[1]
Šatavičius E. ir Gudaitienė G., „Aštuntoji tarptautinė mokslinė konferencija Prof. Jono Puzino skaitymai: ,Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: senosios medžiagos vertinimas, naujų teorijų kūrimas‘ (skiriama habil. dr. Rimutės Rimantienės 95-am gimtadieniui)“, AL, t. 16, p. 162-165, kovo 2016.