Šatavičius E., ir Gudaitienė G. „Aštuntoji Tarptautinė Mokslinė Konferencija Prof. Jono Puzino Skaitymai: ,Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: Senosios medžiagos Vertinimas, Naujų Teorijų kūrimas‘ (skiriama Habil. Dr. Rimutės Rimantienės 95-Am Gimtadieniui)“. Archaeologia Lituana, T. 16, 2016 m.kovo, p. 162-5, doi:10.15388/ArchLit.2015.16.9849.