Landowski E. (2020). SemiotinÄ— populizmo kritika. Semiotika, 15, 37-55. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2020.3