Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP <p>Įkurtas 2001 m. Publikuoja straipsnius socialinio darbo ir socialinės politikos klausimais.</p> en-US <p>Susipažinkite su autorių teisėmis&nbsp;<a href="http://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/journalpolicy">žurnalo politikoje</a>&nbsp;skiltyje Autorių teisės.&nbsp;</p> eugenijus.dunajevas@fsf.vu.lt (Eugenijus Dunajevas) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Mon, 08 Jun 2020 10:19:58 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Socialinio verslo įtaka bendruomenių socialinio kapitalo plėtrai https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/19073 <p>&nbsp;Socialinis visuomenės stabilumas ir socialinės įtraukties didinimas yra socialinės ekonomikos, kuri yra viena iš svarbiausių plėtros krypčių Europoje, siekis, o socialinis kapitalas yra puiki priemonė daryti įtaką šiems procesams. Socialinio kapitalo kūrimą ir socialinį verslą sieja teigiamas socialinis pokytis ir ekonominė nauda, kurie yra pasiekiami stiprinant asmeninius ir bendruomeninius ryšius, pasitelkiant inovacijas ir socialines iniciatyvas. Šio straipsnio tikslas – atskleisti socialinio verslo poveikį bendruomenės socialiniam kapitalui ir nustatyti galimas jų sąsajas. Straipsnyje aptariama bendruomeninė socialinio kapitalo prieiga, socialinio verslo kuriama nauda ir potencialiai didėjantis bendruomenių socialinis kapitalas socialinio verslo kontekste, pristatomas tyrimas, atskleidžiantis socialinio verslo potencialą ir perspektyvas kuriant socialinį pokytį bendruomenėje, kuris reiškiasi naujų ryšių užmezgimu, pasitikėjimu ir vertybių bei naujų normų bendruomenėje vystymusi. Socialinio verslo inicijuoti teigiami pokyčiai yra artimi socialinio darbo tikslams ir atskleidžia tolesnių šios krypties mokslinių tyrimų poreikį.</p> Laura Ramaškienė | Eglė Šumskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/19073 Mon, 28 Dec 2020 04:16:27 +0000 Kaip negalią turintys asmenys vertina socialinių paslaugų kokybę https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/19274 <p>Straipsnyje analizuojama socialinių paslaugų kokybė negalią turinčių asmenų požiūrio aspektu. Analizuojami tyrimai, kuriuose socialinių paslaugų kokybė buvo tiriama taikant EQUASS sistemos kriterijus ir rodiklius bei SERVQUAL modelį. Atskleidžiamas skirtumas tarp socialinės globos įstaigose dirbančių darbuotojų aukštai įvertintos socialinių p aslaugų kokybės ir globotinių nepatenkintų lūkesčių. Argumentuojama, kad skirtumas galimas dėl metodologinių klaidų pasirenkant vieną ar kitą tyrimo metodą bei dėl tyrėjų ir socialinių darbuotojų konformizmo. Teigiama, kad socialinių paslaugų kokybė gali būti kuriama ir gerinama atsižvelgiant į paslaugų gavėjų lūkesčius. Pristatomi tyrimo rezultatai atskleidžia socialinių paslaugų kokybės vertinimą pagal 5 SERVQUAL modelio dimensijas: apčiuopiamumą, patikimumą, reagavimą, užtikrintumą (tikrumą) ir jautrumą (empatiją). Socialinių paslaugų vertinimo pobūdis nustatytas taikant statistinės analizės T porinį kriterijų. Teigiama, kad negalią turintys asmenys socialinių paslaugų kokybę vertina neigiamai.</p> Laurita Čiapaitė | Asta Vaitkevičienė Autorių teisių (c) 2020 Laurita Čiapaitė | Asta Vaitkevičienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/19274 Mon, 28 Dec 2020 04:10:35 +0000 DeCovidacija = deinstitucionalizacija. Savarankiškas gyvenimas ir įtrauktis į bendruomenę https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/17723 <p>Pasaulinė koronoviruso (COVID-19) pandemija atskleidė, kad apie pusę pasaulio žmonių mirčių fiksuojama didelėse stacionariose senyvo amžiaus asmenų žmonių globos institucijose, todėl manoma, kad šie padariniai paskatins valstybes imtis aktyvių deinstitucionalizacijos veiksmų. Tam, kad deinstitucionalizacijos veiksmai atlieptų jos idėjines ištakas, kurios glūdi Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatose, svarbu tinkamai suvokti ir interpretuoti veiksmus, už kuriuos yra atsakingos valstybės. Straipsnyje atskleidžiama, kaip posocialistinėse šalyse įgyvendinami ir vertinami prasidėję deinstitucionalizacijos procesai, bei aptariama jų problematika. Turinio analizės metodu tirtos sovietinį režimą išgyvenusių šalių oficialios ir alternatyvios (šešėlinės) ataskaitos apie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimą.</p> Rasa Genienė Autorių teisių (c) 2020 Rasa Genienė https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/17723 Wed, 16 Sep 2020 09:04:21 +0000 Lietuvos socialinio verslo pradininkų patirtys https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/16277 <p>Socialinio verslo fenomenas, užsienyje nagrinėjamas nuo XX a. paskutinio dešimtmečio, Lietuvoje dar yra gana naujas ir mažai paliečiamas moksliniame diskurse. Šio straipsnio tikslas yra atskleisti Lietuvoje veikiančių socialinio verslo pionierių patirtį kuriant ir plėtojant socialinio verslo modelį. Pirmose straipsnio dalyse aptariamos skirtingos socialinio verslo sampratos, jo istorija, sąsajos su verslo socialine atsakomybe ir paskirtis šiuolaikinėje visuomenėje. Tolesnėse dalyse analizuojama autentiška buvimo socialinio verslo led­laužiais biurokratizuotoje sistemoje praktika. Remiamasi kokybiniais pusiau struktūruotais interviu, atliktais 2018–2019 metais su 14 socialinio verslo organizacijų įkūrėjų. Duomenys analizuoti pasitelkiant kokybinės turinio analizės metodą. Apibendrinus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad socialiniai verslininkai Lietuvoje susiduria su įvairiais iššūkiais bendradarbiaudami su valstybės institucijomis ir savivaldybėmis, bandydami rasti tinkamą finansavimo modelį ir patirdami visuomenės nežinojimą ar abejingumą socialiniam verslui. Tačiau jie vis tiek imasi šios veiklos, nes jaučia ypatingą besiburiančios iniciatyvių bendraminčių bendruomenės palaikymą. Be šio palaikymo būtų sunkiai įmanomas socialinio verslo egzistavimas ir plėtra Lietuvoje.</p> Ieva Adomaitytė-Subačienė | Agnė Girkontaitė | Donata Petružytė | Eglė Šumskienė Autorių teisių (c) 2020 Authors https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/16277 Mon, 08 Jun 2020 00:00:00 +0000 Redakcinė kolegija https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/18226 <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;</p> Autorių teisių (c) 2020 Authors http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/18226 Mon, 08 Jun 2020 00:00:00 +0000 Socialinė sveikatos nelygybė: vaikų kochlearinės implantacijos Lietuvoje rezultatai https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/15077 <p>&nbsp;Šio tyrimo tikslas įvertinti vaikų su kochleariniais (klausos) implantais kalbos suvokimo raidos demografinius, šeimos ir lavinimo veiksnius. Tyrimas atliktas 2013–2018 metais Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose. Klausos raida buvo įvertinta naudojant atvirojo tipo kalbos suvokimo testus, kurie atlikti tylioje aplinkoje (n=81). Informacija apie skirtingas veiksnių grupes surinkti remiantis Notingemo kochlearinės implantacijos profilio klausimynu. Tyrimo metu buvo nagrinėtos trys pagrindinės veiksnių grupės: demografiniai, šeimos ir lavinimo veiksniai. Gauti rezultatai nagrinėti sveikatos nelygybės teorinių prieigų kontekste, pasitelkiant P. Bourdieu teorines įžvalgas. Skirtingi veiksniai buvo operacionalizuoti kaip skirtingos kapitalo formos. Tyrimo rezultatai pabrėžė šeimos socialinio ir kultūrinio kapitalo svarbą vaikų su kochleariniais implantais kalbos suvokimo raidai.</p> Daumantas Stumbrys | Jekaterina Byčkova | Eugenijus Lesinskas | Jurga Mataitytė-Diržienė | Jolita Norkūnienė Autorių teisių (c) 2020 Vilniaus universiteto leidykla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/15077 Tue, 12 May 2020 08:22:14 +0000 Vienų motinų šeimos Lietuvos šeimos įstatymų kontekste https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/15392 <p>The main issue analyzed in the paper is policy design and its outcome on the social construction of single mother families and its effect on their wellbeing and life opportunities. Literature review and qualitative legislation documents analysis have been conducted to demonstrate how single mothers are perceived and treated in the context of social policy in Lithuania. The main findings of the paper show that in Lithuania, social policy is concentrated on controlling demography and therefore promotes traditional families and multi-child families. Meanwhile, single mother families are rather neglected and are not recognized by family policy as a group of a specific importance.</p> Greta Skubiejutė Autorių teisių (c) 2020 Vilniaus universiteto leidykla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/15392 Tue, 12 May 2020 08:09:35 +0000 Bendruomeninis socialinis darbas Ukrainoje: naujų praktikos modelių plėtojimas https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/15079 <p>Įgyvendinant decentralizacijos reformas Ukrainoje buvo reorganizuota socialinės gerovės sistema. Reformos paskatino plėtoti ir įgyvendinti naujus bendruomeninių paslaugų teikimo praktikos modelius. Darbe yra analizuojami Ukrianoje įgyvendinamų bendruomeinio socialinio darbo praktikos modelių ir kitose šalyse egzistuojanĊių praktikos modelių skirtumai ir panašumai. Taip pat atliekama reikalingų kompetencijų teikaint paslaugas bendruomenei apžvalga. Galiausiai yra pateikiamos įžvalgos tolimesniems tyrimams bendruomeninio socialinio darbo kontekste.</p> Hanna Ivanivna Slozanska | Nadia Horishna | Lyudmila Romanovska Autorių teisių (c) 2020 Vilniaus universiteto leidykla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/15079 Tue, 12 May 2020 08:01:06 +0000 Socialinių darbuotojų, kurie teikia paslaugas migrantų vaikams, poreikis ir preferencijos mokymams https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/14787 <p class="ISSN-abst-vidus">Su pastarąja migracijos banga į Europos Sąjungą atvyko daug vaikų. Vaikai migrantai patiria didesnę smurto, fizinio ar seksualinio išnaudojimo, prekybos žmonėmis riziką. Dažniausiai priimančiose šalyse būtent socialiniai darbuotojai teikia paslaugas šiems vaikams. 2018 m., naudojant fokus grupių metodiką, 7 ES šalyse buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – identifikuoti socialinių darbuotojų mokymų poreikius ir preferencijas šiame kontekste.</p> <p class="ISSN-abst-vidus">Rezultatai atskleidė, kad pagrindinė problema yra tokių specifinių sisteminių mokymų, skirtų tobulinti socialinių darbuotojų, dirbančių su migrantais, žinias ir įgūdžius, trūkumas. Viešojo sektoriaus bei valstybinės institucijos nebuvo suinteresuotos tokius mokymus organizuoti, juos šiuo atveju rengė NVO. Identifikuoti pagrindiniai trūkumai, susiję su mokymų turiniu, – tai žinių apie teisines sistemas stoka, skirtumas tarp teorinio mokymo ir praktikos bei patirties dirbant su nepilnamečiais migrantais trūkumas.</p> Jurga Mataitytė-Diržienė | Vaida Ališauskaitė Autorių teisių (c) 2020 Vilniaus universiteto leidykla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/14787 Tue, 12 May 2020 07:52:30 +0000 Vyresnio amžiaus asmenų nuostatos dėl darbinės karjeros tęstinumo https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/16563 <p>Šiame straipsnyje analizuojamos vyresnio amžiaus asmenų nuostatos dėl darbinės karjeros tęstinumo skirtinguose darbo rinkos sektoriuose. Tiriami dalyvavimą darbo rinkoje lemiantys veiksniai ir kokią įtaką jie turi skirtinguose darbo rinkos segmentuose. Naudojami Europos darbo sąlygų tyrimo (2015) pirminiai duomenys, atliekami krostabuliacijos ir χ<sup class="char-style-override-1" xml:lang="en-US">2</sup>&nbsp;testai, faktorinė analizė ir logistinė regresija. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad vyresnio amžiaus asmenų nuostatoms dirbti turi įtakos lyties aspektas, jis svarbus žemės ūkio, statybų, viešbučių ir švietimo srityse. Finansų, viešojo administravimo, švietimo ir sveikatos paslaugų sektoriuose svarbus išsilavinimas. Kenksmingi veiksniai turėjo įtakos finansų ir švietimo, gamybos ir žemės ūkio veikloje. Tolesniam vyresnio amžiaus asmenų dalyvavimui visuose sektoriuose itin svarbus pasitenkinimas darbu ir sveikata.</p> Violeta Vilkoitytė | Daiva Skučienė Autorių teisių (c) 2020 Vilniaus universiteto leidykla https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://www.zurnalai.vu.lt/STEPP/article/view/16563 Tue, 12 May 2020 07:41:20 +0000