus.</p> <p>Tyrimo objektas: viešojo sektoriaus subjektų finansinė analizė. Tyrimo tikslas – sukurti vieningą ir modifikuotą viešojo sektoriaus subjektų finansinės analizės atlikimo sistemos modelį. Darbo uždaviniai: išanalizavus ir apibendrinus viešojo sektoriaus subjektų finansinės padėties analizės teorinius ir praktinius aspektus, aprašyti loginę finansinės analizės seką; nustatyti ir sugrupuoti rodiklius viešojo sektoriaus finansinei būklei analizuoti. Tyrimo metodai: mokslo darbų analizė, informacijos grupavimo metodai, lyginimas, detalizavimas, apibendrinimas.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Irma Kamarauskienė https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/25298 Didžiųjų duomenų integravimo kliūtys finansinio audito metu 2022-02-02T11:43:00+00:00 Daiva Raziūnienė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt Karolis Čirba karolis.cirba@evaf.stud.vu.lt <p>Pastaruoju metu praktikuojantys auditoriai susiduria su ypač didelės apimties duomenų apdorojimo iššūkiais. Finansinio audito metu atliekamoms audito procedūroms skirtas laikas yra ribotas, tačiau audito įrodymus reikia gauti pakankamus ir tinkamus. Todėl dauguma auditorių susiduria su iššūkiais taikyti naujausias technologijas duomenų valdymo srityje.</p> <p>Straipsnio tikslas – nustatyti didžiųjų duomenų integracijos į išorinio finansinio audito procedūras kliūtis ir apibrėžti didžiųjų duomenų sampratą. Tyrimo objektas – didieji duomenys. Tikslui pasiekti formuluojami uždaviniai: 1) išnagrinėjus įvairių autorių pateikiamą didžiųjų duomenų sampratą, nustatyti kaip didieji duomenys naudojami išorės finansinių ataskaitų audite; 2) atlikus mokslinių straipsnių analizę, nustatyti veiksnius, stabdančius didžiųjų duomenų integravimą į audito įrodymų rinkimo procedūras. Tyrimas atliekamas naudojant mokslinės literatūros analizės metodus. Nustatyta, kad didžiųjų duomenų koncepcijos diegimas audito įmonėse yra ankstyvoje formavimosi stadijoje ir reikalauja naujų finansinių ir žmogiškųjų resursų, siejamų su personalo kvalifikacija ir duomenų apdorojimo technologijomis.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Daiva Raziūnienė https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/25249 Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų kaitos įtaka įmonių finansiniams rodikliams 2021-12-22T09:31:33+00:00 Inga Liutkevičiūtė inga2486@gmail.com Ramunė Budrionytė ramune.budrionyte@evaf.vu.lt Rasa Subačienė rasa.subaciene@evaf.vu.lt <p>Nuolat kintanti ekonominė aplinka keičia verslo sąlygas ir rezultatus bei lemia poreikį atspindėti pasikeitimus ūkio subjektų apskaitos informacijoje. Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) kūrimas yra dinamiškas ir sudėtingas procesas, padedantis pateikti tikrą ir teisingą informaciją apie ūkio subjektus. Tačiau taip pat yra svarbu įvertinti apskaitos standartų pasikeitimus, tiek finansinių ataskaitų rengėjams, tiek ir informacijos vartotojams. Tyrimo tikslas – nustatyti reikšmingų tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų pakeitimų įtaką įmonių finansiniams rodikliams 2017–2021 m. Tyrimo metu naudoti mokslinės literatūros ir teisės aktų palyginamosios analizės, dokumentų turinio analizės, atvejo analizės, informacijos grupavimo, susisteminimo, lyginamosios analizės ir apibendrinimo tyrimo metodai. Pagrindiniai tyrimo rezultatai rodo, kad 2017–2021 m. svarbiausi pakeitimai buvo susiję su trimis standartais: 9 TFAS - Finansinės priemonės, 15 TFAS - Pajamos iš sutarčių su klientais ir 16 TFAS - Nuoma. Atlikus naujų standartų taikymo poveikio 24 Lietuvos listinguojamų bendrovių finansiniams rodikliams tyrimą, nustatyta, kad naujasis 16 -asis TFAS padarė didžiausią įtaką įmonių finansiniams rodikliams. 16 TFAS taikymas pirmą kartą padarė didelę įtaką 6 iš 24 analizuotų bendrovių. Tai turėjo neigiamos įtakos pagrindiniams trumpalaikio bei ilgalaikio mokumo rodikliams, apyvartiniam kapitalui, turto grąžai bei turto apyvartumui.</p> 2021-12-22T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/24771 Interaction Between Social Business Sustainability and Consumer PurchaseDecision: Conceptual Framework 2021-10-19T09:29:27+00:00 Aurelija Ulbinaitė aurelija.ulbinaite@ef.vu.lt Neringa Raštutytė neringa.rastutyte@evaf.stud.vu.lt <p>Due to the lack of research in social business sustainability development, it is necessary to investigate this problem, seeking community wellbeing. The goal of this paper is to elucidate the importance of sustainability development in relation to its different dimensions and the relationship between consumer perception and sustainability development. A systematic scientific literature analysis was performed. The results show that although sustainability is one of the main aspirations of companies, it is still difficult to achieve for effective transformation. The framework also reflects that sustainability is a particular change that has to be implemented over time, involving not only the business itself but also the surrounding environment (other systems). Furthermore, to achieve sustainable development it is essential to define which sustainability indicators will be selected, how they will be measured, and how the results will be tracked. A sustainable social business model must not be considered in isolation from its surrounding environment. Moreover, it is relevant to identify the public opinion, i.e., potential consumers, regarding effective sustainability development in order to get a more efficient result.</p> 2021-10-18T09:36:14+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Aurelija Ulbinaitė | Neringa Raštutytė https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/24171 Šilumos sektoriaus reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra: procesas ir rezultatai 2021-07-27T09:27:21+00:00 Deimantė Morkūnaitė deimante.morkunaite95@gmail.com Daiva Raziūnienė daiva.raziuniene@evaf.vu.lt <p><strong>&nbsp;</strong>Šilumos ūkio veiklos ataskaitos yra vienas svarbiausių kainodaros duomenų šaltinių, o tikslus ir pagrįstas kainos apskaičiavimas yra esminis viešojo intereso objektas. Siekiant reguliuojamos veiklos įmonių sąnaudų ir apskaitos atskyrimo sistemų principų informatyvumo ir skaidrinimo – reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra yra ypač svarbi. Straipsnio tikslas – nustatyti tobulintinas reguliuojamos veiklos ataskaitų sritis, remiantis faktinių pastebėjimų ataskaitose auditorių fiksuotais neatitikimais šilumos sektoriui taikomoms nuostatoms. Naudojantis dokumentų analizės metodu, ištirtos 52 Lietuvos šilumos sektoriaus faktinių pastebėjimų ataskaitos ir nustatyta, kad dažniausiai neatitikimai užfiksuoti reguliuojamos veiklos ataskaitų ilgalaikio turto srityje. Neatitikimai buvo analizuojami pasitelkiant konkrečius vertinimo kriterijus, leidžiančius nustatyti tobulintinas sritis. Tinkamos metodologijos sukūrimas ir efektyvus proceso funkcionavimas turėtų padėti išvengti klaidų, vertinant ilgalaikio turto kaip esminio veiksnio, lemiančio šilumos kainą, nustatymo tikslumą, teisingą pripažinimą, atskleidimą ir vertinimą.</p> 2021-07-27T07:52:48+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Daiva Raziūnienė | Deimantė Morkūnaitė https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/23089 Manipuliacijų apskaitos informacija prielaidos, rūšys ir taikymo būdai 2021-05-07T09:25:07+00:00 Diana Bachtijeva diana.bachtijeva@gmail.com <p>Siekiant paaiškinti apskaitos metodų pasirinkimų priežastis, straipsnyje nagrinėjamos pozityviosios apskaitos teorijos oportunistiniu požiūriu pagrįstos vadovų premijavimo, finansinio sverto ir politinių išlaidų hipotezės. Šių hipotezių pagrindu atliekami moksliniai tyrimai atskleidė pagrindines finansinės informacijos manipuliacijų rūšis – pelno valdymą ir kūrybinę apskaitą. Straipsnyje, atlikus mokslinių šaltinių analizę, pateikiami įvairių autorių pelno valdymo ir kūrybinės apskaitos apibrėžimai, išskiriamos pelno valdymo rūšys – kaupimu pagrįstas pelno valdymas ir tikrojo pelno valdymas. Išanalizavus literatūroje nurodomus manipuliacijų būdus, pateikiamas išsamus pelno valdymo ir kūrybinės apskaitos būdų sąrašas, kurie susisteminti ir suklasifikuoti pagal jų atitikimą apskaitos standartams, pelno valdymo rūšis ir apskaitos sritis, kurioms jie daro įtaką. Pateikiamas būdų sąrašas ir suklasifikavimas yra naudingas moksline prasme, atliekant tolimesnius šio fenomeno tyrimus.</p> 2021-05-06T11:43:25+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Diana Bachtijeva https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/22728 Didžiųjų duomenų taikymas finansinio audito procedūrose 2021-03-31T07:22:29+00:00 Kotryna Nagytė nagyte.kotryna@gmail.com Lina Dagilienė lina.dagiliene@ktu.lt <p><strong>Anotacija.&nbsp;</strong>Didieji duomenys (DD) (angl.&nbsp;<em>Big Data</em>) – vienas dažniausiai naudojamų terminų šiuolaikiniame verslo ir informacinių technologijų pasaulyje. Pagrindinės DD ypatybės (kiekis, greitis ir įvairovė) apima unikalų didelės apimties informacijos kiekių apdorojimą, nepaisant jų masto, saugojimo, skaičiavimo sudėtingumo ar analitinės ir statistinės koreliacijos. Reikšmingas DD atsiradimas ir panaudojimo galimybės keičia finansinės apskaitos ir audito vykdymą, automatizuojant duomenų surinkimo, pildymo ir analizavimo procesus, lyginant ir ieškant koreliacijos tarp skirtingo pobūdžio duomenų.</p> <p>Nustatyta, kad pagrindiniai privalumai taikant didžiųjų duomenų analitiką (DDA) audito procese yra susiję su spartesniu ir efektyvesniu procedūrų atlikimu, išsamesnių rezultatų gavimu, duomenų grupavimu, rūšiavimu ir palyginimu pagal pasirinktus kriterijus. Tuo tarpu nustatyti trūkumai, taikant DDA, susiję su papildomai reikalinga specialistų priežiūra ir tinkama duomenų analize tam, kad duomenys būtų surenkami ir interpretuojami teisingai.</p> <p>Straipsnyje pristatomas sukurtas konceptualus modelis, kuris parodo ryšius tarp DDA įrankių metodų ir audito įrodymų rinkimo procedūrų. Taip pat įvertinami kliento vidinę ir išorinę aplinką lemiantys veiksniai ir rizikos, kurie daro įtaką konkrečių audito procedūrų pritaikomumui įmonės veikloje. Modelio taikymas finansinio audito procedūrose apima 5-ių ryšių testavimą, t. y. tiriant klasifikacijos, klasterizacijos, regresijos ir laiko eilučių analizes, asociacijų taisyklių ir teksto tyrybos metodus, vizualizacijos įrankius.</p> <p><strong>Tyrimo tikslas –</strong>&nbsp;identifikuoti DDA įrankių taikymo galimybes finansinių ataskaitų audito procedūrose.</p> <p><strong>Naudojami tyrimo metodai:&nbsp;</strong>palyginamoji ir sisteminė literatūros analizė; turinio, statistinių duomenų, grafinė analizės.</p> <p><strong>Reikšminiai žodžiai:&nbsp;</strong>didieji duomenys, didžiųjų duomenų analitika, finansinis auditas, finansinio audito procedūros.</p> <p><strong>JEL klasifikacija:&nbsp;</strong>M15, M40, M42.</p> 2021-03-30T09:15:13+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Kotryna Nagytė | Lina Dagilienė