1.
Adamonienė R. Profesijos pedagogų lygiagretaus rengimo modelis. ActPaed [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio27 d.];100:22-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/acta-paedagogica-vilnensia/article/view/9578