Šatavičius, Egidijus, ir Gabrielė Gudaitienė. „Aštuntoji Tarptautinė Mokslinė Konferencija Prof. Jono Puzino Skaitymai: ,Ankstyvosios priešistorės paminklaviečių peržiūra: Senosios medžiagos Vertinimas, Naujų Teorijų kūrimas‘ (skiriama Habil. Dr. Rimutės Rimantienės 95-Am Gimtadieniui)“. Archaeologia Lituana 160 (kovo 24, 2016): 162-165. žiūrėta sausio 19, 2021. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/9849.