Ziabreva V. (2017) „Klaipėdos akmens masės keramika (XIV–XVIII amžius)“, Archaeologia Lituana, 180, p. 96-129. doi: 10.15388/ArchLit.2017.18.11687.