Archaeologia Lituana
Archaeologia Lituana
Download

Archaeologia Lituana ISSN 1392-6748 eISSN 2538-8738

2018, vol. 19, pp. 220

Archeologijos katedros leidiniai

Archeologijos katedros leidiniai 2018 metais

knyga.jpg

Vygandas Juodagalvis, Algimantas Merkevičius, Rėda Nemickienė, Lijana Remeikaitė, Egidijus Šatavičius, Gintautas Zabiela. Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje. – Sudarytojas ir mokslinis redaktorius A. Merkevičius. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2018. – 1292 p. : iliustr.

ISBN 978-609-459-457-1 (spausdinta knyga)

ISBN 978-609-07-0066-2 (skaitmeninis PDF)

Šiame leidinyje pateikiami pagrindiniai duomenys apie ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietes Lietuvoje.

Leidinys parengtas vykdant mokslinių tyrimų projektą „Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje (ARCHBALTAI)“ (vadovas Algimantas Merkevičius) ir jam pasibaigus papildytas nauja informacija bei iliustracine medžiaga.

Projekte dalyvavo trijų institucijų (Vilniaus ir Klaipėdos universitetų bei Lietuvos istorijos instituto) archeologai – šio leidinio straipsnių apie gyvenvietes autoriai: Vygandas Juodagalvis, Algimantas Merkevičius, Rėda Nemickienė, Lijana Remeikaitė, Egidijus Šatavičius ir Gintautas Zabiela. Projektą finansiškai parėmė Lietuvos mokslo taryba.

Knygoje abėcėlės tvarka pagal vietovių pavadinimus pristatomi pagrindiniai duomenys apie daugiau nei 500 gyvenviečių (kai kurios šalia esančios gyvenvietės aprašytos kartu), suskirstytų į keturias kategorijas: (ankstyvieji) piliakalniai, (neįtvirtintos) gyvenvietės ir ežerų salų bei ežerų gyvenvietės. Apie kiekvieną gyvenvietę pateikiami šie duomenys: gyvenvietės tipas, administracinė priklausomybė, geografinė padėtis, objekto aprašymas, tyrimų aprašymas, datavimas, paminklosauginė informacija, radinių saugojimo vieta, šaltiniai ir literatūra.

Algimantas Merkevičius