[1]
Merkevičius A. ir Remeikaitė L. 2011. Vilniaus universiteto Archeologijos katedros jubiliejus. Archaeologia Lituana. 12, (kovo 2011), 5-9. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5127.