1.
Grudulaitė L. Vaikų, lankančių dienos centrą, socialinio darbuotojo autoriteto suvokimas. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2016 m.rugsėjo1 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];360:99-110. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/10075