[1]
Merkevičius A. ir Remeikaitė L. 2010. Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990–2010 metais). Archaeologia Lituana. 11, (kovo 2010), 20-32. DOI:https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5302.