Radiņš, Arnis. 2011. „Baltai“. Archaeologia Lituana 12 (kovo), 154-59. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2011.12.5140.