Šatavičius E., & Gudaitienė G. (2016). Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas“ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui). Archaeologia Lituana, 16, 162-165. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9849