https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/issue/feed Jaunųjų mokslininkų darbai 2022-03-15T08:05:21+00:00 Diana Strakšienė diana.straksiene@sa.vu.lt Open Journal Systems <p>Įkurtas 2002. Publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.</p> https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/25419 Redakcinė kolegija ir turinys 2022-03-15T08:03:41+00:00 Diana Strakšienė info@leidykla.vu.lt 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24636 Institucinė pagalba šeimoms, auginančioms vaikus su negalia, socialinės įtraukties kontekste: vaikų dienos centrų analizė 2022-03-15T08:05:21+00:00 Laura Gardziulevičienė laura.gardziuleviciene@gmail.com <p style="text-align: justify;">Straipsnyje nagrinėjamas institucinės pagalbos prieinamumas šeimoms, auginančioms vaikus su negalia. Tyrimo tikslas – identifikuoti vaikų su negalia socialinės įtraukties galimybes vaikų dienos centre. Šeimos, auginančios vaikus su negalia, dėl paslaugų neprieinamumo negali visapusiškai funkcionuoti visuomeniniame gyvenime. Paslaugų ir pagalbos prieinamumo galimybės labiausiai pažeidžiamoms grupėms priklauso nuo valstybės socialinės politikos formuotojų požiūrio, finansinių išteklių, bendradarbiavimo, visuomenės įsitraukimo ir galiausiai nuo pačios šeimos pasirengimo dalyvauti visuomeninio gyvenimo procesuose. Atliekant tyrimą naudoti mokslinės literatūros analizės, sintezės, apibendrinimo ir lyginamosios analizės metodai.</p> <p style="text-align: justify;">Atlikus tyrimą nustatyta, kad Lietuvoje veikiantis vaikų dienos centrų mechanizmas neatitinka įtraukios aplinkos kūrimo modelio, todėl būtini politiniai sprendimai dėl paslaugų plėtojimo, socialinės įtraukties vystymo ir valstybiniu, ir savivaldybės lygmeniu, atsižvelgiant į šeimų, auginančių vaikus su negalia, poreikius. Praktiniu aspektu tyrimas reikšmingas tobulinant socialinių paslaugų prieinamumą šeimoms, kuriose auga vaikai su negalia, ir plėtojant socialinės įtraukties koncepciją.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/25146 Muziejaus patrauklumo kultūriniam turizmui vertinimas lankytojų požiūriu: BĮ „Neringos muziejai“ atvejo analizė 2022-03-15T08:05:18+00:00 Ernesta Jonaitienė ernesta.jonaitiene@smk.lt Kristina Stasiūnaitienė kristina.stasiunaitiene@stu.smk.lt <p class="Tekstas" style="text-align: justify;"><span lang="LT" style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">Kultūros lankytinos vietos, kultūriniai objektai ir renginiai yra svarbus motyvas keliauti. Muziejų dalyvavimas kultūriniame turizme siejamas su juose vykstančia veikla. Muziejai, prisiderinę prie šiuolaikinės visuomenės iššūkių – skaitmeninimo, paslaugų lankytojams skaičiaus didinimo, naujų edukacinių programų pateikimo ir pardavimo, jų pritaikymo įvairialypei auditorijai, – turi galimybių pritraukti daugiau lankytojų. Šiandieninio kultūros turizmo vartotojo poreikiai yra aukšti, ir muziejai siekia kultūros turinį atskleisti įdomiai, patraukliai, netikėtai.</span></p> <p class="Tekstas" style="text-align: justify;"><span lang="LT" style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">Tyrimo tikslas – įvertinti BĮ ,,Neringos muziejai“ lankytojų nuomonę apie muziejaus patrauklumą kultūriniam turizmui. Šiam tikslui pasiekti buvo identifikuoti muziejaus, kaip kultūrinio turizmo objekto, patrauklumo vertinimo kriterijai, remiantis kuriais aiškintasi lankytojų nuomonė apie BĮ ,,Neringos muziejai“ kultūrinio turizmo patrauklumo skatinimą.</span></p> <p class="Tekstas" style="text-align: justify;"><span lang="LT" style="font-size: 10.0pt; line-height: 150%;">Tyrimo rezultatai patvirtina, kad BĮ ,,Neringos muziejai“ lankytojai yra išsilavinę, vidutinio amžiaus ir didesnes pajamas gaunantys žmonės, kuriems svarbu turiningai ir įdomiai praleisti laisvalaikį, įgyti žinių, patirties. Jų nuomone, šio muziejaus kultūrinio turizmo patrauklumą skatintų bendra muziejaus aplinka, atnaujinamos ekspozicijos, kompetentingas personalas, muziejuje vykstantys renginiai, novatoriškumas panaudojant šiuolaikines inovacijas ir technologijas, tokias kaip multimedijos, virtualūs turai, 3D projekcijos, išmanūs vadovai.</span></p> <p>&nbsp;</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Ernesta Jonaitienė | Kristina Stasiunaitienė https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24687 Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikio organizavimo šeimoje problemos ir galimybės: tėvų nuomonė 2022-03-15T08:05:20+00:00 Deimantė Ručinskė deimante.jurgaityte@gmail.com Ieva Bilbokaitė-Skiauterienė ieva.bilbokaite-skiauteriene@sa.vu.lt Asta Širiakovienė sasta23@gmail.com <p style="text-align: justify;">Ugdymo sėkmė šeimoje priklauso nuo tėvų drauge su vaiku praleisto laiko, įvairiapusiško ir turiningo laisvalaikio. Tačiau Lietuvoje dar menkai atsižvelgiama į tai, kad tėvų, auginančių mokyklinio amžiaus vaikus, darbo laikas ir atostogų laikas būtų derinamas prie vaikų mokyklinio užimtumo. Vaikų neužimtumas paprastai sukelia daug socialinių problemų. Šeimos laisvalaikio organizavimas ir jo turinys priklauso nuo gebėjimo įtraukti vaikus į įvairias veiklas, atsižvelgiant į jų interesus ir poreikius. Tinkamai organizuotas laisvalaikis atitraukia vaikus nuo beprasmio laiko leidimo, žalingų įpročių, teikia galimybę lavinti įvairius gebėjimus, bendrauti su šeimos nariais. Prasmingą šeimos laisvalaikį dažnai riboja tam tikros kliūtys: šeimos sudėtis, vaikų amžius, finansinės galimybės, tėvų darbo užimtumas, pramogų pasiūla ir kt.</p> <p style="text-align: justify;"><em>Tyrimo tikslas</em> – išsiaiškinti jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikio organizavimo problemas ir galimybes šeimoje. Atliepiant tikslą siekiama atsakyti į klausimus: kaip organizuojamas jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų laisvalaikis šeimoje ir su kokiomis problemomis susiduria tėvai? Tyrimo tikslui pasiekti bei tyrimo duomenims surinkti buvo naudotas tėvų anketinės apklausos raštu metodas.</p> <p style="text-align: justify;">2019 metų spalio mėnesį atlikto empirinio tyrimo (N = 90) duomenys parodė, kad šeimos laisvalaikį visada arba dažnai planuoja tėvai, paprastai atsižvelgdami į finansinę šeimos padėtį. Šeimos renkasi ir aktyvias, ir pasyvias išankstinio pasiruošimo nereikalaujančias veiklas. Išaiškėjo, kad viena iš svarbiausių problemų, kylančių planuojant šeimos laisvalaikį, – per maža renginių, skirtų šeimoms, turinčioms jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų, pasiūla. Pasigendama renginių, skatinančių aktyvų laisvalaikį.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24760 Mokytojų įžvalgos apie mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymą muzikos mokyklose 2022-03-15T08:05:20+00:00 Aleksandra Žuk-Butkuvienė aleksandra.butkuviene@gmail.com <p style="text-align: justify;">Remiantis Europos Sąjungos bei Lietuvos teisės aktais, reglamentuojančiais švietimo, neformaliojo ugdymo bei mokymosi ir švietimo pagalbos specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams, tikslus ir organizavimo ypatumus, lietuvių ir užsienio autorių moksliniais tyrimais, galima teigti, jog muzikine veikla specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokiniams sudaromos sąlygos atsiskleisti, stiprinti asmeninę kompetenciją. Tačiau trūksta tyrimų, analizuojančių mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymą(si) muzikos mokyklose neformaliojo ugdymo ir formalųjį ugdymą papildančiomis muzikos ir meno programomis.</p> <p style="text-align: justify;">Tyrimo tikslas – atskleisti mokytojų įžvalgas apie mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymą(si) muzikos mokyklose. Tyrimo tikslui pasiekti bei problemai spręsti naudotas kokybinis tyrimas, pagrįstas kokybine turinio analizės tyrimo strategija.</p> <p style="text-align: justify;">Asmeninė kompetencija gali būti apibrėžiama kaip atitinkami komponentai, sudarantys trijų įgūdžių rūšis: savęs pažinimo (savijauta, saviraiška, savarankiškumas), savęs vertinimo (įsivertinimas, savigarba, pasitikėjimas savimi), savikontrolės (savireguliacija, sprendimų priėmimas, atsakingumas, komunikabilumas). Pusiau struktūruoto interviu su penkiomis mokytojomis rezultatai leidžia teigti, kad tikslingas mokinių, turinčių regos sutrikimų, asmeninės kompetencijos ugdymas(is) gali padėti formuoti vaikų socialinius įgūdžius, stiprinti ir plėsti juos praktine patirtimi. Muzikos mokyklos turi galimybę ugdyti mokinius, turinčius regos sutrikimų, individualizuojant ugdymo programas, sudarant sąlygas atsiskleisti vaiko gabumams ir patenkinti individualius saviraiškos poreikius, puoselėti prigimtines vaiko galias, pasirengti atsakingam savarankiškam gyvenimui, suvokti bendrąsias vertybes ir jomis grįsti tolesnį gyvenimą.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24803 Audinio su laidžiu pluoštu fizikinių savybių tyrimas 2022-03-15T08:05:19+00:00 Virginija Sacevicienė virginija.saceviciene@ktu.lt Ramunė Klevaitytė r.klevaityte@gmail.com Svetlana Radavičienė svetlana.radaviciene@gmail.com Virginijus Urbelis virginijus.urbelis@granberg.lt <p style="text-align: justify;">Šio darbo tikslas yra ištirti medžiagų su laidžiu pluoštu fizines ir mechanines savybes po skalbimo sąlygų. Tyrimo objektu buvo pasirinkti trys komerciniai audiniai su laidžiu pluoštu ir vienas audinys be laidžių pluoštų. Fizinės audinių savybės buvo vertinamos pagal mechaninių savybių pokyčius, struktūros pokyčius ir magnetinį pralaidumą. Audinio elastingumas ir storis po skalbimo sumažėja, išskyrus audinį be laidžių pluoštų, Visų audinių magnetinio lauko pralaidumas po skalbimo sumažėja. Labiausiai keičiasi audinio, kuriame laidus pluoštas yra austas viena kryptimi, savybės: jo magnetinio lauko pralaidumas yra didžiausias. Visais atvejais magnetinio lauko pralaidumas siūlėje yra mažesnis nei atskirose audinio dalyse. Didžiausias magnetinio lauko pralaidumas yra audinio ties siūle, kurio siūlas austas abejomis kryptimis, tačiau visais atvejais atskirų audinių skirtingų vietų elektromagnetiniai dažniai yra mažesni. Tyrimai parodė, kad geriausios dielektrinės savybės yra audinio, kurio siūlas audžiamas ataudų kryptimi ir kurio didžiausias talpos pokytis <em>ΔC</em> = 74,79%.</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Authors https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/25221 Daugiabučio namo energinio efektyvumo pokyčio po modernizacijos analizė 2022-03-15T08:03:19+00:00 Laima Skridailaitė l.skridailaite@svako.lt Edita Mockienė e.mockiene@svako.lt Loreta Kelpšienė loreta.kelpsiene@gmail.com <p style="text-align: justify;">Dauguma Lietuvos daugiabučių namų yra pastatyti gana seniai ir skirtingais laikotarpiais. Norint juose pasiekti vidutinį šiluminio komforto lygį, sunaudojama daug kuro. Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos tikslas yra transformuoti esamą pastatų fondą, kad 2050 m. jis būtų efektyviai vartojantis energiją (su sąlygomis pertvarkyti į beveik nulinės energijos pastatus) ir nepriklausomas nuo iškastinio kuro bei atitinkantis universalaus dizaino principus. Straipsnyje vertinamas 1976 m. pastatyto mūrinio 12 aukštų daugiabučio gyvenamojo namo energinis efektyvumas prieš ir po modernizavimo priemonių komplekso įdiegimo. Nustatyta, kad jeigu iki modernizacijos septynių sezonų vidutinis šiluminės energijos poreikis buvo ~108 kWh/m<sup>2</sup>, tai po modernizacijos dviejų sezonų vidutinis poreikis –~ 38 kWh/m<sup>2</sup>. Faktinis pastato energinis efektyvumas padidėjo 64,8&nbsp;procento.</p> 2021-12-30T00:00:00+00:00 Autorių teisių (c) 2021 Laima Skridailaitė | Edita Mockienė | Loreta Kelpšienė