[1]
Kairė S. ir Duoblienė L., „Artefaktai bendrojo ugdymo mokyklose: laisva ar sunorminta kūryba?“, ActPaed, t. 36, p. 42-58, rugs. 2016.