(1)
Dryakhlov V.; Kulakov V. Meroving┼│ Epochos German┼│ Aristokratijos Amuletai. AL 2018, 19, 207-217.