Šatavičius E. ir Gudaitienė G. (2016) „Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: ,Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas‘ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui)“, Archaeologia Lituana, 160, p. 162-165. doi: 10.15388/ArchLit.2015.16.9849.