[1]
PETREIKIS T. 2013. APGINTOS KNYGOTYROS DISERTACIJOS. Knygotyra. 61, (saus. 2013), 352-357. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v61i0.1949.