[1]
MäkinenI. 2020. Meilės skaitymui diskurso sklaida Europoje nuo XVIII a. iki XX a. Knygotyra. 73, (saus. 2020), 203-229. DOI:https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2019.73.38.