Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika https://www.zurnalai.vu.lt/BATP <p>Įkurtas 2007 m. Nagrinėja buhalterinės apskaitos, audito ir analizės klausimus.&nbsp;</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/BATP/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> rasa.subaciene@evaf.vu.lt (Rasa Subačienė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kūrybinės apskaitos ir pelno valdymo problematika apskaitos teorijų raidos kontekste https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/22420 <p>Apskaitos užuomazgas galima rasti net XIV a., kai į apskaitos knygas buvo pradėtos surašinėti prekybinės operacijos. Iki mūsų dienų apskaita vystėsi tam tikrais etapais, priklausomai nuo to, kokie tikslai buvo keliami to laikotarpio apskaitai. Straipsnyje, atlikus literatūros šaltinių analizę, pateikiami apskaitos vystymosi etapai, kuriems įtakos turėjo ne tik skirtingos anglosaksų, germanų ir lotynų apskaitos sistemos, bet ir ekonominiai, politiniai veiksniai. Lygiagrečiai atskleidžiama, apskaitos įtaka apskaitos teorijų vystymuisi. Nagrinėjama pozityviosios apskaitos teorijos koncepcija ir prielaidos manipuliuoti apskaita, pateikiama pelno valdymo ir kūrybinės apskaitos samprata ir taikymo būdai. Atlikto tyrimo pagrindu pateikiamas multiparadigminio požiūrio modelis, kuriame normatyvinės ir pozityviosios apskaitos teorijų metodologijos gali būti taikomos kompleksiškai. Siūlomas metodologijų kompleksiškumas gali padėti išspręsti ne tik pelno valdymo ir kūrybinės apskaitos problemas, bet ir kitus XXI a. iškilusius apskaitos klausimus.</p> Diana Bachtijeva Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/22420 Thu, 28 Jan 2021 00:00:00 +0000 Mokesčių planavimą lemiantys veiksniai: teorinis tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/22133 <p><strong>Anotacija. </strong>Mokesčių planavimas yra aktualus klausimas, kuriuo domisi mokesčių mokėtojai, praktikai, valdžios institucijos bei mokslininkai. Analizuojant mokslinę literatūrą mokesčių planavimo klausimu, matoma, kad vieni autoriai gilinasi į mokesčių planavimo procesą, kiti – į veiksnius, lemiančius mokesčių planavimą. Nors mokslinės literatūros, analizuojančios minėtus veiksnius, yra nemažai, pastebima, kad atsiranda poreikis šią literatūrą sisteminti. Straipsnio tikslas – identifikuoti veiksnius, lemiančius įmonių ir individų (namų ūkių) įsitraukimą į mokesčių planavimo veiklą. Straipsnyje naudoti metodai: sisteminė mokslinės literatūros analizė, informacijos sisteminimas, lyginimas, apibendrinimas. Straipsnyje, išanalizavus mokslinę literatūrą, pateikta mokesčių planavimo sąvoka bei identifikuoti veiksniai, kurie skatina ir stabdo abiejų tipų mokesčių mokėtojų įsitraukimą į mokesčių planavimo veiklą. Po teorinės analizės nustatyta, kad įmonių mokesčių planavimui įtaką daro įmonės pelningumas, pelnas prieš mokesčius, tarptautiškumas, užsienio operacijų mastas, listingavimas, kapitalo imlumas bei augimas, vystymasis, įmonės dydis ir finansinis svertas, įmonės vadovo optimizmas, jo karo tarnybos patirtis, lobizmas, reputacijos ir finansinės apskaitos klausimai. Namų ūkių mokesčių planavimui poveikį daro mokesčių mokėtojų amžius, pajamos, pajamų nelygybė namų ūkyje, patirtis, kompeksiška mokesčių sistema, jos sudėtingumas, baudos, slėpimo išaiškinimo tikimybė. Tiek įmonių, tiek namų ūkių įsitraukimą į mokesčių planavimo veiklą stabdantis veiksnys – religingumas.<br><strong>JEL klasifikacija: </strong>H26.</p> Lina Matusevičienė | Kristina Rudžionienė Autorių teisių (c) 2020 Kristina Rudžionienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/22133 Wed, 20 Jan 2021 08:05:25 +0000 Kriptovaliutos apskaitos alternatyvų vertinimas https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/21003 <p>Kriptovaliutos atsiradimas ir išpopuliarėjimas sukėlė nemažai ginčų mokslo bendruomenėje dėl rinkos plėtros galimybių, tolesnio virtualių pinigų naudojimo ir jų integracijos į tradicinės apskaitos sistemas. Pasaulinė finansų rinka sukuria daugybę galimybių panaudoti elektroninius ir virtualius pinigus įvairių rūšių operacijoms atlikti, todėl klausimas kaip apskaitoje registruoti kriptovaliutą ir su ja susijusias operacijas išlieka aktualus. Tyrimo tikslas - įvertinti kriptovaliutos apskaitos alternatyvas. Renkant informaciją ir apdorojant duomenis buvo naudojami mokslinės literatūros analizės, palyginimo, interpretavimo, informacijos sisteminimo, apibendrinimo tyrimo metodai. Nors įvairūs autoriai, nacionalinės bei tarptautinės apskaitos standartų reguliacinės institucijos pateikia savo įžvalgas ir rekomendacijas dėl kriptovaliutos apskaitos, tačiau vieninga sistema nėra susiformavusi. Šiuo metu yra vertinamos tokios kriptovaliutos apskaitos alternatyvos, kaip jos, kaip finansinio turto, nematerialiojo turto ar atsargų apskaitos galimybės</p> Rasa Subačienė | Natalija Kurauskienė Autorių teisių (c) 2020 Rasa Subačienė | Natalija Kurauskienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/21003 Fri, 11 Dec 2020 11:04:27 +0000 Lūkesčiai aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms: kaita ir geroji praktika https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/19163 <p>Keičiantis ekonominei situacijai aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms yra keliami itin aukšti reikalavimai: pradedant nuo funkcinio, formalaus vadovavimo, aiškiai apibrėžto statuso bei darbo funkcijų, baigiant šiuolaikinio lyderio paveikslu, kuris apima savyje begales kompetencijų ir netgi charakterio savybių bei nuolat keičiasi. Nagrinėjant mokslinės problemos ištirtumo lygį, pastebima, kad dažniausiai tiriama kompetencijų svarba, aukščiausio lygmens vadovų bendradarbiavimas, nagrinėjama asmeninio tobulėjimo, lyderystės tema, taip pat, kokios svarbiausios vadovų kompetencijos gali nulemti verslo sėkmę. Moksliniuose darbuose nėra keliami klausimai, kurie analizuotų aukščiausio lygmens vadovų kompetencijų kitimą laike bei lūkesčius kompetencijoms nuolat besikeičiančioje aplinkoje. Šio straipsnio tikslas yra įvertinti lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms kaitą gerųjų praktikų kontekste. Šiam tikslui pasiekti buvo atlikta mokslinės literatūros analizė, naudoti sisteminimo bei apibendrinimo metodai, analizuojama geroji praktika bei atliktas lūkesčių aukščiausio lygmens vadovų kompetencijoms tyrimas. Mokslinės literatūros analizės rezultatai atskleidė, kokios kompetencijų grupės yra labiausiai vertinamos šiandieninėje verslo aplinkoje, taip pat, kokias galimybes atvėrė bei kokius uždavinius iškėlė karantino režimas šių dienų lyderiams. Atlikus tyrimą buvo nustatytos svarbiausios kompetencijos, tai – aukšti etikos ir moralės standartai, greitas sprendimų priėmimas bei atsidavimas nuolatiniam darbuotojų mokymuisi.</p> Gintarė Markauskienė Autorių teisių (c) 2020 Gintarė Markauskienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/19163 Thu, 15 Oct 2020 13:24:06 +0000 Veiklos audito ištakos bei raida pasaulyje ir Lietuvoje https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/19186 <p>Didėjant poreikiui racionaliai naudoti išteklius, saugoti aplinką bei užtikrinti socialinę gerovę veiklos audito reikšmė didėja. Istorinės jo atsiradimo ištakų ir raidos žinios supratimą apie tai, kas yra veiklos auditas, kam jis skirtas, koks jo atlikimo tikslas, daro platesniu. Straipsnio tikslas - pateikti veiklos audito raidos etapus, reglamentavimą bei ypatumus teoriniu aspektu užsienio bei Lietuvos literatūroje. Tikslui pasiekti taikyti mokslinės literatūros analizės, istorinis, lyginamasis, informacijos grupavimo, sisteminimo ir apibendrinimo tyrimo metodai. Straipsnyje atskleidžiama veiklos audito transformacija iš socialinio audito atliekamo privataus kapitalo subjektuose iki šių dienų atliekamo veiklos audito, kuris yra reglamentuotas ir taikomas vertinti viešųjų subjektų veiklą. Straipsnyje veiklos audito raida nagrinėjama keturiais etapais: 1) 1940-1950 pirmieji bandymai veiklą vertinti net tik ekonominiais, bet ir socialiniais parametrais; 2) 1950-1970 vystosi du požiūriai išskiriant socialinius ir ekonominius parametrus; 3) 1970-1990 atsiranda veiklos audito srities standartai, reglamentavimas, pirmieji moksliniai tyrimai; 4) 1990-2020 koreguojami ir patvirtinami veiklos audito standartai ir gairės, plačiai atliekami moksliniai tyrimai. Kiekvienu nagrinėjamu laikotarpiu vyko skirtingos mokslinės diskusijos veiklos vertinimo ir veiklos audito tema. Taip pat straipsnyje atskleidžiama veiklos audito įvairiapusiškumo problema, kuri sudaro prielaidas tolesniems tyrimams.</p> Jonas Mackevičius | Asta Šalienė Autorių teisių (c) 2020 Jonas Mackevičius | Asta Šalienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/19186 Mon, 21 Sep 2020 06:48:04 +0000 Sektoriaus įtaka reikšmingumo ribų nustatymui finansinių ataskaitų audito procese https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/19273 <p>Auditoriai atlikdami finansinių ataskaitų auditą planavimo, procedūrų atlikimo ir rezultatų vertinimo etapuose naudoja reikšmingumo lygius. Taip užtikrinama, jog finansinės ataskaitos nėra reikšmingai iškraipytos. Tarptautiniuose audito standartuose yra paliktos plačios reikšmingumo interpretavimo ribos, tačiau pabrėžiama, jog nustatinėjant reikšmingumą, auditorius turi turėti pakankamai žinių apie ūkinę šaką ar sektorių, kuriame veikia audituojama įmonė. Tyrimo tikslas išanalizuoti sektoriaus veiksnius, kurie daro įtaką reikšmingumo nustatymo riboms finansinių ataskaitų audito procese bei sudaryti sektoriaus įtakos reikšmingumo ribų nustatymui schemą. Straipsnyje taikyti informacijos rinkimo, Lietuvos bei užsienio literatūros ir auditą reglamentuojančių teisės aktų analizė, sisteminimo ir interpretavimo metodai. Išnagrinėjus surinktą informaciją, nustatyta, jog planiniam ir darbiniam reikšmingumui, bei pastarojo alokacijai buhalteriniams straipsniams, sektorius pagrįstai daro įtaką. Ši įtaka pasireiškia per kokybinius bei kiekybinius sektorių veiksnius. Remiantis išnagrinėta literatūra buvo sudarytas sektoriaus įtakos reikšmingumo nustatymui modelis.</p> Gytis Kaziukonis | Gerda Jurkonienė Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/19273 Wed, 26 Aug 2020 00:00:00 +0000 Veiklos audito samprata ir funkcijos: teorinė studija https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/18440 <p>Veiklos auditas – audito rūšis, vertinanti ir tikrinanti organizacijų veiklą vadovaujantis ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu, vadinamuoju 3E (angl. economy, efficiency, effectiveness), vaidinanti ypatingą vaidmenį viešojo sektoriaus institucijose. Pastaraisiais dešimtmečiais, įgyvendinant viešojo sektoriaus reformas veiklos audito koncepcija kito. Todėl atsirado poreikis iš naujo įvertinti esamą veiklos audito apibrėžimą ir jį papildyti. Taip pat yra svarbu peržiūrėti ir įvertinti veiklos auditui priskiriamas funkcijas, siekiant apibrėžti besikeičiantį jo identitetą.&nbsp;<em>Straipsnio tikslas:</em>&nbsp;įvertinti veiklos audito sampratos ir funkcijų koncepcinį vystymąsi teoriniu aspektu. Straipsnyje pateikiama veiklos audito sampratų analizė bei siūlomas papildytas veiklos audito apibrėžimas. Išskirtos veiklos audito funkcijos, sugrupuotos ir įvertintos pagal nagrinėjimo mokslinėje literatūroje aktualumą ir dažnumą. Išskirta ir įvertinta veiklos audito funkcijų įgyvendinimo problematika. Nustatyta, jog pagrindinės problemos, apsunkinančios veiklos audito funkcijų įgyvendinimą yra didelė funkcijų įvairovė ir tarp funkcijų kylantys prieštaravimai bei vertinimo kriterijų nustatymo, išmatavimo ir įvertinimo įvairiapusiškumas dėl veiklos specifiškumo įvairovės.</p> Asta Salienė | Daiva Tamulevičienė | Lionius Gaižauskas Autorių teisių (c) 2020 Asta Salienė | Daiva Tamulevičienė | Lionius Gaižauskas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/18440 Tue, 04 Aug 2020 08:38:35 +0000 Laiko eilutės interpoliacija ir jos metodų taikymas atliekant finansinę analizę https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/18475 <p>Šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti svarbią reikšmę turi finansinės analizės informacija. Jos atlikimo metu naudojami bendri ekonominiai, matematiniai, euristiniai būdai. Straipsnyje nagrinėjama vieno iš matematinių tyrimo būdų – laiko eilutės būdo ir jos tyrimo metodų taikymo galimybės finansinėje analizėje, aptariama interpoliacijos metodų vieta ir vaidmuo finansinėje analizėje. Straipsnyje atskleista, kad interpoliacijos metodai, kurie gali būti naudojami siekiant nustatyti įmonės finansinių rodiklių buvusias reikšmes ar įvardinti priežastis, lėmusias įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus yra šie: 1) grafiškoji bei aritmetinė interpoliacija tiesės lygtimi; 2) geometrinė interpoliacija pagal sudėtinių procentų formulę ir 3) interpoliacija vidurkiais.</p> Jonas Mackevičius | Romualdas Valkauskas | Diana Bachtijeva Autorių teisių (c) 2020 Jonas Mackevicius | Romualdas Valkauskas | Diana Bachtijeva https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/18475 Tue, 28 Jul 2020 08:55:52 +0000 Strateginė valdymo apskaita: informacijos taikymo sritys ir instrumentai https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/18632 <p><span lang="lt">Strateginės valdymo apskaitos instrumentų taikymas įmonių valdyme yra svarbus įrankis, siekiant įgyti konkurencinį pranašumą, didinant esamą rinkos dalį ir gerinant įmonės veiklos rezultatus. Straipsnyje nagrinėjama strateginės valdymo apskaitos raida, samprata ir reikšmė. Išskiriamos penkios strateginės valdymo apskaitos sritys: 1) išlaidų ir savikainos skaičiavimas;&nbsp;</span>2)&nbsp;planavimas, kontrolė ir veiklos vertinimas; 3)&nbsp;<span lang="lt">strateginių sprendimų priėmimas;&nbsp;</span>4)&nbsp;<span lang="lt">į konkurentus orientuota apskaita;&nbsp;</span>5)&nbsp;<span lang="lt">į klientus orientuota apskaita. Išskirti pagrindiniai kiekvienos srities instrumentai, jų privalumai, diegimo įmonių valdyme iššūkiai ir jų nauda organizacijos veiklos efektyvumui.</span></p> Kamilė Medeckytė | Daiva Tamulevičienė Autorių teisių (c) 2020 Kamilė Medeckytė | Daiva Tamulevičienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/18632 Thu, 23 Jul 2020 09:53:47 +0000 Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/17751 <p>Tinkamas produkcijos savikainos kalkuliavimo metodų pasirinkimas padeda ne tik teisingai apskaičiuoti produkcijos savikainą, bet ir teisingai nustatyti produktų kainas, pelną ir pelningumą, sudaryti biudžetus ir sąmatas, kontroliuoti išlaidas, priimti operatyvinius ir perspektyvinius valdymo sprendimus. Straipsnyje nagrinėjami iki šiol Lietuvos gamybos įmonėse per retai taikomi efektyvūs standartinių išlaidų ir normatyvinis metodai. Pateikiama trumpa metodų sukūrimo istorija. Ištirti šių metodų privalumai ir tikslai, jų panašumai ir skirtumai. Parengta standartinių išlaidų ir normatyvinio metodo taikymo gamybos įmonėse metodika. Šių metodikų taikymas padės įmonių vadovams ir buhalteriams greičiau ir mažesnėmis sąnaudomis įdiegti šiuos metodus.</p> Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius | Lionius Gaižauskas Autorių teisių (c) 2020 Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius | Lionius Gaižauskas https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/17751 Thu, 25 Jun 2020 08:53:06 +0000