Dryakhlov V., & Kulakov V. (2018). Meroving┼│ epochos german┼│ aristokratijos amuletai. Archaeologia Lituana, 19, 207-217. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.12