[1]
MIGOŃ K. 2015. XIX A. PABAIGOS–XX A. PRADŽIOS EUROPOS NACIONALINĖ (ETNINĖ) KNYGA. Knygotyra. 52, (saus. 2015), 186-196. DOI:https://doi.org/10.15388/kn.v52i0.7875.