(1)
Šatavičius E.; Gudaitienė G. Aštuntoji Tarptautinė Mokslinė Konferencija Prof. Jono Puzino Skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: Senosios medžiagos Vertinimas, Naujų Teorijų kūrimas“ (skiriama Habil. Dr. Rimutės Rimantienės 95-Am Gimtadieniui). AL 2016, 16, 162-165.