Merkevičius A., & Remeikaitė L. (2010). Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (1990–2010 metais). Archaeologia Lituana, 11, 20-32. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2010.11.5302