https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/issue/feed Acta Museologica Lithuanica 2020-03-05T07:38:24+00:00 Rimvydas Laužikas rimvydas.lauzikas@kf.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2013 m.&nbsp;Nagrinėja muziejų istorijos, rinkinių valdymo, metamuzeologijos, ekspozicijų ir parodų rengimo, paveldo komunikacijos, skaitmeninių technologijų taikymo, edukacijos, vadybos ir politikos klausimus.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16117 Turinys 2020-02-04T11:14:22+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16118 Įvadas 2020-02-04T11:14:23+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>Etnokultūrinio regionavimo metodinė analizė ir pagrindimas, bandymas išsiaiškinti Lietuvos etnokultūrinių regionų sąrangą formuoja sudėtingą ir dar menkai ištirtą mokslinę problemą. Ji artimai susijusi su Europoje vyraujančia regionalizmo tendencija. Daugelis Europos valstybių stengiasi išsaugoti senąją, per ilgą laiką natūraliai susiformavusią teritorinės organizacijos erdvinę struktūrą, ieškoti autentiškų tradicijų sąsajų su dabartimi, palaikyti regioninės kultūros raišką. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir įstojus į Europos Sąjungą, apie šalies vidaus regioninę sąrangą dažnai ir karštai diskutuojama. Susidomėjimas Lietuvos etnokultūriniais regionais itin išaugo, kai 2001 m. pradėta svarstyti etnografinių regionų pagrindu paremta Apskričių valdymo reformos koncepcija. Suprasta, kad reikalingas tarpdisciplinis požiūris į Lietuvos regioninę sąrangą, o etnografinis jos pagrindimas gali būti neberibojamas mokslinės, kultūrinės veiklos rėmais ir tapti dabartinės administracinės struktūros pagrindu. Šiai iniciatyvai įgyvendinti suorganizuota mokslininkų grupė, ir atskiri mokslininkai pateikė pasiūlymų iš savo srities (Astrauskas, 2001; Kalnius, 2001; Kondratienė, 2001; Purvinas, Purvinienė, 2001; Šaknys, 2001; Šimėnas, 2001; Tumėnas, 2001; Tyla, 2001; Tyla, Milius ir kt., 2001; Vasiliauskaitė, 2001; Vyšniauskaitė, 2001; Zinkevičius, 2001). Remiantis etnografinių tyrimų duomenimis, sudarytas Danieliaus Pivoriūno ir Žilvyčio Bernardo Šaknio Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis (Pivoriūnas, Šaknys, 2003). Dėl regionų ribų kylantys ginčai ir diskusijos rodo, kad iki šiol nėra vienos etnokultūrinių regionų skyrimo metodikos, nors tema labai aktuali ir susijusi su keletu svarbių problemų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16119 Išvados 2020-02-04T11:14:24+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>Nors regioninės etnokultūros tyrimų yra daug, labai skiriasi etnokultūrinių regionų tyrimo aspektai ir ištirtumas. Tyrimų gausos netolygumas apsunkina regioninių bruožų palyginimo galimybę ir kartu įrodo, kad kompleksinė etnokultūrinio regiono samprata dar nėra vyraujanti. Jai plėtoti reikalingi tarpdiscipliniai tyrimai ir kompleksinių etnokultūrinių regionų metodikos taikymas.<br>Lietuvos etnokultūrinis regionavimas remiasi istoriškumo, kompleksiškumo ir reprezentatyvumo principais ir segregacijos, persidengimo, istorinio suderinamumo, istorinės reikšmės, regiono funkcionavimo ir kompozicinio vieningumo kriterijais. Jų derinimas leidžia nustatyti šiuo metu egzistuojančią ir kartu istoriškai pagrįstą Lietuvos etnokultūrinių regionų teritorinę sąrangą.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16120 Ethnocultural regionalization of Lithuania or all the truth about our regions 2020-03-05T07:38:24+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16121 Naudotos literatūros sąrašas 2020-02-04T11:14:25+00:00 Alma Ragauskaitė info@leidykla.vu.lt <p>Spausdintą knygą galite įsigyti:<br><a href="https://www.patogupirkti.lt/knyga/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas.html">www.patogupirkti.lt</a><br><a href="https://www.knygos.lt/lt/knygos/lietuvos-etnokulturinis-regionavimas">www.knygos.lt</a></p> 2019-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2019 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16122 Šaltinių trumpiniai 2020-02-04T11:46:03+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2017 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16124 Tyrimo šaltiniai ir istoriografija 2020-02-04T12:07:10+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>Svarbiausi Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje – XXI a. bruožams apibrėžti šaltiniai yra valstybiniuose, žinybiniuose, muziejų veiklą prižiūrinčių institucijų bei muziejų archyvuose. Akcentuojami šaltiniai, naudingi šios istorijos 1940–2012 m. periodui apibūdinti, nes ankstesnio laikotarpio panaudotieji pateikti N. Keršytės monografijoje apie Lietuvos muziejus iki 1940 metų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2017 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16125 Muzeologijos sampratos 2020-02-04T15:45:25+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>Muzeologijos samprata Lietuvoje aprėpia muzeologijos ištakas, terminijos situaciją, šio mokslo objekto, tarpdiscipliniškumo ir vietos mokslų struktūroje traktavimą, raidos periodizavimą, muzeologijos formuotojų apibūdinimą. Muzeologijos sampratos, kaip ir kiti pagrindiniai Lietuvos muzeologijos raidos XVIII a. antrojoje pusėje–XXI a. bruožai, charakterizuojami atsižvelgus į taikomas būdingas nuostatas mokslo istorijai (Voverienė) ir bendrajai muzeologijos raidai (Waidacher, 2007) atskleisti. Muzeologijos sampratoms galima priskirti ir tyrimų, publikacijų bei studijų pobūdžius. Tačiau jie apibūdinami atskirai, pirmo šio monografijos skyriaus antroje ir trečioje dalyse, norint plačiau juos atskleisti, pabrėžti jų svarbą formuojant šį mokslą bei jo taikymą praktikoje.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2017 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16127 Muzeologijos tyrinėjimai, publikacijos 2020-02-04T15:45:06+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <div>Muzeologijos<strong>&nbsp;</strong>tyrinėjimai, publikacijos sąlygiškai periodizuojami:<br>XVIII a. 2-osios pusės–XIX a. pirmosios pusės,<br>XIX a. 2-osios pusės–XX a. pradžios,<br>1918–1940 m.,<br>sovietmečio,<br>nuo 1990 m.<br>Muzeologijos publikacijos skirstomos į populiarias publicistines bei profesines. Pastarosios – būdingi muziejams leidiniai: vadovai po muziejų, rinkinių, parodų katalogai, muziejų metraščiai, profesiniai žurnalai, monografijos ir kiti panašūs (Waidacher, 133). Manoma, kad naudinga laikytis ir standartizuotos leidinių klasifikacijos: neperiodiniai ir periodiniai, tęstiniai leidiniai. Pabrėžiama, kad nėra skelbtų apibendrinančių Lietuvos muzeologijos tyrinėjimų ir publikacijų vertinimų.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</div> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2017 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/acta-museologica-lithuanica/article/view/16128 Muzeologijos studijos 2020-02-04T15:44:10+00:00 Nastazija Keršytė info@leidykla.vu.lt <p>Muzeologijos studijų Lietuvoje raida periodizuojama chronologiškai, atsižvelgus į vykusius pokyčius, kurie ir leidžia brėžti pateikiamas ribas:<br>iki 2001 m.,<br>2001–2011 m.,<br>nuo 2012 m.<br>Išsamiau PDF rinkmenoje.</p> 2017-12-20T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2017 Authors