Jaunųjų mokslininkų darbai https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai <p>Įkurtas 2002. Publikuojami originalūs jaunųjų mokslininkų parengti moksliniai straipsniai, kuriuose skelbiami autorių biomedicinos, fizinių, humanitarinių, socialinių, technologijos mokslų srityse atliktų tyrimų rezultatai.</p> en-US diana.straksiene@sa.vu.lt (Diana Strakšienė) vigintas.stancelis@kf.vu.lt (Vigintas Stancelis) Tue, 31 Aug 2021 12:53:14 +0000 OJS 3.1.2.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Virtualios projekto komandos valdymo problemos: tarptautinių virtualių projektų komandų vadovų tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24002 <p class="ISSN-abst-virsus">Nors projektų komandų tarptautinėse organizacijose sparčiai daugėja, tuo pačiu metu darant įtaką organizacijų valdymui pasaulio, regiono ir vietos lygiu, organizacijų reakcija, pasak A. I. Mockaičio, L.&nbsp;Zander ir H. De Cieri (2018), į tokius pokyčius buvo lėtesnė. Siekiant išmokti dirbti daugiakultūrinėje erdvėje, organizacijoms svarbu aiškintis virtualių projektų komandų valdymo tobulinimo galimybes, darbo metodus, įrankius ir kt. Tobulinimo galimybių aiškinimasis organizacijoms turėtų teigiamos įtakos daugeliu aspektų, pvz., konkurencijai, efektyvumui, reputacijai. Šiame kontekste yra svarbu analizuoti bei tirti būtent virtualių projektų komandų išskirtinumus bei šių komandų valdymo problemas, nes tarptautinio verslo aplinkoje šių komandų veikimas yra būtina sąlyga verslui veikti efektyviai.</p> <p class="ISSN-abst-vidus">Straipsnyje, pateikus teorinių įžvalgų, kokių gali kilti problemų valdant virtualias projekto komandas tarptautinėse įmonėse, toliau pristatomi atlikto kokybinio tyrimo rezultatai. Tyrimas, kuriame dalyvavo 9 tarptautinių įmonių vadovai, dirbantys su virtualioms projektų komandoms Lietuvoje, Jungtinėje Karalystėje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Bangladeše, Prancūzijoje, Malaizijoje ir Lenkijoje, atliktas 2019‒2020 metais.</p> <p class="ISSN-abst-vidus">Tyrimo rezultatai leido išsiaiškinti virtualių projektų komandų vadovų nuomonę, kuo šios komandos skiriasi nuo tradicinių komandų, kad dažniausios problemos, kylančios valdant virtualias projektų komandas yra tokios: perduodamos informacijos nesupratimas ir neaiškumas, komandos narių emocijų nesupratimas, informacijos pertekliaus ir informacijos praradimo grėsmė, didesnės laiko sąnaudos darbo užduotims atlikti, darbo principų ir etiketo kultūriniai skirtumai bei asmeninio ir darbo balanso ribų praradimas. Minėtos problemos sprendžiamos keliais būdais: atvirai visoje grupėje, individualiai ar pasitelkus išorės komandą.</p> Aistė Kukytė Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24002 Tue, 31 Aug 2021 11:51:13 +0000 Gimnazistų jaučiamo nerimo, tapatumo stiliaus ir streso įveikos strategijų reikšmė egzaminų streso vertinimui https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23873 <p style="text-align: justify;">Egzaminai ir jų rezultatai dažnai tampa bene didžiausiu jauno žmogaus iššūkiu, siejamu su tolesnio jo gyvenimo perspektyvomis. Dėl šios priežasties pastebimas aukštas patiriamo streso lygis, susijęs ir su asmeniniais, ir su situaciniais veiksniais. Atsižvelgiant į tai, šio tyrimo tikslas – nustatyti gimnazistų patiriamo nerimo, tapatumo stiliaus, egzaminų streso ir jo įveikos strategijų sąsajas. Tyrime dalyvavo 175 gimnazistai, besimokantys 10‒12 klasėse. Iš jų – 109 merginos (62,3%) ir 66 vaikinai (37,7%) nuo 16 iki 19 metų amžiaus (M&nbsp;=&nbsp;17,27, SD&nbsp;=&nbsp;0,92). Gimnazistams pateikta anketa, sudaryta pasirinkus „Nerimo kaip būsenos-bruožo skalę“ (angl.&nbsp;<em>State-Trait Anxiety Inventory</em>, Spielberger, Gorsuch, Lushene, 1970), „Tapatumo stilių skalės 5 versiją“ (ISI-5) (Berzonsky, Soenens, Luyckx, Smits, Papini, Goossens, 2013), „Streso įveikos“ klausimyną (Grakauskas, Valickas, 2006) ir „Egzaminų streso skalę“ (angl<em>.</em>&nbsp;<em>Examination Stress Scale for Adolescent Students,&nbsp;</em>Sung, Chao, 2014). Nustatyta, kad gimnazistų patiriamą egzaminų stresą prognozavo stipriau jaučiamas reaktyvusis ir asmenybinis nerimas, tapatumo formavimuisi dažniau pasirenkamas informacinis, normatyvinis tapatumo stilius bei dažnesnis vengimo strategijos naudojimas patiriant stresą.</p> Rūta Mazilauskaitė Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23873 Tue, 31 Aug 2021 11:56:53 +0000 Savanorystė, kaip žmogiškasis išteklius, teikiant viešąsias socialines paslaugas savivaldybėje https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23859 <p class="ISSN-abst-virsus"><strong>&nbsp;</strong>Straipsnyje, pasitelkus mokslinės literatūros ir kitų viešai prieinamų šaltinių kokybinę analizę, apibendrinti pagrindiniai savanorystės, kaip papildomo žmogiškojo ištekliaus teikiant socialines paslaugas, plėtrą savivaldybėse palaikantys veiksniai ir trikdžiai. Laikantis nuostatos, kad savanorystė – tai fenomenas, reiškinys, kurio svarba demokratinėse visuomenėse vis auga, analizuoto viešojo valdymo kontekste savanorystė traktuota kaip: socialinę naudą visuomenei kurianti veikla; laisva valia prisiimtos pareigos, įteisintos susitarimu; tarpusavio pagalbai teikti tinkanti veikla; neapmokama visuomenei kurianti veikla; naudingas darbas; žmogaus savirealizacijos poreikius tenkinanti veikla; profesinių įgūdžių padedanti įgyti veikla. Visos šio daugiabriaunio apibrėžimo dedamosios liudija&nbsp;<em>socialinę naudą</em>&nbsp;(angl.&nbsp;<em>social benefit</em>) visuomenei, kartu ir savivaldybei, kurioje plėtojama savanorystė.</p> <p class="ISSN-abst-vidus">Remiantis mokslinės literatūros bei gerosios kitų valstybių patirties plėtojant savanorystę analize, galima teigti, kad savanorių sukuriama socialinė nauda yra kompleksinė, socialinis poveikis ilgalaikis, sisteminis, reikšmingas pačiam savanoriui, savanorį priimančiai organizacijai, paslaugos teikimo bendruomenei, paslaugos gavėjui bei jo artimiesiems, visuomenei.</p> <p class="ISSN-abst-vidus">Tyrimas leido išryškinti savivaldybėje savanorystę aktyvinančius veiksnius: savanorystės naudos pripažinimas ir palaikymas visais valdžios lygmenimis; savanorių įtraukimo į socialines veiklas trukdžių įžvelgimas ir periodiška analizė; savanorių įtraukimo mechanizmo susikūrimas ir veiklos administravimas; numatyti materialieji, informaciniai ištekliai savanorių veiklai koordinuoti ir palaikyti; kompetentingi žmonių ištekliai savanorystei aktyvinti ir savanorius įtraukti; savivaldybės administracijos padalinių bendradarbiavimas tarp skyrių; savivaldybės administracijos bendradarbiavimas su NVO ir biudžetinėmis organizacijomis plėtojant savanorystę savivaldybėse; gerosios patirties sklaida; savanoriškos veiklos įtraukimas į IUĮ mokymo programas.</p> Aistė Paplauskienė Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23859 Tue, 31 Aug 2021 12:03:46 +0000 Lietuvos ginkluotojų pajėgų vystymasis ir atsakas į rusijos konvencines grėsmes 2015‒2020 metais https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23866 <p style="text-align: justify;">2015‒2020 metais Lietuvos ginkluotosioms pajėgoms skirtos išlaidos padidėjo dvigubai, ir tai padėjo inicijuoti svarbių kritinių projektų, leidusių Lietuvos kariuomenei modernizuoti ginkluotę ir patobulinti taktiką, įgyvendinimą. Naujos savaeigės haubicos, pėstininkų kovos mašinos, oro gynybos sistemos, prieštankiniai ginklai, radarai, priešdroninės sistemos sustiprino Lietuvos kariuomenės pajėgumus. Naudojamos taktikos prieš „žaliuosius žmogeliukus“ pasikeitė į konvencines taktikas, kur ugnis ir manevras tapo esminiu faktoriumi. Tuo pat metu Kaliningrado srityje Rusijos armija padidino savo karių personalą, modernizavo įvairią ginkluotę į puolamąją bei padidino vykdomų karinių pratybų skaičių. Lietuvos ginkluotosios pajėgos, siekdamos pasiruošti galimoms konvencinėms grėsmėms, privalo decentralizuoti ginkluotės ir amunicijos centrinį arsenalą, kad visi batalionai bet kuriuo metu galėtų panaudoti turimus resursus. Be to, Lietuvos kariuomenės pajėgumai padidėtų, jeigu dalis privalomąją karo tarnybą atlikti kviečiamų jaunuolių tarnautų kibernetiniais šauktiniais ir jeigu būtų naudojamos nekonvencinės taktikos. Tai suteiktų papildomų galimybių Lietuvai, kaip mažai valstybei, kovoti prieš technologiškai pažangų priešininką. Galiausiai, iš papildomo finansavimo Lietuvos kariuomenė privalo siekti įsigyti raketinių salvinės ugnies sistemų ir mobilių priešlaivinių raketų sistemų, kurios galėtų naikinti priešininką iš saugesnio atstumo.</p> Dovydas Rogulis Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23866 Tue, 31 Aug 2021 12:08:29 +0000 Multimedijos technologijų taikymo galimybės įtraukiajame ugdyme https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24151 <p style="text-align: justify;">Sparčiai kintanti socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, skaitmeninių technologijų vystymasis, 2020 m. pasaulį supurčiusi pandemija bei demografiniai iššūkiai didina visuomenės poreikį nuolat keistis ir tobulėti. Minėtų iššūkių fone akcentuojama būtinybė kiekvienam visuomenės nariui suteikti vienodas galimybes tobulėti. Tai esminis įtraukiojo ugdymo principas. Tarptautiniuose ir nacionaliniuose dokumentuose, akcentuojančiuose įtraukiojo ugdymo būtinybę, raginama stiprinti švietimo galimybes susisiekti su visais besimokančiaisiais, patiriančiais elgesio, psichologinių, fiziologinių sutrikimų ar turinčių išskirtinių gebėjimų, neišskiriant tautybės, socialinės padėties, akcentuojama pagarba ugdymo(si) įvairovei, prieinamumas ir rūpinimasis kiekvienu vaiku, jo kaita ir augimu. Įtraukųjį ugdymą tiksliausiai apibrėžia <em>Geros mokyklos koncepcijos</em> (2015) principai. Todėl šiame darbe įtraukusis ugdymas suprantamas kaip ugdymo procesas, kuriam būdingi <em>Geros mokyklos koncepcijos</em> principai.</p> <p style="text-align: justify;">Kaip ir visoms mūsų gyvenimo sritims, taip ir sėkmingam ugdymo proceso įgyvendinimui, neabejotiną įtaką daro skaitmeninės multimedijos technologijos. Tik dažnai kyla pasirinktų technologijų ir ugdymo proceso dermės klausimų. Todėl šio darbo objektu pasirinktos multimedijos technologijų dermės su įtraukiuoju ugdymu galimybės. Tyrimo tikslas – remiantis mokslinės literatūros analize, įvertinti multimedijos technologijų galimybes analizuojančių mokslininkų tyrimų sritis, derančias su įtraukiojo ugdymo esminiais principais. Remiantis tyrimo rezultatais, daromos išvados, kad įtraukiojo ugdymo sąlygomis ypač svarbi tampa švietimo darbuotojų kompetencijų kokybė ir vertybinės nuostatos, tačiau trūksta oficialių mokslinių tyrimų, atskleidžiančių MT tiesioginę įtaką mokinių pasiekimams, socialinei, emocinei gerovei ir jų asmeniniam tobulėjimui; MT gali tapti puikiu instrumentu įtraukiojo ugdymo tikslams pasiekti; mokslininkų dėmesys multimedijos technologijų (garsas, vaizdas, kompiuterinė grafika, minėtų medijų interaktyvumas) taikymo galimybėms įtraukiajame ugdyme ypač menkas.</p> Simona Žalytė-Linkuvienė Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24151 Tue, 31 Aug 2021 12:17:26 +0000 Mitinis matmuo Sauliaus Tomo Kondroto romane „Žalčio žvilgsnis“ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23875 <p style="text-align: justify;">Straipsnio tikslas – atskleisti mitų panaudojimą Sauliaus Tomo Kondroto romane „Žalčio žvilgsnis“. Rašytojas, transformuodamas baltiškąsias ir krikščioniškąsias mitines sistemas, jas supriešina su racionaliu mąstymu. ,,Naujaisiais laikais“ nebėra vietos mitams ir figūratyvia kalba perduodamoms reikšmėms. Dėl šios priežasties mitinis pasaulėvaizdis kūrinyje tampa priešprieša ir atsvara moderniajai pažangos idėjai. Autorius romane gausiai naudoja tokias archetipines kalbos figūras, kaip ugnis, saulė ar žaltys. Mitologija tampa reikšmių sistema, leidžiančia svarstyti egzistencinius žmogiškosios būties fenomenus. Romane „Žalčio žvilgsnis“ gyvenimo, mirties ar atgimimo sampratos tarpusavyje jungia archajinio ir modernaus pasaulio reikšmes. Pagoniški simboliai įgauna papildomų prasmių ir peržengia jiems natūralų semantinį lauką. Tokiu būdu archajinė pasaulėžiūra pratęsia savo gyvavimą grožiniuose kūriniuose, o literatūra, apėmusi mitinį dėmenį, virsta modernia mito versija.</p> Vilius Mingilas Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23875 Tue, 31 Aug 2021 12:22:12 +0000 Benzininio variklio purkštukų parametrų tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23876 <p style="text-align: justify;">Automobilių varikliams vis tobulėjant, keičiasi juos sudarančios sistemos ‒ ne išimtis ir kuro purkštukai. Iš purkštuko išpurškiamo kuro kokybė turi atitikti tam tikrus reikalavimus: išpurškiamo kuro kiekis, išpurkštų lašelių dydis, kuro fakelo ilgis. Pasitelkus mokslinės literatūros šaltinių analizės ir sintezės metodą, šiame darbe apskaičiuoti pagrindiniai benzininių purkštukų parametrai. Tyrimo rezultatai palyginti &nbsp;su iš purkštukų bandymo stendo gautais parametrais.<br>Darbas parengtas G. Bruniaus magistrinio darbo pagrindu.</p> Giedrius Brunius | Artūras Sabaliauskas Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23876 Tue, 31 Aug 2021 12:27:36 +0000 Kelio ženklo rėminės konstrukcijos stiprumo tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23878 <p style="text-align: justify;">Kelio ženklo atramos konstrukcija turi būti saugi, patikima, atlaikyti apkrovas, kuriomis ji gali būti veikiama eksploatacijos laikotarpiu. Šio tipo gaminių stiprumas nustatomas skaičiavimais ir bandymais, kurių reikalavimai aprašyti norminiuose dokumentuose. Prieš gaminant bandomąjį prototipą, naudinga atlikti stiprumo analizę analitiniais ar skaitiniais metodais. Straipsnyje pristatomas atliktas esamos konstrukcijos lengvinimo ir lengvintų konstrukcijų stiprumo tyrimas, taikant kompiuterizuoto projektavimo ir analizės programas. Tyrimas parodė, kad tokio tipo gaminių modelis gali būti lengvinamas, tačiau ne visos konstrukcijos atlaiko apkrovas.<br>Darbas parengtas G. Gedrimo magistrinio darbo pagrindu.</p> Giedrius Gedrimas | Artūras Sabaliauskas Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23878 Tue, 31 Aug 2021 12:33:48 +0000 Laikančiųjų konstrukcijų sandūrų termografinis tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24068 <p style="text-align: justify;">Išorinės pastato atitvaros (sienos, stogas ir kt.), be laikančiosios funkcijos, turi užtikrinti žmogaus patogiam darbui, poilsiui ir kitoms veikloms tinkamą vidaus mikroklimatą. Straipsnyje analizuojamos gyvenamojo namo išorinių sienų šiluminės charakteristikos ir termografiškai tiriamos skirtingų pastato konstrukcijų sandūros. Termografiniai tyrimai gali būti atliekami aktyviai arba pasyviai. Pirmuoju atveju tiriamas objektas specialiai šildomas (kaitinamas) iki nustatytos temperatūros ir tada analizuojami jo termografiniai vaizdai, o antruoju&nbsp;– atliekama objekto su nusistovėjusiu temperatūriniu režimu natūraliomis sąlygomis termografija. Straipsnyje nagrinėjamos gyvenamojo namo atitvarinių konstrukcijų šiluminės charakteristikos. Medžiagų šiluminių savybių reikšmės paimtos iš jų gamintojų pateiktos dokumentacijos, tokios nesant, remtasi statybos techninio reglamento duomenimis. Suskaičiavus analitiškai: vakarinio priestato siena tenkina tik C energinės klasės reikalavimus, senosios pastato dalies šiltinimas pakėlė atitvaros šilumos perdavimo koeficientą iki A energinės klasės reikalavimų, rytinio priestato sienos charakteristika atitinka A+ energinės klasės rodiklį. Termografinis tyrimas parodė mažesnį fibrocementinių dailylenčių fasado įšilimą, lyginant su mūriniais fasadais. Remiantis teoriniais skaičiavimais ir termografine analize, vakarinį priestatą rekomenduojama papildomai šiltinti iš vidaus. Esant galimybei, siūloma abi fasadų sandūras papildomai apšiltinti poliuretano putomis ir užsandarinti hidroizoliacine mastika, kad putų nepasiektų saulės spinduliai.</p> Laima Skridailaitė | Loreta Kelpšienė | Edita Mockienė Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/24068 Tue, 31 Aug 2021 12:37:35 +0000 Sunkvežimio ratlankio roboto griebtuvo stiprumo tyrimas https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23877 <p style="text-align: justify;">Šiame darbe pateikiamas sunkvežimio ratlankio roboto griebtuvo konstrukcijos stiprumo tyrimas, taikant baigtinių elementų analizės sistemą <em>Solidworks Simulation</em>. Griebtuvo CAD modeliui tirti naudota sistema <em>Solidworks Simulation</em>, kuria įvertintas konstrukcijos stiprumas ir standumas. Atliktas konstrukcijos optimizavimas, gautų rezultatų palyginimas.</p> Mindaugas Tiknis | Artūras Sabaliauskas Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23877 Tue, 31 Aug 2021 12:45:56 +0000 VDA 4500 tipo konteinerių paletavimo roboto manipuliatoriaus griebtuvo stiprumo analizė https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23880 <p style="text-align: justify;">Straipsnyje pristatoma suprojektuota moderni VDA 4500 tipo konteinerių paletavimo sistema: pagal paletuojamą taros tipą ir jos masę parinktas robotas, suprojektuotas roboto manipuliatoriaus griebtuvo prototipas, apskaičiuota griebtuvo svirčių apkrova, parinkti svirčių valdymo pneumatiniai cilindrai, atlikta svirties stiprumo analizė bei nustatyta griebtuvo masė.</p> Klaidas Urbonas | Sergėjus Rimovskis | Artūras Sabaliauskas Autorių teisių (c) 2021 Jaunųjų mokslininkų darbai https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ https://www.zurnalai.vu.lt/jaunuju-mokslininku-darbai/article/view/23880 Tue, 31 Aug 2021 12:51:48 +0000