https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/issue/feed Informacijos mokslai 2020-06-05T09:05:34+00:00 Elena Macevičiūtė elena.maceviciute@gmail.com Open Journal Systems <p>Įkurtas 1994 m. Nagrinėja informacijos ir žinių visuomenės, žinių vadybos, organizacijos komunikacijos vadybos, kultūros tyrimų, žiniasklaidos ir naujųjų medijų, globalios ir tarpkultūrinės komunikacijos, mokslotyros klausimus. Registruotas Scopus nuo 2018 m.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/17839 Žinių valdymo procesų ir verslo procesų integracijos sąveikos vertinimo modelis 2020-06-05T09:05:23+00:00 Aurelija Ulbinaitė aurelija.ulbinaite@ef.vu.lt Justas Gribovskis justas.gribovskis@kf.vu.lt <p>Žinių valdymas šiuolaikinėje organizacijoje jau retai traktuojamas kaip remiamoji veikla – jo procesai vertinami kaip neatsiejami nuo kitų svarbiausių organizacijos procesų. Šiuo metu analizuojant atliktus tyrimus žinių valdymo teikiama nauda abejonių nekelia, tačiau dėl itin plačios sklaidos organizacijos viduje ir už jos ribų sunku identifikuoti ir įvertinti tiek žinių valdymo kaip visumos, tiek atskirų procesų kuriamą vertę. Šiame straipsnyje, atsižvelgiant į tarpdisciplininę informacijos ir komunikacijos bei vadybos mokslų mokslinės literatūros analizę, pristatomas plačiai organizacijose pritaikomas integralus žinių valdymo ir verslo procesų sąveikos vertinimo modelis, leidžiantis išmatuoti žinių valdymo procesų kuriamą vertę realioje verslo aplinkoje. Modelis integruoja produkto kūrimo, gamybos ir pardavimo procesus, jų sudedamąsias dimensijas ir šių metrikas bei atitinkamai indeksus, kas leidžia nustatyti žinių valdymo proceso įtaką pagrindiniams verslo procesams, galiausiai iš to – organizacijos kuriamą pridėtinę vertę.</p> 2020-06-05T04:22:51+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Aurelija Ulbinaitė | Justas Gribovskis https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/16667 Socialiai neįgaliuosius įtraukiančių bibliotekų teisinė ir administracinė aplinka Lietuvoje 2020-06-05T09:05:24+00:00 Kristina Kulikauskienė kristinakulikauskiene@gmail.com Laima Liukinevičienė liukinevicienelaima@gmail.com <p>Straipsnyje nagrinėjamos svarbiausių tarptautinių bei nacionalinių dokumentų nuostatos, įpareigojančios bibliotekas prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo patenkinant neįgaliųjų informacinius, kultūrinius bei socialinius poreikius. Mokslinės literatūros analizė atskleidžia, jog socialinės įtraukties didinimo procesas yra pokytis bibliotekų veikloje, siejamas su inovacijų diegimu, reikalaujantis atitinkamo valdymo, o įgyvendinami pokyčiai turi apimti veiklas, atitinkančias esminius neįgaliuosius įtraukiančios bibliotekos elementus – organizacinį valdymą, aplinkos bei paslaugų pritaikymą neįgaliesiems, darbuotojų kompetencijų tobulinimą, bendradarbiavimą su neįgaliųjų organizacijomis bei paslaugų viešinimą. Straipsnyje pateikiami Šiaulių regiono bibliotekų 2014–2019 m. veiklos dokumentų (metinių veiklos planų ir veiklos ataskaitų) analizės rezultatai, leidžiantys įvertinti bibliotekų pasirengimą tapti neįgaliuosius įtraukiančiomis organizacijomis ir nustatyti esamą veiklų, susijusių su paslaugomis neįgaliesiems, inicijavimo, įgyvendinimo bei įtvirtinimo situaciją vertinant iš pokyčių valdymo perspektyvos.</p> 2020-06-05T03:59:36+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Kristina Kulikauskienė | Laima Liukinevičienė https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18195 Redakcinė kolegija ir turinys 2020-06-05T09:05:34+00:00 Ona Atkočiūnienė info@leidykla.vu.lt <p>&nbsp;&nbsp;</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18196 The Problems and Challenges of Modern Publishing and Printing Industry of Ukraine 2020-06-05T09:05:33+00:00 Mykola Korinko nickolai.korinko@gmail.com Gnat Zhelikhovskyi <p>In this article the author examines the main problems of the prospects of development and some questions of operation of publishing and printing industry within the frameworks of global digitalization and growth of digital publications. The author pays special attention to the priority of the objects of activity of the publishing and printing complex of Ukraine. The purpose of this work is to determine the possible ways of development of the publishing and printing industry of Ukraine on the basis of state regulation of their activities. The results of this work may be used by public institutions in predicting the effective development of the economy and national legislation to support publishing and printing industry.</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18197 Art Gallery Visitors’ Motivations 2020-06-05T09:05:33+00:00 Virginija Jurėnienė virginija.jureniene@knf.vu.lt Dovilė Peseckienė dovile.stirbyte@gmail.com <p>The article discusses the motivational factors of visual art institution consumers. Analysis includes Falk’s identity-related theory of motivation for visiting art institutions that discusses how visitors’ experience begins before visiting a museum and is focused on the consumer’s attitude (identity) validation. Consumers’ motivation to visit an art institution depends on not only the proposals provided by the institution and their value to the consumer, but also on accessibility, the environment, and the personnel’s communication. The article introduces the motivations, expectations of consumers of the services provided by Kaunas Picture Gallery as well as evaluation of the services and infrastructure provided by the organisation obtained during study Visitors’ Expectations in Visual Art Institutions.</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18198 The Paradigm of Migranomics 2020-06-05T09:05:32+00:00 Andriy Gaidutskiy andriy.gaidutskiy@gmail.com <p><strong>&nbsp;</strong>The article analyses the influence of international labor migration on the development of the host and home economies. The purpose of the article is to show that thanks to migration the host countries could improve their development and their home countries could receive enough remittance flows to stabilize economic situation and continue reforms. And in the home countries migrants’ remittances use both for consumer and investment purposes. Based on an integrated approach to the study of these problems, the paradigm of migranomics has been formulated for the first time. At the same time, migranomics should be understood as a special part of the world economy, which is developed due to the effective use of labor of migrants in their countries of employment and the means of remittances of migrants for consumer and investment purposes in their homeland. The experience of the development of migration in the US, Canada, Poland and other EU countries is revealed through the use of immigrant labor. The conclusion shows that the achievements and perspectives of the development of migranomics in developing countries, including in Ukraine, and it is based on economic implications of migration remittances.</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18200 Types of Film Production Business Models and Their Interrelationship 2020-06-05T09:05:31+00:00 Ieva Vitkauskaitė vvvieva@gmail.com <p>Types of film production business models are not a widely studied area in the scientific literature, and more attention is paid to the production of individual films, specifics. In this article, ten types of business models of film production companies were analysed and systematized, and the relationships between them were established. The analysis of the models identified two main, major business models: the studio model and the Business model 2.0, which becomes part of all other business models. The studio model directly includes the vertical integration model. It also consists of a “Market-oriented” model, “Horizontal integration”, “Product-oriented” model. Business model 2.0 can consist of: “Long Tail”, “Free” model and “360 - degree” models.</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18201 Kultūros kuriama vertė darnaus vystymosi kontekste: Baltijos šalių atvejis 2020-06-05T09:05:30+00:00 Ilona Kiaušienė ilona.kiausiene@knf.vu.lt Asta Mikalauskienė asta.mikalauskiene@knf.vu.lt <p>Įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus šalyse kultūra vaidina vis didesnį vaidmenį. Kultūros kuriama vertė svarbi kiekvienos šalies ekonomikai ir yra sudėtinė jos dalis. Straipsnis parengtas norint nustatyti ryšį tarp kultūros kuriamos vertės ir šalių darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo, atliekant detalią kultūros, kaip darnaus vystymosi dedamosios, konceptualizaciją. Konceptualizacija siekiama integruoti kultūrą į darnaus vystymosi koncepciją, suteikiant jai darnaus vystymosi vertinimo procese tris skirtingus vaidmenis. Straipsnyje išnagrinėti darnaus vystymosi tikslai bei jų sąsajos su kultūra, išryškinant rodiklius, kurie toliau panaudoti tyrime. Vertinant kultūros indėlį į šalies ekonomiką nustatytas kultūros įmonių skaičius, kultūros sektoriuje sukurta pridėtinė vertė bei apyvarta, siekiant palyginti užimtumo kultūros sektoriuje rodiklius skirtingose ES28 šalyse, apskaičiuoti Min / Max indeksai. Tyrimo metu nustatytos darnaus vystymosi tikslų ir kultūros kuriamos vertės sąsajos, naudojant ryšio stiprumo matą. Statistinė duomenų analizė neabejotinai patvirtina, kad kultūrinis indėlis įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus yra reikšmingas, nes visų trijų atvejų tyrimuose egzistuoja labai stiprus teigiamas ryšys tarp kultūrinės vertės indekso ir pasiektų darnaus vystymosi tikslų.</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18202 Festival Tourism as Part of International Tourism and a Factor in the Development of Cultural Tourism 2020-06-05T09:05:29+00:00 Stepan Dychkovskyy 227@ukr.net Sergii Ivanov chem100@ukr.net <p>The article examines that cultural tourism, by developing festival tours, is able to generate significant tourist flows not only by itself, but also it is a necessary complement to any other tourist product.&nbsp;<em>The purpose</em>. The aim is to analyze the scientific literature on intercultural research and the development of international tourist festivals. Results. The identification and discussion of the three main discourses of festival research made it possible to determine the role and impact of festivals in society and culture, the features of festival tourism and festival management. Classical discourse, emerging mainly from cultural anthropology and sociology, concerns the roles, meanings and influences of festivals in society and culture. Festivals are means for tourism, economic development and local marketing. At this discourse dominated. It is based on consumer behavior approaches and ignores the fundamental needs of celebration and many social and cultural reasons for searching a holiday. It should also be emphasized that festivals are increasingly being used to achieve social and cultural objects, which places them as implements for social marketers.</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/informacijos-mokslai/article/view/18203 Cultural Tourism and Cities: Kaunas Case 2020-06-05T09:05:28+00:00 Aurelija Kuizinaitė aurelijakuizinaite@gmail.com Martynas Radzevičius radzevicius.martynas@gmail.com <p>A feature of the modern society is the city which tries to express itself by means of social and physical environment. One of the means of expression are events whose activities engage local residents, visitors, guests, tourists, and, of course, distant spectators by means of smart global technologies. Cultural activities manifest by implementing cultural projects of various areas, starting from one-time local events, and ending with large-scale international projects. Cultural tourism is a great opportunity of urban and regional tourism development. Implementation of cultural events in cities can have impact on cultural tourism development and its planning, and can be one of the very important economic as well as sociocultural impact of tourism that manifests by created infrastructure, increasing supply of services and entertainment, and lively cultural life in cities. The work is relevant because it reveals for the first time how mega cultural events in cities are or can be an effect for cultural tourism development in cities.</p> 2020-06-05T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2020 Authors