PETREIKIS T. (2012). KNYGOTYRA 2011–2012 m. KONFERENCIJOSE. Knygotyra, 59, 0-0. https://doi.org/10.15388/kn.v59i0.1127