Šatavičius E.; Gudaitienė G. Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: „Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas“ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui). Archaeologia Lituana, v. 16, p. 162-165, 24 kovo 2016.