https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/issue/feed Lietuvos matematikos rinkinys 2020-02-11T09:03:42+00:00 Remigijus Leipus remigijus.leipus@mif.vu.lt Open Journal Systems <p>Publikuoja straipsnius, pristatančius naujus ir svarbius įvykius visose matematikos srityse.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14945 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-02-11T09:03:38+00:00 Artūras Štikonas arturas.stikonas@mif.vu.lt 2019-11-13T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14953 Įrodymo ciklų metodas laiko logikai 2020-02-11T09:03:40+00:00 Romas Alonderis romas.alonderis@mif.vu.lt Haroldas Giedra haroldas.giedra@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Literatūroje yra nagrinėjamos įvairios propozicinės tiesinės laiko logikos dedukcinės sistemos, tokios kaip: Hilberto tipo skaičiavimai, Gentzeno tipo sekvenciniai skaičiavimai, rezoliucijų ir lentelių metodai. Pjūvio taisyklės neturintys Gentzeno tipo sekvenciniai&nbsp; skaičiavimai leidžia efektyviai atlikti atgalinę formulių ir sekvencijų įrodymo paiešką, siekiant patikrinti jų tapatų teisingumą. Šiame straipsnyje pateikiamas pjūvio taisyklės neturintis Gentzeno tipo sekvencinis skaičiavimas propozicinei tiesinei laiko logikai su operatoriumi “kol”. Parodoma, kad šis skaičiavimas yra korektiškas ir pilnas nagrinėjamos logikos atžvilgiu.</span></p> 2019-11-12T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14948 Dieninių mokestinių pajamų analizė funkciniu metodu 2020-02-11T09:03:42+00:00 Jovita Gudan jovita.gudan@mif.vu.lt Alfredas Račkauskas alfredas.rackauskas@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Šiame straipsnyje yra pateikiami funkcinių duomenų analizės metodai analizuojant ir modeliuojant dienines mokestines pajamas. Pagrindiniai bruožai, nusakantys dienines mokestines pajamas, yra kalendorinių mėnesių struktūros, kurių pagalba yra prognozuojami duomenys. Mėnesinės mokestinės pajamos yra interpretuojamos kaip funkcijos, kurios yra gautos iš dieninių duomenų, kadangi stan-dartiniai sezoniniai laiko eilučių modeliai negali būti pritaikyti dėl skirtingų darbo dienų skaičiaus kalendoriniame mėnesyje ir dėl sezoniškumo tarp mėnesių ir mėnesio viduje. Duomenų paruošimui taikomi standartiniai glodinimo ir duomenų registracijos metodai.</span></p> 2019-11-12T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14955 Matematinių žinių intelektinis poreikis 2020-02-11T09:03:39+00:00 Vytautas Miežys vytautas.miezys@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Harel [2] intelektinio poreikio sąvoka atnaujinama panaudojant Davis [1] įžvalgas apie įdomias tezes<br>socialiniuose moksluose. Pateikiama keletas hipotetinių pavyzdžių, kaip išnaudojant patikslintą intelektinio<br>poreikio sąvoką matematikos pamokose galima suteikti moksleiviams prasmingumo pojūtį.</span></p> <p><span style="background-color: #ffffff;">&nbsp;</span></p> 2019-11-12T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14957 Kodėl mokome tokios matematikos, kokios mokome? 2020-02-11T09:03:37+00:00 Rimas Norvaiša rimas.norvaisa@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Švietimo sistemos kaitos dėka mokyklinė matematika Lietuvoje įgijo senųjų laikų komercinės-admi-nistracinės matematikos bruožus. Be kitų svarbių pasekmių, toks mokyklinės matematikos pobūdis reiškia, kad mūsų mokinių tinkamas matematinio samprotavimo ugdymas yra ribotas.</span></p> 2019-11-13T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14951 Antrosios eilės diferencialinio uždavinio su integraline sąlyga minimalusis sprendinys 2020-02-11T09:03:42+00:00 Gailė Paukštaitė gaile.paukstaite@mif.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff; color: #000000; font-family: &amp;quot; noto sans&amp;quot;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;">Šiame darbe nagrinėsime antrosios eilės diferencialinio uždavinio su viena pradine ir kita integraline sąlygomis geriausiai tinkantį (mažiausių kvadratų) sprendinį. Gausime šios minimizuojančios funkci-jos išraišką ir pateiksime pavyzdį.</span><span style="background-color: #ffffff;"><br></span></p> 2019-11-12T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys https://www.zurnalai.vu.lt/LMR/article/view/14959 Patikslinta tiesinė sąsūka 2020-02-11T09:03:39+00:00 Rimantas Pupeikis Rimantas.Pupeikis@mii.vu.lt <p><span style="background-color: #ffffff;">Tariama, kad taikant diskrečiąją tiesinę sąsūką, įėjimo signalo x(n) atskaitų apdorojimui skait-meniškai, kai kurios jo atskaitos esti jutiklių, veikiančių realiu laiku, pakeičiamos naujomis atskaito-mis, perstūmiant visą skaičių seką. Būtina, kiekvienai naujai atsiunčiamai atskaitai skaičiuoti naują sistemos išėjimą pagal sąsūkos išraišką (1). Siūloma patikslinto išėjimo y(n) reikšmes nuo (M + 1)-osios reikšmės neperskaičiuoti naujai, o jas gauti perslinkus per vieną atskaitą ankstesnės y(n) sekos stebėjimus. Taip taupomas laikas, skirtas y(n) atskaitoms skaičiuoti. Straipsnyje taip pat analizuo-jamas greitosios sąsūkos metodas šiam atskaitų gavimo būdui. Parodyta, kad lyginant jį su darbe pasiūlytu algoritmu išaiškėja greitosios sąsūkos metodo neefektyvumas. Pateikti eksperimento rezul-tatai (1 pav.).</span></p> <p>&nbsp;</p> 2019-11-12T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Lietuvos matematikos rinkinys