[1]
Grudulaitė L., „Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas“, ActPaed, t. 36, p. 99-110, rugs. 2016.