Lituana, Archeologia. 2016. „AUTORIAI / AUTHORS“. Archaeologia Lituana 16 (kovo), 185. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2015.16.9854.