Šatavičius, Egidijus, ir Gabrielė Gudaitienė. 2016. „Aštuntoji Tarptautinė Mokslinė Konferencija Prof. Jono Puzino Skaitymai: ,Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: Senosios medžiagos Vertinimas, Naujų Teorijų kūrimas‘ (skiriama Habil. Dr. Rimutės Rimantienės 95-Am Gimtadieniui)“. Archaeologia Lituana 16 (kovo), 162-65. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9849.