[1]
Diskienė D. ir Tamoševičienė K., „Pedagogų organizacinio įsipareigojimo, pasitenkinimo darbu ir įsitraukimo į darbą sąsajos“, IM, t. 69, p. 89-102, saus. 2015.