Ziabreva V. (2017). Klaipėdos akmens masės keramika (XIV–XVIII amžius). Archaeologia Lituana, 18, 96-129. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11687