Lituana, Archeologia. „AUTORIŲ ADRESAI / ADDRESSES OF THE AUTHORS / ANSCHRIFTEN DER VERFASSER“. Archaeologia Lituana 130 (sausio 1, 2012): Archeologia-Lituana-nr.13-autoriai. žiūrėta gruodžio 3, 2020. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/1199.