Witkowski R. (2012). Katalog biblioteki księcia Aleksandra Ludwika Radziwiłła w Nieświeżu (1651). Bibliotheca Lituana, 2, 329-427. https://doi.org/10.15388/BiblLita.2012.2.15592